Atzinums

Projekta ID
21-TA-1324
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam pie citas informācijas norādīt izdevumu finansēšanas avotu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām pārskatīt noteikumu projekta 1.4.apakšpunktā iekavās – saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju – ietverto nosacījumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.16.apakšpunktu par pilnībā vakcinētu personu uzskata arī personu, kurai ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2 un ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas. Tāpat jānorāda, ka, piemēram, COVID-19 Vaccine Janssen ievada kā vienu injekciju (skatīt https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/vakcinas-pret-covid-19/jautajumi-un-atbildes-par-janssen-covid-19-vakcinu#citainfoJanssen).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām pārskatīt noteikumu projekta 1.9.apakšpunktā iekavās – saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju – ietverto nosacījumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.16.apakšpunktu par pilnībā vakcinētu personu uzskata arī personu, kurai ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2 un ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas. Tāpat jānorāda, ka, piemēram, COVID-19 Vaccine Janssen ievada kā vienu injekciju (skatīt https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/vakcinas-pret-covid-19/jautajumi-un-atbildes-par-janssen-covid-19-vakcinu#citainfoJanssen).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
1. Lūdzam veikt tehniskos precizējumus, lai noteikumu projekta 17.punkts nav pretrunā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu.

2.Vēršam uzmanību, ka ar noteikumu projekta 1.14.apakšpunktā veiktajiem grozījumiem tiek izslēgts nosacījums, kas noteikumos ir ietverts ar Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumu Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”” 1.21.apakšpunktu (t.i., grozījums, ar kuru noteikumi tiek papildināti ar 19.10.apakšpunktu).
Ja ar noteikumu projektu tiek papildināti noteikumi ar 19.10. apakšpunktu, attiecīgi šādu grozījumu rezultātā tiek aizstāts jau Ministru kabineta atbalstītais noteikumu 19.10.apakšpunktā ietvertais nosacījums – Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai nepiešķir, ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un darba devējam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums –  ar jauno noteikumu projektā ietverto nosacījumu, saskaņā ar kuru Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai nepiešķir, ja darba devējs neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4.pielikumā minētajās nozarēs par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim.
Tā kā noteikumos ir jāparedz abi šie nosacījumi, ​​​attiecīgi aicinām noteikumu projekta 1.14.apakšpunktā ietverto nosacījumu izteikt kā noteikumu 19.11.apakšpunktu (nevis 19.10.apakšpunktu).
Piedāvātā redakcija
-