Atzinums

Projekta ID
22-TA-2197
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
3. Donoriem, ziedojot asinis, netiek piemērota maksa par šo noteikumu pielikuma 2.punktā minētajiem pakalpojumiem.
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – projekts) pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētie laboratorijas pakalpojumi ir sadalīti pēc tā, kad tie tiek veikti (proti, darba laikā, svētku dienā v.tml.). Līdz ar to nav viennozīmīgi skaidrs, kas būs gadījumā, ja donoram būs nepieciešams ziedot asinis citā laikā, nevis tikai projekta pielikuma 2. punktā norādītajā laikā. Proti, no projekta 3. punktā paredzētā regulējuma izriet, ka citos gadījumos donoram būs jāmaksā par attiecīgajiem laboratorijas pakalpojumiem. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projekta 2. punktā paredzēto regulējumu un nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt to, kā arī papildināt projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumu (turpmāk – anotācija) ar atbilstošu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Iebildums
Projekta pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētie laboratorijas pakalpojumi ir sadalīti pēc tā, kad tie tiek veikti (proti, darba laikā, svētku dienā v.tml.), bet anotācijā nav skaidrojuma par šāda regulējuma nepieciešamību. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projekta pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētos laboratorijas pakalpojumus un nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt tos, kā arī papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Anotācijas 1.2. apakšsadaļā ir norādīts, ka projekts stāsies spēkā 2022. gada 15. oktobrī. Savukārt projektā nav paredzēts regulējums par iepriekš minēto projekta spēkā stāšanās termiņu. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektu vai anotācijas 1.2. apakšsadaļā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
2. Valsts asinsdonoru centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta 2. punktu, ietverot atsauci uz projekta pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Priekšlikums
Ievērojot, ka projekta pielikuma 3. punkta ievaddaļā ir norādīts, ka laboratorijas pakalpojumi tiek sniegti neatliekami, lūdzam svītrot 3. punkta apakšvienībās vārdu "neatliekami", jo šo vārdu nav nepieciešams norādīt divas reizes. Atbilstoši minētajam lūdzam precizēt arī projekta pielikuma 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētajās apakšvienībās noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju, norādot korektu atsauci uz Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumiem Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai".
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.1 punkts noteic, ka šo noteikumu 140. punktā minētā prasība nav attiecināma uz noteikumiem, kurus sagatavo Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju par to, ka projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktam, proti, paredzētās izmaiņas skar vairāk nekā pusi no spēkā esošo Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 345 "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis" tiesību normu apjoma, tādēļ nepieciešams izstrādāt jaunu Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā minētos vārdus "aktuāli papildināt maksas pakalpojumu cenrādi ar jauniem pakalpojumu kodiem", jo projekta pielikumā nav paredzēti pakalpojumu kodi.
Piedāvātā redakcija
-