Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"" (turpmāk – projekts) sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) 1.2. apakšsadaļā norādīts, ka projekts stāsies spēkā 2022. gada 1. septembrī. Savukārt projekta 2. punktā nav paredzēts attiecīgs regulējums. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta 2. punktu, paredzot tajā attiecīgu projekta spēkā stāšanās termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projektā paredzētā Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumu Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikuma 20. punkta otrais teikums noteic, ka par ēdienkartes atbilstību šo noteikumu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs, bet nav skaidrs, kāda veida atbildība ir paredzēta par iepriekš minēto prasību neievērošanu. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļu ar atbilstošu skaidrojumu.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.1. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas ir deklaratīvas. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projektā paredzētajā noteikumu 1. pielikuma 20. punkta otrajā teikumā ietvertā regulējuma nepieciešamību un svītrot to.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projektā paredzētā noteikumu 2. pielikuma 19. punkta otrais teikums noteic, ka par ēdienkartes atbilstību šo noteikumu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs, bet nav skaidrs, kāda veida atbildība ir paredzēta par iepriekš minēto prasību neievērošanu. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļu ar atbilstošu skaidrojumu.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.1. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas ir deklaratīvas. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projektā paredzētajā noteikumu 2. pielikuma 19. punkta otrajā teikumā ietvertā regulējuma nepieciešamību un svītrot to.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projektā paredzētā noteikumu 4. pielikuma 18. punkta otrais teikums noteic, ka par ēdienkartes atbilstību šo noteikumu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs, bet nav skaidrs, kāda veida atbildība ir paredzēta par iepriekš minēto prasību neievērošanu. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļu ar atbilstošu skaidrojumu.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.1. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas ir deklaratīvas. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projektā paredzētajā noteikumu 3. pielikuma 18. punkta otrajā teikumā ietvertā regulējuma nepieciešamību un svītrot to.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. apakšsadaļā ir norādīts, ka noteikumu 15. punktā tiks veiktas izmaiņas attiecībā uz pievienotā cukura daudzumu. Savukārt projekts neparedz grozījumu noteikumu 15. punktā. Turklāt vēršam uzmanību uz to, ka noteikumos nav 15. punkta. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka definīcijas, t.sk., maltas gaļas definīcija ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, I pielikumā, nevis III pielikumā.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka nav skaidrs, kur ir noteikts, ka papildus citām kvalitātes prasībām, maltai gaļai uz iepakojuma ir jānorāda tauku procentuālais saturs un kolagēna/gaļas olbaltumvielu attiecība.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. apakšsadaļā ir norādīts, ka pārtikas produktu iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir no 10 000 euro, bet nesasniedz 42 000 euro, Publisko iepirkumu likuma regulējums nav jāpiemēro. Savukārt Publisko iepirkumu likum 9. panta pirmā daļa noteic, ka, ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju un attiecīgi precizēt to.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju, norādot korektas atsauces uz projektā paredzētajām noteikumu un tā pielikumu vienībām, jo, piemēram, noteikumu 1. pielikuma 8. punktā nav regulējuma par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, noteikumu 1. pielikuma 9. punktā nav 9.4. un 9.5. apakšpunkta u.tml.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteiktajam normatīvā akta projektu raksta, ievērojot juridisko terminoloģiju, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektā paredzēto noteikumu 1. pielikumu, lietojot vienu terminu, kas attiecas uz attiecīgajām izglītības iestādēm un izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā paredzot atbilstošus saīsinājumus.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka nav skaidrs, kas ir projektā paredzētajā noteikumu 1. pielikuma 9. punktā minētie normatīvie akti par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta noteikumu projekta tekstā raksta atsauces uz citiem tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.7. apakšnodaļā noteiktajām prasībām. Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgi precizēt projektā paredzētajā noteikumu 1. pielikuma 9. punktā ietverto regulējumu, kā arī papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projektā paredzētā noteikumu 1. pielikuma vienību numerāciju, jo tā ir neskaidra.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka ar rakstveida dokumentu saprot gan dokumentu papīra formātā, kas ir pašrocīgi parakstīts, gan elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otrā daļa noteic, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Ievērojot minēto, lūdzam aizstāt projektā paredzētajā noteikumu 1. pielikuma 18. punktā vārdu "rakstiskiem" ar vārdu "rakstveida".
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteiktajam normatīvā akta projektu raksta, ievērojot juridisko terminoloģiju, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektā paredzēto noteikumu 2. pielikumu, lietojot vienu terminu, kas attiecas uz attiecīgajām izglītības iestādēm un izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā paredzot atbilstošus saīsinājumus.
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot, ka noteikumu 2. pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, lūdzam precizēt projektā paredzētā noteikumu 2. pielikuma 8.1, 16.1, 17.1 un 18.1 punkta numerāciju, proti, neveidot prim vienības.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka nav skaidrs, kas ir projektā paredzētajā noteikumu 2. pielikuma 9. punktā minētie normatīvie akti par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta noteikumu projekta tekstā raksta atsauces uz citiem tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.7. apakšnodaļā noteiktajām prasībām. Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgi precizēt projektā paredzētajā noteikumu 2. pielikuma 9. punktā ietverto regulējumu, kā arī papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka ar rakstveida dokumentu saprot gan dokumentu papīra formātā, kas ir pašrocīgi parakstīts, gan elektronisko dokumentu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otrā daļa noteic, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Ievērojot minēto, lūdzam aizstāt projektā paredzētajā noteikumu 3. pielikuma 18. punktā vārdu "rakstiskiem" ar vārdu "rakstveida".
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot, ka noteikumu 3. pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, lūdzam precizēt projektā paredzētā noteikumu 3. pielikuma 4.1, 8.1 un 13.1 punkta numerāciju, proti, neveidot prim vienības.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projektā paredzētajā noteikumu 3. pielikuma 4.1 punktā minētos vārdus "pēc pieprasījuma un rakstveida iesnieguma", jo tie ir neskaidri, proti, nav saprotams, kādēļ nepieciešams gan pieprasījums, gan iesniegums.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka nav skaidrs, kas ir projektā paredzētajā noteikumu 3. pielikuma 9. punktā minētie normatīvie akti par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Ministru kabineta noteikumu projekta tekstā raksta atsauces uz citiem tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.7. apakšnodaļā noteiktajām prasībām. Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgi precizēt projektā paredzētajā noteikumu 3. pielikuma 9. punktā ietverto regulējumu, kā arī papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļā ietverto informāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-