Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam ņemt vērā Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2022.gada 3.maijā sniegtos komentārus un atbilstoši precizēt noteikumu projektu. EK vērš uzmanību, ka Padomes 2021,gada 22.jūnija īstenošanas lēmuma Nr.2021/0164 par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu pielikumā ir noteikts, ka 2.3.1.2.i investīciju īsteno līdz 2024. gada 30. jūnijam attiecībā uz digitālo prasmju mentoru apmācības nodrošināšanu. Lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot gan atbalstu mentoriem, gan nosacījumu līdz kuram šis atbalsts ir jānodrošina.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam saglabāt dzēsto noteikumu projekta 2.3.punktu par viena vienota uzņēmuma definīciju, jo noteikumiem ir jāsatur viena vienota uzņēmuma definīcija. Vienlaikus lūdzam skaidri noteikumu projektā noteikt, kurā brīdī tiek vērtēta atbalsta pretendenta atbilstība Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju, ņemot vērā, ka noteikumu projekta citos punktos netiek lietots termins “pozitīvs atzinums”
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
EK vērš uzmanību, ka investīcijas mērķis ir galvenokārt nodrošināt komersantus ar digitālajām pamatprasmēm. Lūdzam atbilstoši papildināt 3.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas 2022.gada 22.aprīļa iebildumu (Izziņas 9.punkts). Izziņā ir norādīts, ka atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam ir precizēta noteikumu projekta 5. punkta redakcija, bet precizējumi 5.punktā nav veikti.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā EK 2022.gada 3.maijā saņemtos komentārus, ka 2.3.r reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” atskaites punkts “līdz 2023.gada 31.decembrim pieņemti kritēriji, kārtība un atbalsta pasākumi attiecībā uz stimuliem un atbildību uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus” un mērķis “līdz 2025.gada 31.decembrim pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (8 %)” ir attiecināms uz 2.3.1.2.i investīciju, lūdzam to noteikt noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Izziņas 19.punktā ir norādīts, ka ir apvienoti iepriekšējās noteikumu projekta redakcijas 14.5.apakšpunkts un 16.punkts. Vēršam uzmanību, ka minētais 16.punkts tika svītrots, bet šajā punktā ietvertā norma netika pārcelta uz 14.5.apakšpunktu (tagad 15.5.apakšpunkts). Attiecīgi lūdzam svītrot 15.5.apakšpunktā ietverto atsauci uz 16.punktu un 15.5.apakšpunktā noteikt viena projekta maksimāli pieļaujamo finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt, nosakot ka projekta iesniedzēja organizācijā ir jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai, kas ietver aprakstu par pārbaudīšanas, novēršanas un labošanas nosacījumiem attiecībā uz korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma vadības procesiem, kā arī nosacījumus  apstākļu noteikšanai un identificēšanai, kas izraisa vai var izraisīt to iestāšanos.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām papildināt ar atbilstošu apakšpunktu, kurš paredz, ka uz projekta iesniedzējs neatbilst Regulas Nr. 1046/2018 136. pantā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. Tādējādi CFLA pārbaudi izslēgšanas noteikumiem veiktu primāri, neuzsākot projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši 28.2. un turpmākajos apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Izziņā norādīts, ka “Ņemts vērā, dzēsta prasība par reģistrāciju vismaz piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA”, bet noteikumu projektā saglabāta iepriekšējā redakcija.
Atkārtoti lūdzam izvērtēt, vai šādam minimālā termiņa noteikšanai ir pamatojums noteikumu projekta izstrādātāja pusē (potenciāli diskriminējoša prasība/liegts atbalsts jaunizveidotiem subjektiem). Ja nav pamatojums, rosinājums šo svītrot, jo kapacitātes pārbaude tiks veikta caur citiem kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt, norādot, kurā brīdī finansējuma saņēmējam jānodrošina atbilstība šim nosacījumam (piemēram, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā).
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, norādot, kas šīs investīcijas izpratnē uzskatāms par pietiekamu administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāti. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda īstenošanas process neparedz atsevišķu kritēriju metodikas izstrādi, tādēļ MK noteikumos ietverto kritēriju redakcijām jābūt nepārprotamām un izsmeļošām. Vienlaikus aicinām izvērtēt, vai administrēšanas un finanšu kapacitāti neatspoguļo jau MK noteikumu projekta 18.5. un 18.6. apakšpunktos noteiktās prasības.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā biedrības biedru saraksts nav publiski pieejams, lūdzam papildināt, paredzot informācijas avotu. Piemēram, papildinot šo punktu ar nosacījumu, ka, iesniedzot projekta iesniegumu, biedrībai ir pienākums sniegt informāciju par Latvijā reģistrētajiem biedrības biedriem.

