Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1170
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam pārliecināties par 8.2.2.SAM pārdalāmā finansējuma apmēru.
Vēršam uzmanību, ka ar grozījumiem 8.2.2.SAM īstenošanas noteikumos, kas stājās spēkā 2022.gada 16. jūlijā, no 8.2.2.SAM tika atbrīvots finansējums 1 424 235 euro apmērā, tai skaitā ESF finansējums 1 210 602 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 213 633  euro apmērā. No šī finansējuma daļa tika pārdalīta citu pasākumu īstenošanai:
1) 692 748 euro, tai skaitā ESF finansējums 588 836 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 103 912 euro, tika pārdalīti 8.2.1. SAM īstenošanai;
2) 404 000 euro, tai skaitā ESF finansējums 343 400 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 60 600 euro, tika pārdalīti 8.3.1.1. pasākuma īstenošanai;
3) 83 000 euro, tai skaitā ESF finansējums 70 550 euro un  valsts budžeta līdzfinansējums 12 450 euro, tika pārdalīti 8.3.2.1. pasākuma īstenošanai.
Atbilstoši minētajām veiktajām finansējuma pārdalēm, 8.2.2.SAM atbrīvotā finansējuma apmērs, kas netika pārdalīts citu pasākumu īstenošanai, veido 244 487 euro, tai skaitā ESF finansējums 207 816 euro un  valsts budžeta līdzfinansējums 36 671 euro.
Atbilstoši IZM ierosinātajiem grozījumiem 8.2.2.SAM īstenošanas noteikumos, kas šobrīd ir saskaņošanā Tiesību aktu portālā, no 8.2.2. SAM tiek atbrīvots papildu finansējums 917 314 euro apmērā, tai skaitā ESF finansējums 779 717 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 137 597 euro.
Tādējādi kopējais 8.2.2.SAM finansējuma atlikums, ko iespējams pārdalīt citu pasākumu īstenošanai, veido 1 161 801 euro, tai skaitā ESF finansējums 987 533 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 174 268 euro.
Vienlaikus, pārskatot pārdalāmā finansējuma apmēru, lūdzam nodrošināt, ka netiek pārsniegta ESF līdzfinansējuma likme.

Papildus vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 1. punktā ir neprecīzi norādīts kopējais pasākumam pieejamais finansējums, t.i., ESF finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsumma.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar jaunu punktu:
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 8.3.2.2. pasākuma kopējais attiecināmais finansējums par  xx euro (t. sk. ESF finansējums  xx euro un valsts budžeta finansējums  xx euro) tiek palielināts pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" tiek plānots piešķirt papildus finansējumu projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai, lūdzu papildināt anotācijas 1.3.sadaļu "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" ar informāciju vai tiek plānoti grozījumi attiecīgā projekta vienošanās un par to ietekmi.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot to, ka ar noteikumu projektu tiek palielināts 8.3.2.2. pasākuma īstenošanai pieejamais finansējums, lūdzam aktualizēt 8.3.2.SAM rādītāju pasi.
 
Piedāvātā redakcija
-