Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
"Latvijas Slimnīcu biedrība"
Atzinums iesniegts
11.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
4.pielikums, 5.pielikums
Algu aprēķinos piemaksai par nakts stundām tiek paredzēta tikai 50% piemaksa. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 5.daļā rakstīts, ka ārstniecības persona un medicīnas asistents par darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, ārstniecības persona, kura strādā dzemdību vai jaundzimušo nodaļā, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs saņem piemaksu par nakts darbu 75 procentu apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
1.pielikums – Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu stiprināšana.

Pielikumā ir ļoti atšķirīga pieeja personāla plānošanā, piemēram, Rīgas Dzemdību namā, Jūrmalas slimnīcas uzņemšanas nodaļā ir plānots neonatalogs, Perinatālos aprūpes centros šāds speciālists nav plānots.
Tāpat nav saprotams māsu skaita uzņemšanas nodaļām aprēķina princips, piemēram, tiek plānotas gan 40 māsas un 40 māsu palīgi uz 28 ārstiem, gan 30 māsas un 30 māsu palīgi uz 21 ārstu, uz 6 ārstiem tiek plānotas gan 2 māsas, gan 3 māsas.

LSB lūdzu papildināt informatīvo ziņojumu ar skaidriem kritērijiem personāla plānošanā, lai būtu izprotami pieņemtie lēmumi.
 
Piedāvātā redakcija
Uzskatām ,ka nepieciešams vēlreiz izvētēt šādas izmaiņas, jo uzņemšanas nodaļā daudzas manipulācijas var veikt tikai māsa un samazinot māsu skaitu uzņemšanas nodaļā pagarināsies laiks, ko pacients tur pavadīs līdz saņems pilnu medicīnisko palīdzību.

Priekšlikums nemazināt māsu skaitu, bet papildus māsu palīgus palielināt uz pusi no pielikumā piedāvātā.
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
1.pielikums
Sadaļā fiksētas piemaksas par neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību no 01.01.2024 reģionālajām slimnīcām paredzēts samazināt medmāsu skaitu no 2 līdz 4 atšķirīgi katrai reģionālai slimnīcai.Tai pat laikā paredzēts palielināt māsu palīgu skaitu no 8 līdz 10 attiecīgi katrai reģionālai slimnīcai to nosakot individuāli.

Uzskatām ,ka nepieciešams vēlreiz izvētēt šādas izmaiņas, jo uzņemšanas nodaļā daudzas manipulācijas var veikt tikai māsa un samazinot māsu skaitu uzņemšanas nodaļā pagarināsies laiks, ko pacients tur pavadīs līdz saņems pilnu medicīnisko palīdzību.
 
Piedāvātā redakcija
Priekšlikums nemazināt māsu skaitu, bet papildus māsu palīgus palielināt uz pusi no pielikumā piedāvātā.
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 21 lpp.
2.6. Grūtniecības un dzemdību aprūpes profils un plānotās izmaiņas
Neonatologs (diennakti perinatālās aprūpes centros, kur jaundzimušo IT nodaļas),  24/7 nodrošinājums, ja dzemdību skaits ≥1000, papildu neonatologs PSKUS un RDzN.

Lūdzu precizēt neonatologa darba apmaksas noteikumus perinatālas aprūpes centros, jo esošajā redakcijā nav skaidri saprotami neonatologa darba apmaksas nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 13 lpp.
Prasības hronisko pacientu aprūpei
Līdz ar to hronisko pacientu aprūpe ir saglabājama kā stacionārais veselības aprūpes pakalpojuma pamatprofils katrā slimnīcā

LSB rosina neuzlikt par obligātu visās slimnīcās veidot hronisko pacientu aprūpes nodaļas. Hronisko pacientu aprūpe var būt integrēta citu profilu nodaļās vai gultās atbilstošajās nodaļās.
 
