Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Paredzētais 3.5. prim apakšpunkts paredz pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai fiziskām personām pilnvarotā e-pakalpojuma ietvaros, veicot nepieciešamo datu pārbaudi pakalpojumu valdības sistēmā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi tostarp Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
Paredzētā 18. prim punkta 2. un 3. apakšpunkts paredz, ka portāla gala lietotājs ir:
tiesību subjekta, kas reģistrēts Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.prim apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.prim apakšpunktā minēto pilnvarojuma pārbaudi;
valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieks, kuram pilnvarotā e-pakalpojuma izpildes ietvaros pilnvarojums darbībām portālā piešķirts uz pilnvarojuma pamata, veicot šo noteikumu 3.5.prim apakšpunktā minēto pilnvarojuma pārbaudi.
Noteikumu spēkā stāšanās paredzēta  2023. gada 1. novembrī, vienlaikus paredzot, ka 3.5.prim apakšpunktā minētā pilnvarojuma pārbaude saistībā ar pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumu un 18.prim 3. apakšpunktā minētā portāla gala lietotāja funkcionalitāte portālā tiks nodrošināta, sākot ar 2024. gada 1.septembri.

No projekta nav saprotama nepieciešamā Uzņēmumu reģistra iesaiste un tā informācijas sistēmu funkcionalitāte minētā regulējuma ieviešanai.
Proti, nav saprotams, vai Uzņēmumu reģistram jānodrošina attiecīga funkcionalitāte, lai portālā pilnvarotu juridiskās personas pārstāvi un veiktu pilnvarojuma pārbaudi Portāla lietošanai un pakalpojuma pieprasīšanai un saņemšanai.
Ja minētā nodrošināšana ir paredzēta, izmantojot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un tās servisus, paskaidrojam, ka šobrīd esošā Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāte šādu pakalpojumu sniegšanu nenodrošina. Esošais serviss nenodrošina pilnībā šāda mehānisma ieviešanu. Esošie Uzņēmumu reģistra servisi nav būvēti šādu pakalpojumu nodrošināšanai.
Tā ieviešanai Uzņēmumu reģistram jāveic būtiski informācijas sistēmas pielāgojumi, izstrādājot jaunas funkcionālitātes - divus sarežģītus tehniskos risinājumus, kuru īstenošanai nepieciešami būtiski papildu finanšu un laika resursi, kuri šobrīd nav pieejami un paredzēti.
Līdz ar to, ja minētā regulējuma ieviešana plānota, izmantojot Uzņēmumu reģistra servisus, paskaidrojam, ka regulējuma ieviešana norādītajos termiņos, ciktāl tas attiecas uz Uzņēmumu reģistru, nebūs iespējama.
Ņemot vērā minēto, lūdzam skaidrot paredzēto nepieciešamo Uzņēmumu reģistra iesaisti minētās portāla funkcionalitātes nodrošināšanā. 
Ja paredzētā Uzņēmumu reģistra iesaiste ir nodrošināt mehānismus un servisus projekta 3.5.prim apakšpunktā un 18. prim punkta 2. un 3. apakšpunktā norādītās funkcionalitātes un pakalpojuma nodrošināšanai, lūdzam noteikt, ka attiecīgais regulējums piemērojams ne ātrāk kā, sākot ar 2026. gada beigām, kā arī norādīt ar šādu servisu izstādi saistītā nepieciešamā finansējuma avotus.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ja paredzētā Uzņēmumu reģistra iesaiste ir nodrošināt mehānismus un servisus projekta 3.5.prim apakšpunktā un 18. prim punkta 2. un 3. apakšpunktā norādītās funkcionalitātes un pakalpojuma nodrošināšanai, lūdzam noteikt, ka attiecīgais regulējums piemērojams ne ātrāk kā, sākot ar 2026. gada beigām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Anotācijas 6.1. punktā "Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas" norādīts uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru kā uz projekta izstrādē iesaistīto institūciju. Lūdzam sniegt precīzu informāciju, kad un kādā formātā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs tika iesaistīts šā projekta izstrādē vai svītrot minēto norādi.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzam papildināt ar informāciju, kas ir šīs sadaļas 2. punktā paredzētie nepieciešamie dati, kuru pārbaudi paredzēts veikt Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, norādot arī, kādā veidā paredzēts veikt šo datu pārbaudi.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību attiecībā uz sadaļas "risinājumu apraksts" 11.rindkopā norādīto par datu pārlūkošanas pakalpojumu un norādi uz paredzētajiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100. panta grozījumiem.