Vienlaikus aicinām izvērtēt, vai šis punkts nav papildināms ar līdzvērtīgām prasībām nodibinājumam (vai aicinām izslēgt nodibinājumus kā iespējamo projektu iesniedzējus – skatīt komentāru pie 18. punkta).
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt, kā identificējama biedrības pieredze šādu projektu īstenošanā, tostarp norādot, ja ir kādas specifiskas prasības, kurām jāatbilst īstenotajiem prasmju pilnveides projektiem, lai tos varētu ņemt vērā, vērtējot atbilstību šim kritērijam. Piemēram, lūdzam skaidrot, vai ar šo saprotami tikai ES fondu atbalstīti projekti, vai citur reģistrēti, u.tml.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
1) Noteikumu projektā un anotācijā nav definēti pēdiņās lietotie kritēriji, kā arī nav ietverta cita sasaiste ar vērtēšanas kritērijiem, līdz ar to nav saprotama šo kritēriju praktiskā nozīme Atveseļošanas fonda investīcijā.
2) Nav noteikts, kurš no kvalitātes kritērijiem ir prioritārais pie vienāda punktu skaita.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Atveseļošanas fonda vadlīnijām vērtēšanas kritēriji ir skaidri definējami noteikumu projektā, tostarp, punktu piešķiršana par tiem. Iebildums attiecas arī uz minēto kritēriju lietojumu anotācijā (1.3.sadaļa).
Lūdzam atbilstoši precizēt arī noteikumu projekta 28.punktu.

Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar kvalitātes kritērijiem, kā arī punktu piešķiršanas kārtību tajos. Šobrīd tiek paredzēts, ka vairākiem projektiem var būt vienāds punktu skaits, taču vienlaikus neviens MK noteikumu projekta punkts neparedz punktu piešķiršanu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt – MK noteikumi šobrīd neatspoguļo īpašas prasības projektu iesniegumu sagatavošanai.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt, paredzot CFLA rīcību gadījumā, ja projekta iesniegums neatbilst 28. punktā noteiktajiem kritērijiem. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, norādot, kurā posmā veicama metodoloģijas saskaņošana (piemēram, pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas).
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, saskaņā ar šī MK notiekumu projeta 22.3. apakšpunktu pirmās kārtas ietvaros projektu apstiprina ministrija, lūdzam papildināt ar pienākumu īstenot arī ministrijas apstiprināto projektu vai dzēst vārdu "CFLA", vai izteikt redakcijā "īstenot projektu, par kura īstenošanu noslēgts līgums ar CFLA"
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atstāt iepriekšējo šī punkta redakciju, paredzot maksājuma pieprasījumu iesniegšanu ne biežāk kā reizi pusgadā, ņemot vērā, ka biežāka maksājuma pieprasījumu iesniegšana rada administratīvo slogu gan finansējuma saņēmējam gan CFLA. Šo termiņu lūdzam paredzēt arī pārējos MK noteikumu punktos, kur noteikta informācijas sniegšana.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 24.4.apakšpunktā ir iekļauts finansējuma saņēmēja pienākums gala labuma guvēja līmenī veikt pārbaudes par komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu, tai skaitā (..). Ievērojot, ka uzskaitījums nav saistīts ar pārbaudēm komercdarbības atbalsta nosacījumu kontekstā, aicināt izteikt atsevišķā apakšpunktā šo pienākumu, izsakot tiesību normu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
24.4. gala labuma guvēja līmenī veikt pārbaudes, tai skaitā:
24.4.1. par komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu un tās dokumentēt, saglabājot liecības un pamatojumu veiktajam izvērtējumam;
24.4.2. par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu;
24.4.3.par sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošo dokumentāciju, t.sk. datu ticamību.