Piedāvātā redakcija
Prasības hronisko pacientu aprūpei
Līdz ar to hronisko pacientu aprūpe ir saglabājama kā stacionārais veselības aprūpes pakalpojuma pamatprofils katrā slimnīcā vai integrējams katrā profilā, atbilstoši slimnīcā esošajiem profiliem.
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 18 lpp.
2.5. Ginekoloģijas profils un plānotās prasības
3) Neatliekamās medicīnas nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir viens dežūrārsts ginekologs, dzemdību speciālists. IV un V līmeņa slimnīcās tiek nodrošināts atsevišķs postenis ginekoloģijā;

Ņemot vērā nepietiekamo personālu stacionārajās ārstniecības iestādēs, nepieciešams noteikt ilgāku ieviešanas laiku, līdz 2028. gada 1. janvārim.
 
Piedāvātā redakcija
2.5. Ginekoloģijas profils un plānotās prasības
3) Neatliekamās medicīnas nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir viens dežūrārsts ginekologs, dzemdību speciālists. IV un V līmeņa slimnīcās tiek nodrošināts atsevišķs postenis ginekoloģijā, sākot ar 2028.gadu.
 
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 15 lpp.
2.3. Ķirurģijas profils un plānotās prasības
3) Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir jābūt vienam dežūrārstam ķirurgam līdz 20 gultām. IV, V līmeņa slimnīcās atsevišķi tiek nodrošināts viens ķirurgs neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā;

Ņemot vērā nepietiekamo personālu stacionārajās ārstniecības iestādēs, nepieciešams noteikt ilgāku ieviešanas laiku, līdz 2028. gada 1. janvārim.
 
Piedāvātā redakcija
2.3. Ķirurģijas profils un plānotās prasības
3) Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir jābūt vienam dežūrārstam ķirurgam līdz 20 gultām. IV, V līmeņa slimnīcās atsevišķi tiek nodrošināts viens ķirurgs neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā, sākot ar 2028.gadu.
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 13 lpp.
2.1.1. Prasības internās medicīnas profilam, sākot ar 2025.gadu
3) Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir viens dežūrārsts internists. IV līmeņa slimnīcās atsevišķi tiek nodrošināts ārsts internists/neatliekamās medicīnas ārsts neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā.

Ņemot vērā nepietiekamo personālu stacionārajās ārstniecības iestādēs, nepieciešams noteikt ilgāku ieviešanas laiku, līdz 2028. gada 1. janvārim
Piedāvātā redakcija
2.1.1. Prasības internās medicīnas profilam
3) Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir viens dežūrārsts internists. IV līmeņa slimnīcās atsevišķi tiek nodrošināts ārsts internists/neatliekamās medicīnas ārsts neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā, sākot ar 2028.gadu.
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 8 lpp.
5. Uzraudzības pasākumu stiprināšana
Ievērojams veselības aprūpes budžeta pieaugums pēdējos gados ļauj nodrošināt lielāku veselības aprūpes pakalpojumu skaitu iedzīvotājiem, ieviest jaunus veselības aprūpes pakalpojumu veidus un realizēt plānoto slimnīcu reformu, kuras rezultātā, plānots mainīt uzņemšanas nodaļas personāla nodrošinājuma un apmaksas modeli, Tāpēc nepieciešams palielināt cilvēkresursu kapacitāti Nacionālā veselības dienesta Kontroles un uzraudzības departaments (turpmāk – Departaments) uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai.
Līdz ar to, lai sekmīgi veiktu plānotās darbības Nacionālajam veselības dienestam nepieciešamas 2 (divas) papildu amata vietas. 2024. gadam 41 525 euro, 2025. gadam un turpmāk ik gadu 62 287 euro apmērā (7.pielikums). 

