Atzinums

Projekta ID
21-TA-747
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Pie Modeļa Nr.3 “Skolēns pašvaldībā” priekšrocībām (20.lpp.), minēts, ka, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu zemākas darba algas likmes paaugstināšanai, katrai pašvaldībai aprēķinātā mērķdotācija tiek procentuāli palielināta, kā piemēru minot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam apstiprināto pieaugumu – 8,4%. Norādām, ka Izglītības attīstības pamatnostādnes paredz, ka plānots pakāpeniski un plānveidīgi turpināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, bet neparedz konkrētu palielinājuma apmēru. Līdz ar to lūdzam svītrot attiecīgo informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Finanšu ministrija ir izskatījusi IZM sagatavoto konceptuālā ziņojuma projektu un atzinīgi novērtē IZM, kā izglītības politikas veidotājas, centienus uzlabot izglītības sistēmas finansēšanas kārtību, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidi un attiecīgi pedagogu darba samaksas paaugstinājumu. Minētā mērķa sasniegšanā būtiska nozīme ir veiksmīgai sadarbībai ar pašvaldībām un skolu tīkla sakārtošanai, nodrošinot  efektīvu valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu izmantošanu.  
Izprotot IZM sagatavotos priekšlikumus un to sekmīgai ieviešanai noteikto pārejas periodu un aprēķinātās finansiālās ietekmes, Finanšu ministrija tomēr aicina atkārtoti izvērtēt  2022.gadam plānotos pārejas perioda nosacījumus un veikt modelējumus pašvaldību līmenī turpmākiem gadiem, lai pilnībā apzinātu situāciju, kas izveidosies nākamajā gadā pēc pārejas perioda beigām.

Ņemot vērā minēto un to, ka IZM ir pilnībā atbildīga par aprēķinātajām finansiālajām ietekmēm jaunā modeļa ieviešanai tad, ja radīsies nepieciešamība pēc papildus finansējuma īpaši akcentējot pirmsšķietamos riskus tieši 2023.gadā, kas pārsniegs MK sēdes protokollēmuma 3.punktā norādīto finansējumu, tad tas ir nodrošināms no IZM un 62.resorā pieejamā finansējuma.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt minētajā punktā gada skaitli, aizstājot "2023." ar "2022.", ņemot vērā MK protokollēmuma projekta 4.un 6.punktā norādīto informāciju par nepieciešamo finansējumu 2022. un 2023.gadā.
Piedāvātā redakcija
-