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā noteikumu projekta 74. un 75.punktā minēto par lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu termiņiem, lūdzam redakcionāli precizēt 24.7.apakšpunkta normu, precizējot 2026.gada 31.janvāra termiņa būtību, lai novērstu pretrunu starp šiem 3 punktiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
EK lūdz pārcelt noteikumu projektā Padomes 2021,gada 22.jūnija īstenošanas lēmuma Nr.2021/0164 par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu pielikumā noteikto: lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), ar atbilstības kritērijiem, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu:
i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu;
ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, kas panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm;
iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, incineratoriem un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;
iv) darbības, kuru rezultātā atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 8.punktā ir paredzēts izņēmums neiekļaut publiskojamajos datos informāciju par nodokļu parādiem, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmo un 1.3 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Lūdzam atbilstoši precizēt normu, tai skaitā MK noteikumu 59.punktā.
Vienlaikus aicinām precizēt, par kādu brīdi veicama nodokļu nomaksas pārbaude (piemēram, pēdējā datu aktualizācijas dienā pirms līguma slēgšanas).
Piedāvātā redakcija
27.2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums.
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt projektu iesniegumu kritērijus, tajos ietverot kvalitatīvos kritērijus, piemēram:
1. kritēriju par finansējuma saņēmēju piedāvāto pakalpojumu atbilstību investīcijas mērķim;
2. ņemot vērā, ka otrajā kārtā plānots sniegt klātienes apmācības, tad lūdzam izvērtēt vai nebūtu jāvērtē arī finansējuma saņēmēja piedāvātais reģionālais pakalpojumu pārklājums;
3. vai būtu jāvērtē finansējuma saņēmēja sadarbības potenciāls ar zinātniskajām institūcijām, augstskolām vai citām izglītības iestādēm;
4. sagaidāmo atbalstīto komersantu skaits.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar kvalitātes kritērijiem, atbilstoši kuriem vērtējami projekta iesniegumi un piešķirami tiem punkti (vienlaikus skatīt iebildumu pie MK noteikumu projekta 18.7. apakšpunkta).
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar atbilstošu apakšpunktu, paredzot, ka CFLA pārbauda, vai projekta iesniegumā ir sniegta visa projekta iesnieguma vērtēšanai nepieciešamā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar norādi "projekta iesnieguma iesniegšanas dienā", proti, izsakot šādā redakcijā "projekta iesniedzējs projekta iesnieguma iesniegšanas dienā atbilst šo noteikumu 18. punktā izvirzītajiem nosacījumiem", vai definēt citu nepārprotamu brīdi, kura dati ņemami vērā, pārbaudot projekta iesniedzēja atbilstību 18. punkta nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam apakšpunkta redakciju papildināt ar atsauci uz konkrētiem šī MK noteikumu projekta punktiem, atbilstoši kuros norādītajām darbībām un izmaksām vērtājams projekta iesniegums.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 38.1.1.apakšpunktā saglabāt sasaisti ar mācību projektu nevis investīcijas projektu, jo investīcija šo noteikumu projekta ietvaros ir visa atbalsta programma.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka ir jāpārskata un skaidri jānodala, kuras no uzskaitītajām izmaksām ir attiecināmas uz finansējuma saņēmēju un kuras uz gala labuma guvēju. Ne visas izmaksas var attiecināt uz gala labuma guvējiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31.panta 3.punkta nosacījumiem - piemēram, nevar tikt attiecinātas tādas izmaksas, kas saistītas ar projekta vadību, tai skaitā kā piemēram, arī tiešsaistes platformas abonementa izmaksas, ja vien abonementa maksa nav jāmaksā, lai pieslēgtos platformai.
Lūdzam skaidrot anotācijā, kādas tieši tiešsaistes platformas izmaksas tiek plānotas, un kas tās segs - finansējuma saņēmējs vai gala labuma guvējs, un, atbilstoši izmaksu attiecināmībai, lūdzam precizēt noteikumu projekta 38.apakšpunktus.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 38.2.1.apakšpunktā saglabāt sasaisti ar mācību projektu nevis investīcijas projektu, jo investīcija šo noteikumu projekta ietvaros ir visa atbalsta programma.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Neatbalstām, ka 25% no kopējām projekta izmaksām ir paredzētas vadības izmaksu segšanai. Aicinām Ekonomikas ministriju noteikt tirgus vidējo izmaksu slieksni attiecīgo investīciju ieguldījumiem un atbilstoši precizēt 38.3.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu un atkārtoti lūdzam skaidrāk definēt, no kura brīža ir attiecināmas izmaksas, ja komercdarbības atbalsts ir piešķirts saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 31.pantu un ja komercdarbības atbalsts ir piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu - gan gala labuma guvēja izmaksu līmenī, gan finansējuma saņēmēja projekta līmenī. Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz atbalstu atbilstoši Regulas 651/2014 31.panta mērķim izmaksas ir attiecināmas pēc atbalsta pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzēja institūcijai. Lūdzam precizēt, jo nav plānots, ka gala labuma guvēji varētu iesniegt atbalsta pieteikumus Vadības informācijas sistēmā. 