Atbilstoši ziņojumā norādītajam plānotā reforma ir visaptveroša un tās mērķis ir efektīva slimnīcu tīkla attīstība, secīgi nosakot pasākumus, kurus plānots veikt 2024.gadā un sākot ar 2025.gadu turpmāk. Reformām var būt dažādi mērķi, tomēr ir viens, vispārpieņemts princips, ka sistēmas pilnveidošana samazina publiskās pārvaldes izdevumus. 
LSB iebilst pret līdzekļu, kuri ir paredzēti stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidei, ieguldīšanu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanā.
LSB ieskatā pēc būtības nav saprotama papildus piešķirtā personāla kontrolēšanas nepieciešamība, jo jau tagad ziņojumā norādīts, ka uzņemšanas nodaļas darbā ir iesaistītas arī citas ārstniecības personas un jaunākais medicīnas personāls, kura darba apmaksai slimnīcas finansējumu pārvirzīja no citiem finanšu resursiem, kas slimnīcām radīja papildu finansiālo slogu. Līdz ar to slimnīcām plānots piešķirt finansējumu tā personāla darba apmaksai, kurš slimnīcās jau tiek nodarbināts.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 6 lpp.
Ņemot vērā plānotās slimnīcu reformas nākamos soļus, kuros paredzēts būtiski mainīt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma apmaksas modeli, ir nepieciešams laicīgi veikt izmaiņas un papildinājumus Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā (turpmāk – VIS),

LSB iebilst pret līdzekļu, kuri ir paredzēti stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidei, ieguldīšanu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanā.
Ziņojumā norādīts, ka E-veselības sistēma tika izveidota, lai nodrošinātu katra Latvijas iedzīvotāja EVK centralizētu uzturēšanu, lai personas veselības dati būtu pieejami gan pašam pacientam, gan pacienta ārstējošajam ārstam vienuviet, ieskaitot iepriekšējo izmeklējumu rezultātus un speciālistu slēdzienus, savukārt datu aprites problēmas konstatētas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pusē, no kā secināms, ka NVD pusē sistēmas pilnveidošana nav nepieciešama.
 
Piedāvātā redakcija
Precizētas ziņojuma sadaļas
 
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 6 lpp.
Gadījumā, ja ārstniecības iestāde, kura saņem samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju, nenodrošinās medicīnisko dokumentu sagatavošanu un nodošanu vienotās veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai, tai tiks piemērots koeficientu 0,8 visam attiecīgajā mēnesī sniegtajam pakalpojumu apjomam (gan par slimnīcu sniegtajiem ambulatorajiem, gan stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem)

LSB atbalsta veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju. Vienlaikus LSB kategoriski iebilst plānotajām soda sankcijām par datu neiesniegšanu. Mūsuprāt rezultāts ir sasniedzams divpusējā dialogā un sadarbībā, ne sankcijās. LSB jau augstāk norādīja, ka, piemēram,  laboratorisko datu nodošana e-veselībai no 2024. gada 1. janvāra nenotika slimnīcu vainas dēļ. E-veselības sistēma nebija gatava un savlaicīgi nebija izstrādāti visi tehniskie priekšnoteikumi (prasības, specifikācijas), lai slimnīcu  informācijas pakalpojumu sniedzēji varētu  tehniski nodrošināt savienojumus un datu nodošanu. Lai slimnīcas varētu nodrošināt datu nodošanu ir nepieciešama visu nododamo datu kopu gala integrācijas apraksta versija, kas nemainās, bet, ja mainās, tad savlaicīgi tiek iesniegts izmaiņu apraksts. Šai informācijai ir jābūt publiskai un pieejamai visām slimnīcām un izstrādātājiem. Par tām jābūt diskusijai Veselības ministrijas Digitālās veselības padomē, kura pēc mūsu ziņām nav sanākusi kopš 2022. gada. Rosinām, ka tās būtu arī šajā padomē jāapstiprina. Kā alternatīvu LSB aicina Nacionālo veselības dienestu slēgt sadarbības līgumus ar slimnīcu informācijas sistēmu izstrādātajiem, lai vienotos par integrācijas aprakstiem un standartiem un informācijas savlaicīgu nodošanu. LSB vērš uzmanību, ka arī piešķiramie finanšu līdzekļi var nedot sagaidāmo rezultātu, jo darbam pie informācijas sistēmu izstrādes jābūt plānveida un līdzekļu investēšanai ir nepieciešami daudzi priekšnoteikumi, bez iepriekš minētajiem arī sistēmu izstrādātāju kapacitāte, iepirkumu regulējums un citi.
 
