Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ekonomikas ministrija norāda, ka iebilst pret pamatnostādņu projekta "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" 6.pielikumā 1.7.12.apakšpunktā noteikto, ka nepieciešamas izvērtēt iespēju izstrādāt drošības standartus/prasības privāto hidrotehnisko būvju (dīķu), kā arī privāto peldbaseinu ierīkošanai un ekspluatācijai, ar mērķi novērst nejaušas ūdenī iekļūšanas riskus un tādējādi samazinot bērnu noslīkšanas gadījumu skaitu. Tas saistīts ar to, ka nav sniegta jebkāda argumentācija vai pierādījumu, ka noslīgšanas gadījumi ir tieši saistīti ar attiecīgo objektu lietošanu, nevis piemēram, nevērīgu rīcību jebkuru ūdenstilpņu tuvumā (piemēram, ezeru, jūrā). Pietam, bērnu noslīgšanas iemesli var nebūt saistīti par pašu būvju konstruktīvajiem risinājumiem, bet, piemēram, peldēšanas pakalpojuma sniegšanas kārtību. Pakalpojuma sniegšanas kārtība kādā būve nav būvniecības regulējuma jautājums un šī iemesla dēļ Ekonomikas ministrijas kompetences jautājums. Līdz ar to lūdzam attiecīgajā apakšpunktā izslēgt Ekonomikas ministriju kā atbildīgo.

Ekonomikas ministrija norāda, ka iebilst pret pamatnostādņu projekta "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" 6.pielikumā 1.7.13.apakšpunktā noteikto, ka Ekonomikas ministrija ir atbildīga par atbilstošu ventilācijas sistēmu ierīkošanas un optimālas ekspluatācijas veicināšana ēkās, kurās veidojas liela cilvēku koncentrācija un kur tiek pavadītas vairākas stundas (piemēram, darba vietas, biroji, ražošanas telpas, publiskās ēkas), mazinot draudus gaisa kvalitātei un riskus infekcijas slimību izplatībai. Ciktāl, tas ir Ekonomikas ministrijas kompetence būvnormatīvos ir jau noteiktas atbilstošas prasības. Savukārt ēku ekspluatācijas laikā prasības gaisa apmaiņai nosaka regulējums higiēnas jomās (sk. Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”), kurš ietilpst Veselības ministrijas kompetencē. Lūdzu mainīt par attiecīgā uzdevuma izdevumu izpildi atbildīgo institūciju uz Veselības ministriju vai Veselības inspekciju. Pietam, Ekonomikas ministrija kompetencē nav veikt kādas kontroles ēkās uz vietas.
 
Piedāvātā redakcija
-