Atzinums

Projekta ID
24-TA-555
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā Civillikuma 2174. panta interpretāciju, jo anotācijā daļēji ir norādītas tiesiskās sekas, kādas iestājas atsavinot nekustamo īpašumu uz likuma pamata, proti, nekustamais īpašums pāries valsts īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras nekustamajam īpašumam uzliktas saistību rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas.

Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ja īpašums tiek atsavināts, noslēdzot ar nekustamā īpašuma īpašnieku līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, tad piemērojami Civillikuma 2174. panta noteikumi, par to, ka ieguvējam (valstij) ir tiesības uzteikt tādu nomas līgumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā. Nomas līguma uzteikšanas gadījumā, iznomātājam jāatlīdzina nomniekam visi zaudējumi, kādi viņam nodarīti ar līguma priekšlaicīgu izbeigšanu. Savukārt valstij jādod nomniekam piemērots laiks nomas priekšmeta atdošanai. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Tiesiskai skaidrībai lūdzam papildināt protokollēmuma projekta 3. punktu, ņemot vērā Tiesību akta lietai pievienotos paskaidrojošos dokumentus, ar tekstu: "(tirgus vērtība – 4 642,77 EUR un atlikušās (neatsavināmās) nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums – 725,40 EUR)."
Piedāvātā redakcija
3. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Cikādes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0152) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0185) 0,21 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0186) 0,12 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 368,17 EUR (tirgus vērtība – 4 642,77 EUR un atlikušās (neatsavināmās) nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums – 725,40 EUR).