Atzinums

Projekta ID
21-TA-575
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu par nepieciešamību noteikumu projekta anotāciju papildināt ar informāciju par izvērtējumu, kādēļ atbalsta pasākumā ietvertās aktivitātes, kurām netiek piemēroti de minimis nosacījumi, nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts. Aicinām anotācijā iekļaut to informāciju, kas attiecībā uz noteikumu projektā paredzētajām jaunajām atbalstāmajām darbībām, ir iekļauta izziņā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļu "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi", izvēršot izziņas 3.punktā sniegto skaidrojumu par atbalstāmās darbības -  NEET mobilās konsultantu grupas - demarkāciju ar 8.3.3. SAM un 14.1.1.2. SAM un aprakstīt, kā notiks dalībnieku uzskaite šai atbalstāmajai darbībai. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu par nepieciešamību precizēt noteikumu 50.punktu, ņemot vērā, ka dokumentu glabāšanas nosacījumi atbalsta saņēmējam un atbalsta sniedzējam atšķiras, lūdzam noteikumu 50.punktu precizēt. Skaidrojam, ka, neskatoties uz to, ka NVA pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" īstenošana ir noslēgusies, vēl 10 fiskālos gadus pēc pēdējā piešķirtā individuālā atbalsta shēmas ietvaros (atbalsta sniedzējam) un 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas brīža (atbalsta saņēmējam) ir nepieciešams nodrošināt korektu atbalsta piešķiršanas dokumentu glabāšanu. Vēršam uzmanību, ka pašreizējā noteikumu 50.punkta redakcija attiecībā uz atbalsta saņēmējiem nav korekta un paredz stingrāku nosacījumu nekā to nosaka piemērojamais de minimis atbalsta regulējums.
Piedāvātā redakcija
50. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs) dokumentus par piešķirto atbalstu shēmas ietvaros glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu 51.punktu, jo, pirmkārt, tajā norādītais Komisijas regulas Nr.1407/2013 darbības beigu termiņš (2021.gada 31.jūnijs) nav korekts, ņemot vērā, ka pēc grozījumu veikšanas minētās regulas 8.pantā de minimis atbalsta saskaņā ar šo regulu var piešķirt līdz 2024.gada 30.jūnijam, un, otrkārt, minētajā noteikumu projekta punktā norādītais datums neeksistē. Ņemot vērā, to, ka IZM skaidro, ka jauni komercdarbības atbalsti šī pasākuma ietvaros piešķirti netiks, ierosinām noteikumu 51.punktā dzēst nekorekto datumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļu "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" ar izziņas 3.punktā sniegto skaidrojumu par pasākuma demarkāciju ar 8.3.3. SAM un 14.1.1.2. SAM un dubultā finansējuma riska novēršanu.
Piedāvātā redakcija
-