Piedāvātā redakcija
Svītroti nosacījumi par soda sankcijām.
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 5 lpp.
Katrai slimnīcai gan vienreizējais digitalizācijas maksājums, gan ikgadējais digitalizācijas maksājums aprēķināts atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam, digitalizācijas izmaksas paredzot proporcionāli finansējumam, kas tiek maksāts par sniegtajiem pakalpojumiem

Iebilstam pret finanšu līdzekļu sadali proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam naudas izteiksmē. Rosinām līdzekļu sadali veikt proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam pacientu skaita ziņā. Piemēram, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Daugavpils reģionālās slimnīcas pacientu skaits ir līdzvērtīgs, bet maksājumu atšķirība ir vairāk kā 40%. LSB ieskatā datu apjoms, un to savākšanai, apkopošanai un nodošanai paredzētie resursi, nav saistīts ar ārstnieciskā  pakalpojuma un tajā izmantojamo tehnoloģiju dārdzību, bet visciešāk ir saistīts ar pacientu skaitu, kā šo datu primāro avotu.
 
Piedāvātā redakcija
Katrai slimnīcai gan vienreizējais digitalizācijas maksājums, gan ikgadējais digitalizācijas maksājums aprēķināts atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam, digitalizācijas izmaksas paredzot proporcionāli pacientu skaitam.
 
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 3 lpp.
1.1 Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā nepieciešamie speciālisti
Jaunā apmaksas sistēma NMPUN paredz arī pārējo iesaistīto ārstniecības personu sniegto pakalpojuma apmaksu, skaidri definējot nodaļā nepieciešamās ārstniecības personas  un to skaitu kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai.

Papildu piešķirtais finansējums starp IV līmeņa stacionāriem  ir nevienmērīgs un neproporcionāls NMPUN noslodzei.
LSB aicina pārskatīt vidējā un jaunākā ārstniecības personāla skaitu proporcionālāk NMPUN noslodzei (pacientu skaitam). Vienlaikus izlīdzinot attiecības starp  IV un V līmeņa slimnīcām.
Papildus vēršam uz uzmanību, ka ar LSB biedriem personāla izmaiņas netika saskaņotas.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 4 lpp.
2. Pacientu novērošana jeb observācija, apmaksas principi
Observācijas maksājums noteikts katrai iestādei individuāli, balstoties uz 2023.gadā iestādē observēto pacientu skaitu.

LSB iebilst pret piedāvāto aprēķināšanas metodi. Par normu nav jāpieņem faktiskais observēto pacientu skaits, ja  observējamo pacientu īpatsvars tik nozīmīgi atšķiras pa slimnīcām. Tā kā normatīvi (vai kādā citā dokumentā) nav noteikta konkrēta norma, tad lūdzam ņemt vērā faktisko vidējo observāciju skaitu pa slimnīcu līmeņiem vai vidējo valstī  un attiecināt uz visām slimnīcām.
 
Piedāvātā redakcija
Observācijas maksājums noteikts ņemot vērā slimnīcas līmeni un balstoties uz 2023.gadā katrā slimnīcu līmenī vidēji observēto pacientu skaitu.
 
15.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 4 lpp.
izvērtējot anesteziologu, reanimatologu un radiologu asistentu/radiograferu pakalpojumu nodrošināšanas specifiku, paredzēts, ka daļa no šo ārstniecības personu sniegtajiem pakalpojumiem tiek apmaksāti ar manipulāciju tarifu, fiksētā maksājumā iekļaujot samaksu tikai par darbu vakara un nakts stundās, izņemot V un IV līmeņa slimnīcās nodarbinātus anesteziologus;

