Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1959
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu par Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) šobrīd jau spēkā esošā regulējuma (Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkta un 39.panta) piemērošanu likumprojekta ietvarā noteikto jautājumu risināšanai.
Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta). Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 39.pantu publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja šī kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu. Nosacījumu par kustamās mantas nodošanu piegādātāja īpašumā un ieskaitu iekļauj konkursa nolikumā.
Anotācijas 1.3.apakšsadaļa "Risinājuma apraksts" papildināta ar informāciju, ka Atsavināšanas likuma ieskaita izdarīšanas kārtība ir citāda veida darījums, jo paredzēts gadījumiem, kad pret nevajadzīgu mantu saņem vajadzīgo, izsludinot publisko iepirkumu, veicot maināmās mantas novērtēšanu, iepirkuma nolikuma izstrādi utt., un ka konkrētajā gadījumā atvietojamai mantai nepieciešama derīguma termiņa uzturēšana, kas nozīmē vajadzību rotēt bez lieka administratīvā sloga, jo valsts interesēs ir funkciju pildošā tilpuma saglabāšana, nevis svārstīgas tirgus vērtības konservēšana.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši likumprojektā ietvertajai Atsavināšanas likuma 2.panta 3.2 daļai ir paredzēts drošības rezerves atsavināt ar publiskā iepirkuma līgumos paredzētu pienākumu pretendentiem patstāvīgi atjaunot naftas produktu drošības rezervju krājumus. Vienlaikus arī anotācijas 1.3.apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” norādīts, ka iepirkuma līguma priekšmeta raksturs nosakāms pēc iegādes īpatsvara, kas šajā gadījumā būtu preču piegāde ar varbūtēju piegādāto preču glabāšanas (rotēšanas) pakalpojuma iespēju.
Tādējādi šobrīd likumprojektā jau tiek paredzēta drošības rezervju iegāde, izsludinot publisko iepirkumu (kas ietver iepirkuma nolikuma sagatavošanu), un drošības rezervju krājumu atjaunošanas (rotācijas) veikšanu iepirkuma līguma ietvaros tā darbības laikā. Ņemot vērā minēto, nav saprotams anotācijā norādītais, ka Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkts un 39.pants ir paredzēts citiem gadījumiem.
Atkārtoti lūdzam vērtēt, vai Atsavināšanas likuma regulējums jau nerisina Ekonomikas ministrijas likumprojekta ietvarā noteikto jautājumu, un attiecīgi speciāla regulējuma paredzēšana nav nepieciešama, kā arī, ja jauns regulējums ir nepieciešams, lūdzam anotācijā sniegt skaidrojumu par apstākļiem, ko tieši nav iespējams risināt jau esošā regulējuma, t.sk. Atsavināšanas likuma 39.panta, ietvarā, vai to precizējot, bet ir nepieciešams veidot jaunu vispārīgu likuma piemērošanas izņēmumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu (izziņas 4. punkts) un atkārtoti vēršam uzmanību, ka no likumprojekta un anotācijas joprojām nav viennozīmīgi saprotams, kā tiks nodrošināts, ka, atsavinot publiskai personai piederošo mantu, tiks iegūta samaksa, kas būtu ne zemāka kā tirgus cena, tādējādi, izslēdzot komercdarbības atbalsta esamību pircēju līmenī, piemēram, piemērojot atklātu, nediskriminējošu, beznosacījumu konkursa procedūru vai neatkarīga vērtētāja tirgus cenas vērtējumu. Atkārtoti lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par to, kā tiks novērsta komercdarbības atbalsta esamība valsts naftas produktu drošības rezervju krājumu atsavināšanas gadījumā (šajā ziņā lūdzam skatīt skaidrojumus, kas sniegti Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) 4.2. nodaļā). Nepieciešamības gadījumā lūdzam atbilstoši papildināt arī likumprojektu ar attiecīgajām normām.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīt, ka informācija par ietekmi uz valsts budžetu ir sniegta likumprojekta “Grozījumi Enerģētikas likumā” (23-TA-1852) anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktā svītrot iekavās norādīto likumprojektu paketi, vienlaikus, lai likumprojektu virzītu 2024. gada budžeta likumprojektu paketē, lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu piedāvātajā redakcijā. 
Piedāvātā redakcija
x. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” pavadošo likumprojektu paketē.