Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam projektam pievienot aktualizēto programmas īstenošanas novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Jāprecizē 1.3.punktā sniegtā informācija, ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 17.novembra rīkojumu Nr. 837 “Par apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām” tika atbalstīta apropriācijas pārdale 2021.gadā no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” 3 000 000 euro apmērā un budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 269 229 euro apmērā uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.04.00 “Energoefektivitātes politikas ieviešana”, lai nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka šobrīd ir 2022.gads un atbalsta programmai nepieciešamais valsts budžeta finansējums tiks nodrošināts valsts energoefektivitātes fonda finansējuma ietvaros, attiecīgi ietekmes uz budžetu nav un anotācijas 3.sadaļa ir jāsvītro. Vienlaikus jāprecizē pie citas informācijas sniegtā informācija, norādot, ka atbalsta programmai papildu finansējums 3 269 229 euro apmērā tiks nodrošināts no valsts energoefektivitātes fonda līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā noteikumu projekts paredz papildus finansējuma piešķiršanu lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā aktualizēti dati par esošo programmas īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēta scenārijos balstīta turpmāka programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī iekļauta informācija par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, no piesaistītiem finanšu resursiem, kā arī informācija par maksas par Altum noslogoto kapitālu iecenošanu, maksas apmēru, kā arī pamatojumu par vadības izmaksām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktā un 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Jāprecizē 4.2.punkta apakšpunktos norādītais finansējuma apmērs, ņemot vērā, ka šobrīd tajos norādītā finansējuma kopsumma veido 3 269 000 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Pamatojoties uz to, ka Energoefektivitātes likuma 7. panta sestā daļa nosaka kārtību kādā Attīstības finanšu institūcija izmanto valsts energoefektivitātes fonda līdzekļus, lūdzam precizēt 4.2. punktā noteikto finansējuma avotu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
MKN paredz atbalstu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Skaidrojam, ka komercdarbības atbalsta kontekstā nav jāvērtē tikai tādi subjekti, kuri izmanto vismaz 80% no  saražotās elektroenerģijas AER iekārtā “pašpatēriņam”, t.i. tad tie nekvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji (lūdzam skatīt Eiropas Komisijas 2021.02.24 atbildi uz Luksemburgas jautājumu “Economic activity - private households and renewable energy”). Attiecīgi secināms, ka tie subjekti, kas saražoto elektroenerģijas pārpalikumu pārdod vairāk kā 20% no saražotās enerģijas AER iekārtā gadā, attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu un pārpalikuma realizēšanu ir kvalificējami kā saimnieciskās darbības veicēji komercdarbības atbalsta izpratnē. Līdz ar to, ņemot vērā skaidroto, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz atbalstu elektroenerģijas ražotājiem AER iekārtā tiktu ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums, nepieciešams papildināt noteikumu projektu ar komercdarbības atbalsta izslēdzošām prasībām, proti, ka izmaksas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai ir pieļaujamas tikai tad, ja vismaz 80 procenti no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņam.
Papildus attiecīgi lūdzam anotāciju papildināt ar skaidrojumu, t.sk. kā Altum veiks šī nosacījuma uzraudzību.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam saglabāt administratīvo teritoriju ierobežojumus, jo reģionu īpatsvars kopējā ekonomikā,  kā arī  produktivitāte nav līdzvērtīgi, piemēram, pēc pēdējiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem par Latvijas iekšzemes kopproduktu reģionos produktivitāte Rīgā ir 3,3 reizes lielāka nekā Latgalē.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punktā atsauci uz 6.punktu atbilstoši priekšlikumam projektā par punkta dzēšanu.
Piedāvātā redakcija
-