Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam salāgot ziņojuma 14. punktu ar ziņojuma 49. punktu attiecībā uz to, kas tiek iesniegts apstiprināšanai un kurā brīdī projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no ziņojuma izriet pretrunīga informācija attiecībā uz to, vai Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Investīciju  un attīstības aģentūra ir sadarbības partneris vai finansējuma saņēmējs (projekta iesnieguma iesniedzējs). Ievērojot, ka ar lēmuma projektu nevar noteikt saistošus pienākumus Latvijas Zinātņu akadēmijas pienākumus, kā arī finansējuma saņēmēja pienākumu nepārprotamam atspoguļojumam lūdzam ziņojuma 14. punktā norādīt uz vienu finansējuma saņēmēju (projekta iesnieguma iesniedzēju) - Ekonomikas ministriju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 30. punkta ievaddaļā nepārprotami norādīt, vai paredzēti tiek nozares ministrijas vai iesaistīto pušu pienākumi, tādējādi nodrošinot nepārprotamu ziņojuma saturu.
Tāpat līdzīgi lūdzam ziņojuma 57. punktā nepārprotami norādīt uz institūciju lomu projekta uzraudzībā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam salāgot ziņojuma 36. un 48. punktu attiecībā uz to, vai slēgts tiek līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam izziņas 57. punktā ietverto iebildumu, ciktāl ziņojumā joprojām ietverts pienākums nozares ministrijai rīkoties proaktīvi, kā arī veikt nepieciešamos grozījumus 5.1.1.2.i. investīcijas regulējošajos normatīvajos aktos. Lai gan izziņā norādīts uz attiecīgā iebilduma ņemšanu vērā, atbilstošas izmaiņas pēc būtības nav veiktas, kādēļ lūdzam atbilstoši precizēt ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam izziņas 53. punktā ietverto iebildumu un atkārtoti lūdzam ziņojumā neparedzēt pienākumus Latvijas Zinātņu akadēmijai. Tā vietā lūdzam nepieciešamības gadījumā paredzēt, ka attiecīgi pienākumi tiek ietverti sadarbības līgumā ar finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam ziņojuma 19.1.2. apakšpunktā un 28.13.1. apakšpunktā norādīt vienīgi uz darbinieku amatu aprakstiem vai pienākumu aprakstiem (amata aprakstiem). Tāpat līdzīgi atkārtoti lūdzam ziņojumā skaidrot, kas saprotams ar norādēm uz "saitēm uz pamatojošiem pierādījumiem", norādot, vai iesniedzami pierādījumi vai jāsniedz pamatojums un jānorāda uz pierādījumiem. Norādām, ka iepretim izziņā minētajam nepieciešamība pārņemt Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu nav pietiekams pamats attiecīgi atšķirīgi lietotai terminoloģijai ziņojumā, kā arī neskaidri formulētām ziņojuma vienībām.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam lietot konsekventu terminoloģiju ziņojuma 16.-19. punktā (u.c. vienībās, kur ietvertas atsauces uz ziņojuma 19. punktu). Norādām, ka, piemēram, vienuviet ziņojumā norādīts uz investīcijas mērķi, savukārt cituviet investīcijas mērķiem, tāpat arī, piemēram, ziņojuma 19. punktā norādīts uz investīcijas mērķi un atskaites punktiem, savukārt 19. punkta tālākajos apakšpunktos norādīts arī uz uzraudzības rādītājiem, padarot ziņojumu neskaidru.
Kā arī atkārtoti lūdzam lietot konsekventu terminoloģiju attiecībā uz termina "nozares ministrija" lietojumu, izvairoties ziņojumā no norādēm par atbildīgo institūciju, atbildīgo iestādi v.tml. apzīmējumiem. Ja ar atbildīgo iestādi vai atbildīgo institūciju saprotama cita iestāde, kas nav nozares ministrija, lūdzam ziņojumā atsaukties uz konkrēto iestādi, to nepārprotami identificējot, tādējādi nodrošinot nepārprotamu ziņojumā ietvertās informācijas atspoguļojumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam pārskatīt un tehniski precizēt ziņojumu, kur joprojām ir vairākas vienības ar gramatikas kļūdām un neskaidru uzbūvi (sk. 19.3.4. apakšpunktu, 49. punktu u.c.).
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam precizēt ziņojumu, konsekventi ievērojot atrunātos saīsinājumus (piemēram, "akadēmija" un "nozares ministrija"), kā arī neveidot atkārtotus saīsinājumus ("nozares ministrija", "ministrija").
Piedāvātā redakcija
-
11.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka lēmuma projektā nav atrunāts saīsinājums - "nozares ministrija", lūdzam atbilstoši precizēt lēmuma projekta 4. punktu, identificējot attiecīgo ministriju (Ekonomikas ministriju).
Piedāvātā redakcija
-