Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta 1. pantā paredzēts, ka pašvaldības uzrauga un kontrolē šā likuma prasību ievērošanu "attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību tās administratīvajā teritorijā gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem".

Iepriekšējā atzinumā norādīts, ka "nav skaidrs, kādā veidā varētu izpausties pašvaldības rīcība, pildot "uzraudzības un kontroles" uzdevumus, un kādi šie uzdevumi patiesībā ir (administratīvās atbildības piemērošana nav uzraudzības vai kontroles pasākums). Tā kā pašvaldību ir daudz, ir svarīgi nodrošināt vienotu izpratni un regulējuma piemērošanas praksi".

Projekta regulējums ir papildināts ar norādi "kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem". No vienas puses, šāda norāde vedina domāt par administratīvā pārkāpuma procesu. Ziņas par iespējamu administratīvu pārkāpumu ir pamats uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu. Lai arī Administratīvās atbildības likuma 117. panta pirmā daļa ļauj iegūtās ziņas vispirms pārbaudīt, minētā pārbaudē nav uzskatāma par uzraudzību vai kontroli.

No otras puses, projekta anotācijā norādīts, ka "pašvaldība veiks pārbaudes mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietās gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad tiek saņemtas sūdzības par dzīvniekiem brīvdienās un darbdienu vakaros". Šāds skaidrojums rada virkni jautājumu, piemēram: kā šīs pārbaudes izpaudīsies; kurš normatīvais akts regulēs tādas pārbaudes; kā pašvaldība iekļūs personas īpašumā, ja pat administratīvā pārkāpuma procesā iekļūšana personas īpašumā ir visai ierobežota; kādi būs pašvaldības turpmākās rīcības mehānismi? Turklāt uzraudzība un kontrole nenozīmē tikai reakciju uz sūdzībām vai citādi iegūtām ziņām. Uzraudzības un kontroles mehānismam ir jābūt efektīvam, tostarp jāspēj preventīvi konstatēt iespējami prettiesisku rīcību un to novērst.

Projektā paredzētais regulējums ir neskaidrs un nerada priekšstatu par efektīva uzraudzības un kontroles mehānisma esību. Ja pašvaldībai ir paredzētas tiesības rīkoties arī ārpus administratīvā pārkāpuma procesa, tad tam izveidojams pienācīgs regulējums.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta 1. pantā paredzēts, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka institūciju, kas ir pilnvarota pašvaldības vārdā veikt mājas (istabas) dzīvnieku labturības uzraudzību un kontroli. Nav skaidrs, vai šeit ir paredzēts ietvert pilnvarojumu izdot saistošos noteikumus, vai arī tas ir cita veida regulējums. Pilnvarojumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.6. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

Tāpat pastāv jautājums, vai šāds īpašs regulējums ir nepieciešams. Ja likumā pašvaldībai ir noteikts uzdevums, tad pašvaldībai ir pienākums nodrošināt attiecīgā uzdevuma īstenošanu, tostarp arī noteikt institūciju, kura īstenos šo uzdevumu. Lūdzam precizēt projektā esošo regulējumu.

Attiecībā uz pilnvarojumiem pašvaldībām lūdzam pievērst uzmanību Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmes 2022. gada 11. novembra protokolā Nr. 5 1. § 2. punktā norādītajam: "Pievērst uzmanību, ka, izstrādājot tiesību akta projektu, kurā ietverts deleģējums pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, anotācijā jāiekļauj deleģējuma nepieciešamības izvērtējums ar pamatojumu deleģētā jautājuma atšķirīgam noregulējumam pašvaldībās, kā arī jāskaidro deleģējuma apjoms. Šādu informāciju parasti pievieno anotācijas 1.6. apakšpunktā "Cita informācija"." Minētais attiecas uz visiem projektā ietvertajiem pilnvarojumiem pašvaldībai. Lūdzam projekta anotācijā ietvert nepieciešamo skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta 4. pantā ir svītrota norma: "Sludinājumu, kurā piedāvā atsavināšanai suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku atļauts izvietot, ja tajā ir iekļauta visa obligāti norādāmā informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanu."

Iepriekšējā Tieslietu ministrijas atzinumā bija iekļauts lūgums izvērtēt skaidrojuma projekta anotācijā atbilstību projektam un nepieciešamību precizēt projektu, norādot konkrētu aizlieguma adresātu. Sistēmiski skatoties, pamatotāks šķita viedoklis, ka šī ierobežojuma adresāts ir mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks. Ja tiešām plānots regulējumu attiecināt uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās plašsaziņas līdzekļiem, preses izdevumiem u. tml., tad ir nepieciešams rūpīgs šo jomu izvērtējums, precīzs regulējums un argumentēts tā skaidrojums projekta anotācijā.

No precizētā projekta saprotams, ka sludinājumu portālu turētājiem u. tml. šāda veida pienākumu nebūs. Taču tas nenozīmē, ka projektā nevarētu ietvert precīzu aizliegumu sludinājuma devējam (dzīvnieka īpašniekam). Šobrīd projektā līdzvērtīgs precīzs pienākums (aizliegums) nebūs noteikts, lai arī ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt informāciju, kas obligāti norādāma sludinājumā. Lūdzam izvērtēt iespēju projektā noteikt precīzu pienākumu dzīvnieka īpašniekam (varētu precizēt svītroto regulējumu).
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta 4. pantā (grozāmā likuma 18.4 panta 4. punkts) ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam attiecībā uz specializētajām tirdzniecības vietām noteikt reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību.

Projekta anotācijā skaidrots, ka saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu specializētā tirdzniecības vieta ir valsts veterinārās uzraudzības objekts un tā darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtība ir noteikta Veterinārmedicīnas likuma XII nodaļā. Tas rada jautājumu, kāpēc šajā projektā ir nepieciešams minētais pilnvarojums Ministru kabinetam. Veterinārmedicīnas likuma 4. panta otrās daļas 10. punktā ir noteikts, ka Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši savai kompetencei reģistrē valsts veterinārās uzraudzības objektus. Tādējādi reģistrācijas kārtībai jau būtu jābūt noteiktai šajā likumā.

Tāpat projekta anotācijā ir iekļauts skaidrojums tikai par darbības apturēšanu. Taču neatbildēts paliek jautājums, kuri normatīvie akti noteiks reģistrācijas anulēšanas pamatus.

Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projekta un Veterinārmedicīnas likuma mijiedarbību, kā arī iekļaut skaidrojumu projekta anotācijā par reģistrācijas anulēšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-