Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-913
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
28.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Rīkojuma projekta 1. punktā norādīts, ka saskaņā ar Publiskas persona mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500 011 1805) - zemes vienību 0.8190 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1805) - Hekeļa ielā 3, Daugavpilī (turpmāk – nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai saskaņā ar Pašvaldību likuma  4. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
Līdz ar to Rīkojuma projekta 1. punktā nav skaidri un nepārprotami norādīts, kādas tieši Pašvaldību likuma  4. panta pirmajā daļā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai nekustamais īpašums tiek atsavināts.
Daugavpils pilsētas dome ar 2021. gada 10. jūnija lēmumu Nr. 380 (prot. Nr. 24, 30.§) "Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī un Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā" (turpmāk – Lēmums) lūdza Finanšu ministrijai nodot pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu, lai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” (zaudējis spēku: 01.01.2023.) 15. panta pirmās daļas 2. punktu veiktu noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - gādātu par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).
Ievērojot Lēmumā norādīto, lūdzu precizēt Rīkojuma projekta 1. punktu, norādot kādas tieši Pašvaldību likuma 4. panta pirmajā daļā minētās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai nekustamais īpašums tiek atsavināts.
 
Piedāvātā redakcija
-