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Izziņas 72.punktā ir norādīts, ka Finanšu ministrijas 2022.gada 22.aprīļa iebildums ir ņemts vērā, taču precizējumi nav veikti. Atkārtoti lūdzam precizēt 45.punktu, nosakot, ka jāīsteno sociāli atbildīgais publiskais iepirkums. Aicinām ievērot Iepirkumu uzraudzības biroja norādījumus par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums). Vienlaikus aicinām izmantot Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai (pieejamas: https://www.iub.gov.lv/lv/media/658/download). un ārvalstu prakses apkopojumu (pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/877/download).
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 52.punktu ar nosacījumu, ka avansa un starpposma maksājuma kopsumma nevar pārsniegt 90% no kopējā projekta finansējuma. Tāpat vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 62.punkts paredz ne tikai avansa maksājumus, bet arī starpposma maksājumus.
Piedāvātā redakcija
52. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 30 % no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, vienlaikus nodrošinot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka šo noteikumu ietvaros tiek sniegts atbalsts ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, dzēšot noteikumu projekta 52.punktu, šobrīd noteikumu projektā nav noteikts, kurās nozares atbalstu nedrīkst piešķirt saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, lūdzam noteikumu projektu atbilstoši papildināt ar punktu, kas satur attiecīgo nosacījumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
EK lūdz sniegt skaidrojumu par uzņēmumu un atsevišķu dalībnieku atlases kritērijiem. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā ir ietverti tikai kritēriji, kas jāievēro saskaņā ar komercdarbības atbalstu, kā arī kritērijs attiecībā uz nodokļu parādu neesamību. Nepieciešamības gadījumā lūdzam noteikumu projektā ietvert atlases kritērijus, kas būtu attiecināmi uz gala labuma guvējiem.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam Jūsu uzmanību, ka jebkurš uzņēmums, neatkarīgi no tā juridiskās formas, ir jāvērtē viena vienota uzņēmuma līmenī. Uzturam iepriekš izteikto Finanšu ministrijas iebildumu izziņas 54.punktā un lūdzam precizēt, lai ir skaidrs, ka finansējuma saņēmējam noteiktie ierobežojumi ir jāievēro viena vienota uzņēmuma līmenī.
 
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā netiek minēti uzņēmumi, lūdzam dzēst vārdus: "Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem".
Skaidrojam, ka grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcija ir minēta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā, taču Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunkts pieļauj atbalsta piešķiršanu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem (izņēmums), kuri 2019. gada 31. decembrī nebija nonākuši grūtībās, taču kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
Vienlaikus – vai tiešām šīs programmas ietvaros ir plānots sniegt atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai?
 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka gadījumos, kad tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA tikai visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nevis visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu, lūdzam precizēt noteikumu projekta 63.apakšpunktu, aizvietojot vārdu "komercdarbības" ar "de minimis".
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu, ka tiesību normas ir formulētas vienveidīgi, un, ievērojot, ka noteikumu projekta 65.punktā ir norādīts pienākums atmaksāt CFLA arī procentus, lūdzam papildināt noteikumu projekta 63. un 64.punktu ar vārdiem “kopā ar procentiem” aiz vārdiem “komercdarbības atbalstu”.
 
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu, ka tiesību normas ir formulētas vienveidīgi, un, ievērojot, ka 65.punktā ir norādīts pienākums atmaksāt CFLA arī procentus, lūdzam papildināt noteikumu projekta 63. un 64.punktu ar vārdiem “kopā ar procentiem” aiz vārdiem “komercdarbības atbalstu”. Pretējā gadījumā rodas priekšstats, ka tikai noteikumu 65.punktā minētajā gadījumā ir jāatmaksā arī procenti. 
 
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka pienākums publicēt informāciju par piešķirto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 9.panta 1.punkta “c” apakšpunktam un 4.punktam Eiropas Komisijas tīmekļvietnē būtu piekritīgs komercdarbības atbalsta piešķīrējam, tātad finansējuma saņēmējam. Lūdzu izvērtēt un atbilstoši precizēt.
