Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-891
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
23.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
2021. gada 16. novembrī tika pieņemts likums “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (turpmāk – Grozījumi Atalgojuma likumā), ar kuru precizēts amatpersonu atalgojums, ņemot vērā varas atzaru līdzsvaru un hierarhiju. Kā izriet no likumprojekta anotācijas, ar tiesisko regulējumu bija paredzēts noteikt, pirmkārt, savstarpējo Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētāja atlīdzības apmēra samērojamību, otrkārt, Ģenerālprokurora, Ministru prezidenta biedru, ministru, Valsts kontroliera un Tiesībsarga atlīdzības apmēra samērojamību.

Vienlaikus, ņemot vērā to, ka Datu valsts inspekcijas atalgojums ir regulēts atsevišķā tiesību normā, kurā netika izdarīti grozījumi, ar Grozījumiem Atalgojuma likumā  Datu valsts inspekcijas kā neatkarīgas iestādes iekļaušanās vienotajā atalgojuma sistēmā netika nodrošināta. Proti Datu valsts inspekcijas direktora atalgojums mehāniski palicis iekļauts atsevišķā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu  un darbinieku atlīdzības likuma 13.7pantā, vispār nevērtējot šīs iestādes vietu valsts pārvaldes iestāžu kopējā sistēmā.

Ievērojot minēto, lūdzam likumprojektā iekļaut tiesību normu, izdarot grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un iekļaujot Datu valsts inspekciju vienotajā atalgojuma sistēmā.

Nosakot atalgojuma koeficientu, Datu valsts inspekcijas ieskatā jāņem vērā tas, ka Datu valsts inspekcijas direktora atalgojuma koeficients vēsturiski ir bijis vienāds ar Tiesībsarga atlīdzības apmēra koeficientu, likumdevējam atzīstot, ka šīs iestādes pilda līdzvērtīgas funkcijas, neatkarīgi aizstāvot personas pamattiesības. Turklāt Datu valsts inspekcijai ir noteikta arī sodošā funkcija, kas nav Tiesībsargam. Ņemot vērā to, ka Atalgojuma likumā Tiesībsarga atalgojuma koeficients ir noteikts 6.2, arī Datu valsts inspekcijas direktora atalgojuma koeficients būtu nosakāms tādā pašā apmērā.

Vienlaikus pieļaujam, ka būtu iespējams vērtēt, vai noteiktais atalgojuma koeficients var būt atkarīgs no tāda kritērija, kā iestādes, kas ieceļ (apstiprina) amatā konkrēto amatpersonu. Proti, Tiesībsargam šī iestāde ir Saeima, savukārt Datu valsts inspekcijas direktoram – Ministru kabinets. Tādējādi pieļaujams, ka Datu valsts inspekcijas direktora atalgojuma koeficienta apmērs varētu tikt noteikts zemāks, nekā Tiesībsargam, piemēram, pielīdzinot to Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atalgojuma koeficientam. Tādējādi, lai Datu valsts inspekcija iekļautos vienotajā atalgojuma sistēmā, Datu valsts inspekcijas direktora atalgojuma koeficients būtu bijis nosakāms robežās no 5.5-6.2 atbilstoši Atalgojuma likuma autoru veidotajai amatpersonu atalgojumu hierarhijai.

Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt un noteikt Datu valsts inspekcijas direktoram atbilstošu atalgojumu.

 
Piedāvātā redakcija
-