LSB iebilst pret anesteziologu, reanimatologu un radiologu asistentu/radiograferu darba NMPUN apmaksu, saskaņā ar manipulāciju tarifu,  jo tas nonāk pretrunā ar NMPUN pamatfunkciju - nodrošināt neatliekamo palīdzību, kura var būt sporādiska un grūti plānojama, līdz ar to finansējums var būt nepastāvīgs un svārstīgs. Uzsveram, ka šī funkcija prasa resursu nodrošināšanu neatkarīgi no palīdzības sniegšanas gadījumu skaita, līdz ar  to jābūt prognozējamai un garantētai samaksai, lai šos resursus nodrošinātu arī gaidīšanas režīmā, ja palīdzība nav jāsniedz.
Vienlaikus ziņojuma sadaļā Prasības  internās medicīnas profilam, sākot ar 2025.gadu noteikts, ka Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā internās medicīnas profilā 24/7 režīmā ir jābūt pieejamai USG, RTG, EKG un laboratorijai.
Lūdzam precizēt ziņojuma punktu, nosakot, ka slimnīcām anesteziologu, reanimatologu un radiologu asistentu/radiogrferu pakalpojumu nodrošināšanai samaksa tiek nodrošināt fiksēta maksājuma veidā.
 
Piedāvātā redakcija
izvērtējot anesteziologu, reanimatologu un radiologu asistentu/radiograferu pakalpojumu nodrošināšanas specifiku, paredzēts, ka arī turpmāk šo ārstniecības personu sniegtie pakalpojumi tiek apmaksāti fiksētā maksājumā;
 
16.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 4 lpp.
III, II un I līmeņa slimnīcās un atsevišķās specializētajās slimnīcās radiologam pieļauts darbs gaidīšanas režīmā mājās vai pakalpojumu sniegšana attālināti;
Ņemot vērā nepietiekamos personālresursus, atruna, ka   radiologam pieļauts darbs gaidīšanas režīmā mājās vai pakalpojumu sniegšana attālināt, jāattiecina arī uz IV līmeņa slimnīcām.
 
Piedāvātā redakcija
IV, III, II un I līmeņa slimnīcās un atsevišķās specializētajās slimnīcās radiologam pieļauts darbs gaidīšanas režīmā mājās vai pakalpojumu sniegšana attālināti
17.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 4. lpp.
I līmeņa slimnīcās ķirurgs pakalpojumu uzņemšanas nodaļā sniedz tikai dienas laikā no 8.00 līdz 20.00;

LSB iebilst pret NMPUN nodarbināto personu skaita un pieejamības samazināšanu. Diemžēl savlaicīgi nepieejamā veselības aprūpe citos ambulatorās aprūpes līmeņos, rada papildus slodzi un spiedienu uz NMPUN. Šīs izmaiņas ir pretrunā ar ziņojumā minēto mērķi: uzlabot pakalpojumu pieejamību un pamatpakalpojumu organizēšanā tuvāk pacienta dzīves vietai.
 
Piedāvātā redakcija
Svītrot punktu: I līmeņa slimnīcās ķirurgs pakalpojumu uzņemšanas nodaļā sniedz tikai dienas laikā no 8.00 līdz 20.00.
 
18.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma 27 lpp. un 2. pielikums Informatīvajam ziņojumam par slimnīcu tīkla attīstību

Papildināt 2024. gada veicamos pasākumus ar 7. punktu: sadarbībā ar stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem sagatavot un apstiprināt slimnīcu snieguma indikatoru mērķus un konkrētus rādītājus.

 
Piedāvātā redakcija
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Veselības ministrija plāno veikt šādus pasākumus:
2024.gadā:
7) sadarbībā ar stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem sagatavot un apstiprināt slimnīcu snieguma indikatoru mērķus un konkrētus rādītājus
19.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma 23 lpp.
2.7.2. Plānotās izmaiņas traumatoloģijas, ortopēdijas profila izpildē
Traumatoloģijas, ortopēdijas profilu nodrošinās V līmeņa slimnīcas, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, IV līmeņa slimnīcas, SIA “Rīgas 2.slimnīca”, kā arī Madonas novada pašvaldības SIA ”Madonas slimnīca”, par ko tiks tālāk lemts, kad SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”  spēs nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus profila īstenošanai. Turpmāk jāvērtē Rīgas 2.slimnīcas traumatoloģijas profila saglabāšana.