Uzņēmumu reģistra gadījumā DAGR un līdz ar to arī pakalpojumā nebūs pieejami visi dati, kas par noteiktu fizisko personu uzkrāti Uzņēmumu reģistrā, jo uz DAGR plānots nodot tikai noteiktus datu komplektus atbilstoši izstrādātajiem datu izplatīšanas servisiem par ierakstiem un informāciju Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Līdz ar to arī visi šādi dati netiks nodoti arī 3.3.1 apakšpunktā noteiktajā pakalpojumā. Visi normatīvajos aktos noteiktie dati būs pieejami, vēršoties Uzņēmumu reģistrā. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotāciju ar informāciju par konkrētu datu apjomu, tostarp attiecībā uz Uzņēmumu reģistra nodotajiem fizisko personu datiem.
Ja tiek norādīts, ka minētais iebildums neattiecas uz šo projektu, lūdzam no anotācijas 1.3. sadaļas svītrot skaidrojumu par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu (ja tas neattiecas uz šo projektu).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt sadaļas "risinājuma apraksts" 6.rindkopu attiecībā uz juridisko personu pilnvarošanas risinājumu un pilnvarojuma pārbaudes risinājumu, skaidrojot iesaistīto institūciju - Uzņēmumu reģistra un Portāla pārziņa - Valsts reģionālās attīstības aģentūras -  kompetenci un nepieciešamajām darbībām un pasākumiem. Tostarp lūdzam papildināt anotāciju, norādot, kādus tehniskos risinājumus un servisus, kas nepieciešami minētā pakalpojuma nodrošināšanai, izveidos un uzturēs katra no iestādēm, jo īpaši norādot, kādi pasākumi, dati un to apmaiņas ir minētā ieviešanai ir nodrošināmi un tiek sagaidīti no Uzņēmumu reģistra, bet kādus pasākumus datu apmaiņām nodrošinās Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Lūdzam arī skaidrot, vai minētā nodrošināšanai ir paredzēta Uzņēmumu reģistra un citu minēto institūciju (Latvijas Zvērinātu notāru padomes un PMLP) informācijas un tehnisko resursu savstarpēja sadarbība.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā projekta sagatavotāju izziņā sniegtos skaidrojumus, atbilstoši kuriem valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir tikai tehnisks rīks, kas nodrošina iestāžu gatavota satura (pakalpojumu apraksti, dzīves situācijas) atspoguļošanu no Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk - VIRSIS), un ka VIRSIS regulējošais normatīvais akts noteiks ar pakalpojuma kataloga vešanu saistītus jautājumus, tai skaitā pakalpojumu aprakstīšanu, analoģiski šo noteikumu tvērumā nav iekļaujami jautājumi par pakalpojumu aprakstīšanu VIRSIS.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā izziņā norādīto, ka "šobrīd norit darbs pie VIRSIS darbību regulējošo MK noteikumu projekta izstrādes", lūdzam precizēt projekta 1.25. apakšpunktu, to salāgojot ar laiku, kādā stāsies spēkā VIRSIS darbību regulējoši normatīvie akti, jo nevar pastāvēt situācija, kad šajos noteikumos tiek noteikti iestādei tādi pienākumi attiecībā uz citu sistēmu, kuras darbība vēl nav regulēta.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 4.1.2. apakšpunktu ar skaidrojumu par tajā minētā normatīvā akta - grozījumiem 
Ministru kabineta 2017. gada 12.septembra noteikumos Nr.546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi” - satura virzieniem.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām attiecīgus grozījumus salāgot atbilstoši grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas šobrīd tiek izskatīti Saeimā.
Piedāvātā redakcija
-