Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Iebildums
Ņemot vērā Anotācijā norādīto, ka noteikumu projekta izstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Portāla iespēju paplašināšanu, papildinot tiesisko regulējumu ar iespēju Portālā piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam, iespēju Portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi, kā arī iespēju nodrošināt Portāla satura personalizāciju, lūdzam noteikumu projekta Anotācijas 8.1.9.apakšpunktu “Horizontāla ietekme uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām” papildināt ar aprakstu, kāda ir noteikumu projekta ietekme uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem (t.sk., redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem) vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā norādot:
- kā Portālā paredzētā pilnvarošanas funkcionalitātes un pilnvarojuma pārbaude varētu skart personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja garīga rakstura traucējumu dēļ, un to aizgādņus;
- vai Portāla lietošanas funkcionalitātē un papildināšanā tiek ņemtas vērā piekļūstamības prasības (piemēram, personu ar redzes traucējumiem iespēja navigēt Portālā; sadaļa “viegli lasīt” personām ar garīga rakstura traucējumiem; kā arī citas iespējas uztvert portālā nodrošināto informāciju vairāk kā viena sensorā kanāla veidā;
- tā kā Noteikumu projekta jaunizveidotais "2.1 punkts paredz, ka Portālā būs iespējams veikt tiešsaistes maksājumus par valsts pārvaldes pakalpojumiem (sadarbībā ar Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un Valsts kasi), lūdzam Anotācijā aprakstīt, kā autorizēšanās un maksājumu veikšanas funkcionalitātē būs ņemtas vērā personu ar invaliditāti vajadzības, ņemot vērā piekļūstamības prasības  finanšu iestādēm, tai skaitā bankām, ko paredz Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums (stāsies spēkā 2025.gada 28.jūnijā). 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
8. Iestāde vismaz reizi ceturksnī pārbauda valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā publicēto un tās kompetencē esošo dzīves situāciju apraksta aktualitāti. Ja tas aktualitāti ir zaudējis, iestāde nekavējoties par to ziņo un sniedz aktuālu informāciju valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzinim vai Ekonomikas ministrijai, vai par dzīves situāciju atbildīgajai iestādei. Pēc informācijas saņemšanas valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzinis vai par dzīves situāciju atbildīgā iestāde, vai Ekonomikas ministrija triju darbdienu laikā aktualizē dzīves situācijas aprakstu valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā.
Iebildums
Balstoties uz VARAM pakalpojumu pārvaldības politikas darba grupā apspriesto, aicinām precizēt punktu, aizstājot vārdus "par dzīves situāciju atbildīgā iestāde" ar vārdiem "par dzīves situācijas aprakstu atbildīgā iestāde" atbilstošā locījumā. Papildus vēršam uzmanību, ka šādas atbildīgās iestādes nav noteiktas, un tas var radīt neskaidrības noteikumu piemērošanā.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
12.2.4. konsultatīvu atbalstu iestādēm portāla satura administrēšanā;
Iebildums
Lūdzam precizēt projektu vai papildināt anotāciju, skaidrojot, kas turpmāk nodrošinās konsultatīvu atbalstu iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
18.1. ievieto valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā:
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par to, vai ir nepieciešamas un tiks nodrošinātas mācības vai vadlīnijas pakalpojumu aprakstu publicēšanai VIRSIS.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Aicinām precizēt anotācijas punktu, jo noteikumu izpildē tiks iesaistītas visas iestādes, kuras sniedz pakalpojumus vai kuru atbildībā ir dzīves situāciju apraksti.
Piedāvātā redakcija
-