Turpināt darbu pie traumatoloģijas sistēmas pilnveidošanas, skaidri nodefinējot kritērijus traumatoloģijas palīdzības sniegšanai, iekļaujot to kā konkrētu uzdevumu ziņojuma kopsavilkumā.
 
Piedāvātā redakcija
2024.gadā:
6) turpināt darbu pie traumatoloģijas sistēmas pilnveidošanas, skaidri nodefinējot kritērijus traumatoloģijas palīdzības sniegšanai
20.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma 12 lpp.
2.attēls Internās medicīnas profils
Ņemot vērā iedzīvotāja skaita prognozes, nepieciešamas 430 internās medicīnas gultas esošo 190 gultu vietā.

Lūdzu precizēt vai skaidrot ziņojumā ietverto attēlu, jo apkopojošā attēlojumā pa līmeņiem ir norādītas 134 gultas nevis 190.
Lūdzu ziņojumā minēt, ka tiek analizēti tikai noteikti profili, kuri neaptver visu slimnīcu darbības apjomu, piemēram, ziņojumā nav analizēta kardioloģija, neiroloģija un citi profili.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma 11 lpp.
2.  Prasības stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumu pamatprofiliem, kuras  plānots ieviest ar 2025.gadu

Ņemot vērā, ka sistemātiski netiek pildīti solījumi par publiskās veselības sistēmas pietiekamu finansēšanu,  arvien straujāk attīstās privātie ārstniecības  pakalpojumu sniedzēji, kuru atsevišķās jomās ieņem vērā ņemamus apjomus (piemēram, šī ziņojuma kontekstā tā ir ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija), kuri būtu ņemami vērā plānojot publisko veselības aprūpes pakalpojumu apjomu. Sevišķi ņemot vērā, ka būtisku daļu no pakalpojumiem, ko sniedz ārstniecības iestādes ārpus publiskās veselības aprūpes sistēmas valsts ir garantējusi, ka sniegs par saviem līdzekļiem, bet dažādu iemeslu dēļ, visbiežāk finansiālu, to nespēj nodrošināt. Tā rezultātā pacients izvēlas privātu pakalpojumu sniedzēju, kuru ilgstoša ignorēšana, no pakalpojumu pieejamības plānošanas puses,  var novest pie neprecīza pakalpojumu apjoma plānošanas publiskajā sektorā, kas vēl vairāk pacientus rosina ārstēties izmantojot savus privātos līdzekļus. LSB aicina Veselības ministriju šo “strausa politiku” pārskatīt un pakalpojumu vajadzību plānošanā, par tiem pakalpojumiem, kurus valsts ir garantējusi, ņemt vērā arī šo pakalpojumu apjomu ārpus publiskā sektora.
 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojuma 5 lpp.
2023.gada 12.decembrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"[1], kas nosaka ārstniecības iestādēm no 2024.gada 1.janvāra sniegt laboratorisko izmeklējumu rezultātu datus E-veselībai. Tādejādi slimnīcām ir jānodrošina risinājumi E-veselības datu integrācijai ar savām informācijas sistēmām, lai no 2024.gada 1.janvāra nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi. Tomēr nākas secināt, ka šo prasību izpilde slimnīcām ir saistīta ar papildu un iepriekš neparedzētiem finansiāliem ieguldījumiem no ārstniecības iestāžu puses.

LSB piekrīt, ka  laboratorisko izmeklējumu rezultātu nodošana E-veselībai ir saistīta ar papildus finanšu ieguldījumiem no ārstniecības iestāžu puses.
LSB atgādina, ka arī E-veselības sistēma šobrīd nav tehniski gatava šos datus pieņemt un turpinās darbs pie tehnisko risinājumu izstrādes.
Piedāvātā redakcija
-