 
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar atsevišķu punktu, nosakot kārtību, kādā gala labuma guvējs var iesniegt pretenziju par finansējuma saņēmēja pieņemto lēmumu par atbilstību komercdarbības atbalsta normām. 
Piedāvātā redakcija
-
47.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
EK vērš uzmanību, ka Padomes īstenošanas lēmuma pielikumā ietvertajā investīcijas aprakstā ir minēta EDIC sadarbība ar nozaru asociācijām, izglītības iestādēm un reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, bet kā īstenošanas partneri anotācijā ir minētas tikai nozaru asociācijas, savukārt noteikumu projektā šī informācija vispār nav ietverta. Lūdzam atbilstoši precizēt gan noteikumu projektu, gan anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 117.punktā izteikto iebildumu un lūdzam sniegt papildināt anotāciju ar skaidrojumu kā investīcijas ietvaros tiks izmantots pieaugušo izglītības pārvaldības modelis. Tāpat lūdzam skaidrot vai apmācības tiks saskaņotas ar pieaugušo izglītības koordinatoru tīklu. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt arī noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka ir mainījusies noteikumu projekta numerācija, aicinām pārskatīt noteikumu projekta punktu izvērtējumu, jo, piemēram, noteikumu projekta 27. punkts neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3.punktam.  
 
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta ietvaros sniegtās atsauces uz citiem noteikumu projekta punktiem, it īpaši atsauces uz 35.punkta apakšpunktiem.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām mērķu redakcijas precizēt atbilstoši Padomes 2021.gada 22.jūnija īstenošanas lēmumam Nr. 2021/0164(NLE) par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (pieejama te: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0340&from=EN).
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt punkta redakciju, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, ka tie nav papildu sasniedzamie rādītāji, bet 9.1.apakšpunktā noteikto mērķu indikatīvais dalījums pa kārtām un projektiem.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izziņā norādīts, ka “Ņemts vērā; precizēta punkta redakcija”, bet noteikumu projektā saglabāta iepriekšējā redakcija.
Atkārtoti lūdzam izvērtēt, vai šis teksts “Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par EDIC izveidi saskaņā ar Regulu Nr. 2021/694, vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu” nebūtu aizstājams ar “EDIC, kurš atbilst šādiem nosacījumiem”, jo
1) lietojums atbilstoši noteikumu projekta 2.4.apakšpunkta saīsinājumam;
2) šobrīd norma nolasās, ka 15.1.-15.6. kritēriji ir Regulas Nr.2021/694 16.panta prasības.
Piedāvātā redakcija
15. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs ir EDIC, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
54.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt, ka elektroniskā dokumenta veidā iesniegtais dokuments ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt sieviešu dzimtes lietojuma pamatotību (arī šī punkta apakšpunktos), ņemot vērā, ka saskaņā ar norādīto iesniedzējs var būt arī nodibinājums. Ja projekta iesniedzējs var būt tikai biedrība, tad lūdzam no šī punkta dzēst vārdus “vai nodibinājums”.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums nodrošināt konsekvenci visā noteikumu projektā, jo lietots gan pirmā/ otrā atlases kārta, gan pirmā/otrā kārta, gan investīcijas pirmā/ otrā kārta.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums noteikumu projekta 20.punktu ietvert kā noteikumu 18.8.apakšpunktu, ņemot vērā to, ka tas saturiski ir līdzīgs ar noteikumu 15.6.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt šī punkta lietderību, jo nepieciešamība nodrošināt projekta iesniegumā norādīto rādītāju atbilstību šiem MK noteikumiem likumsakarīgi izriet arī no MK noteikumu 28.6. apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar kārtību projekta iesnieguma iesniegšanai, ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nebūs nodrošināta KPVIS funkcionalitāte.
Veicot šos precizējumus, lūdzam ņemt vērā izziņas 130.punktā izteikto Finanšu ministrijas priekšlikumu.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekta 22.1.apakšpunkts par atlasi aptver noteikumu projekta 22.2. un 22.3. apakšpunktus (faktiski atlase), aicinām apsvērt šo punktu nepieciešamību vai tos apkopot zem noteikumu projekta 22.1.apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā noteikumu projekta 22.2.apakšpunktā noteikto, pirmās kārtas ietvaros projekta iesniegumu apstiprina ministrija. Ievērojot minēto, lūgums izvērtēt 24.1.apakšpunkta redakciju un to precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt 24.2.2.apakšpunktu ņemot vērā 24.punkta ievaddaļu (… finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi: … iepirkumu plānu un aktualizēt to …).
Piedāvātā redakcija
24.2.2. tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt vai aktualizēt iepirkumu plānu Vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu;
63.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt 24.8.apakšpunktu, nosakot, ka maksājumu pieprasījumu un izdevumus un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniedz KPVIS vismaz divas reizes gadā.
Piedāvātā redakcija
24.8. iesniegt CFLA starpposma maksājumu pieprasījumus vismaz divas reizes gadā, tajā iekļaujot izdevumu un sasniegto rādītāju pamatojošos dokumentus. Noslēguma maksājuma pieprasījumu iesniedz Vadības informācijas sistēmā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam;
64.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt redakciju, nosakot, ka “nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām”
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka investīcijā paredzēti tikai mērķi un uzraudzības rādītāji, lūdzam precizēt, svītrojot vārdus "atskaites punktu".
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām izteikt punktu šādā redakcijā: "CFLA otrās kārtas ietvaros izvērtē Vadības informācijas sistēmā saņemtos projektu iesniegumus atbilstoši šādiem kritērijiem: [..]" un dzēst 28.2. apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka Vadības sistēmas funkcionalitāte ļauj ierobežot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kā rezultātā pēc norādītā termiņa iesniegumus iesniegt fiziski nav iespējams. 
Piedāvātā redakcija
-
67.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam neparedzēt šādu kritēriju, kas ir pašsaprotams, ņemot vērā, ka saskaņā ar šo MK noteikumu nosacījumiem visu projektu iesniegšana ir paredzēta Vadības informācijas sistēmā.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: "Finansējuma saņēmējam ir pienākums dokumentēt savu izvērtējumu, kas paredzēts 46.punktā vai 47.punktā, saglabājot liecības/ pamatojumu veiktajam izvērtējumam."
Izziņā (164.punkts) norādīts, ka priekšlikums ņemts vērā un punkts precizēts, tomēr tas palicis iepriekšējā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
-
69.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Normas vieglākai uztveramībai aicinām redakcionāli pārskatīt noteikumu projekta 61.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt 61.4.apakšpunktu, dzēšot vārdu "kolektīvu".
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izziņas 166.punktā ir sniegts skaidrojums, k Finanšu ministrijas 2022.gada 22.aprīļa priekšlikums ir ņemts vērā, savukārt precizējumi noteikumu projekta 62.punktā nav veikti. Joprojām aicinām precizēt noteikumu projekta 62.punktu, vārdu “apgūtais” aizstājot ar vārdu “ieguldītais” un vārdu “apguvei” aizstājot ar vārdiem “ieguldījumu progresam”.
Tāpat lūdzam redakcionāli precizēt 62.punkta pēdējo teikumu, teikuma beigās aizstājot vārdus “atbilstoši faktiskajam apmācīto komersantiem” ar vārdiem “atbilstoši faktiskajam apmācīto komersantu skaitam”.
Piedāvātā redakcija
-
72.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot vai 72.punktā iekļautā apstrīdēšanas kārtība piemērojama arī CFLA lēmumam par projekta iesnieguma noraidīšanu vai tikai attiecībā uz atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu. 
 
Piedāvātā redakcija
-
73.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd atbalstu ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta mērķi var piešķirt līdz 2023.gada beigām ar sešu mēnešu pārejas periodu un t.i. līdz 2024.gada 30.jūnijam. Ja nepieciešams, lūdzam precizēt noteikumu projekta 75.punkta redakciju. Vienlaikus lūdzam precizēt informāciju izziņas 45.punktā, ka atbalsta piešķiršanas termiņi ir noteikti šo noteikumu 74. un 75.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
74.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt šī punkta pārcelšanu augstāk uz attiecīgu noteikumu projekta nodaļu (VI) par projekta īstenošanas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
75.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. sadaļas 6. rindkopas pēdējā teikumā ir ietverts termins “kompetences centram”, attiecīgi lūdzam precizēt šī teikuma redakciju atbilstoši noteikumu projektā paredzētajiem projektu iesniedzējiem.
Piedāvātā redakcija
-
76.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu anotācijas 1.3.sadaļas daļā "2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējiem visās kārtās Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai paredzēti šādi komercdarbības atbalsta nosacījumi:" norādīt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 izdevēju, datumu un pilno nosaukumu pirms saīsinājuma lietošanas.
Piedāvātā redakcija
-