Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
07.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
VARAM iebilst, ka KLP SP paredzētās kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās tiek plānotas nepilnā apjomā, tās paredzot tikai trīs gadiem (informatīvā ziņojuma 28., 37 punkti, kā arī 2. pielikums).Ņemot vērā 05.01.2022. panākto vienošanos, lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 37. punktu ar norādi par papildus finansējuma piešķīruma iezīmēšanu 21 milj. euro Natura 2000 kompensāciju maksājumiem mežiem. Šāds papildinājums ļautu nodrošināt likumā  "Par kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās" paredzētos kompensāciju maksājumus, ņemot vērā iespējamo Natura 2000 teritoriju platību pieaugšanu saistībā ar pret Latviju ierosinātajām pārkāpumu procedūrām.  
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam ietvaros plānotā atbalsta būtisko ietekmi uz teritoriālo attīstību,  kas var dot būtisku pienesumu reģionālo atšķirību mazināšanai, uzņēmējdarbības attīstībai, ieņēmumu līmeņu izlīdzsvarošanai, aicinām papildināt informatīvo ziņojumu ar aprakstu par teritoriālo pieeju atbalsta sniegšanā, kā arī par sinerģiju ar VARAM plānotajiem atbalsta pasākumiem teritoriālas attīstības sekmēšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūgums izteikt 7. punkta 5. apakšpunktu (3.lpp.) šādā redakcijā  “katra saimniecība, efektīvi izmantojot resursus, iegulda bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, klimata pārmaiņu mazināšanā  un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumos.” Aiz vārda “mazināšanā” zemsvītras piezīmē pievienot atsauci “Nostādne ir saskanīga ar Informatīvajā ziņojumā “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam ” izvirzīto redzējumu lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoru attīstībai klimatneitralitātes virzienā.”. Savukārt aiz vārda “pasākumos” zemsvītras piezīmē pievienot atsauci: “Tai skaitā ņemot vērā “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 37. punktu ar sekojošu informāciju - 1) kādi ir NEKP, kā arī “Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam”, kā arī “Informatīvais ziņojumu “Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam”” noteiktie sasniedzamie SEG emisiju samazināšanas un piesaiste mērķi, 2) kāds ir KLP SP devums šo mērķu sasniegšanā. Bez šādas informācijas nav izvērtējams 37. punktā sniegtais apgalvojums par noteikto klimata mērķu neizpildi. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka KLP SP ieguldījums vides un klimata mērķu sasniegšanā ir plānots augstāks nekā noteiktie minimālie 40% (informatīvā ziņojuma 1. tabula), lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 38. punktu ar skaidrojumu, kāpēc pat šāds augstāks ieguldījums "ir nepietiekami, lai risinātu konstatētās vajadzības dažādos specifiskajos mērķos, īpaši klimata pārmaiņu mazināšanas jomā."
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
VARAM aicina nodrošinātu atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai, tādējādi veicinot ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto mērķu sasniegšanu, jo īpaši bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvara palielināšanu. Tādēļ rosinām nodrošināt finansējumu bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam vismaz 2014.-2020. gada līmenī. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
VARAM lūdz papildināt ar jaunu punktu, nofiksējot 05.01.2022. sarunu iznākumu par pietiekama finansējuma nodrošināšanu Natura 2000 kompensācijas maksājumam mežiem, to izvirzot kā prioritāti papildus finansējuma piešķīrumam no valsts budžeta, Natura 2000 kompensāciju maksājumiem mežiem iezīmējot papildus 21 milj.euro. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM)  nav bijusi iespēja iepazīties ar Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027 projekta gala versijā ievērtētajiem VARAM sniegtajiem iebildumiem (atzinuma nr.1-132/10786, izsūtīts 13.12.2021.), VARAM neatbalsta protokollēmuma projektā uzdotā Zemkopības ministrijai uzdotā uzdevuma izpildi - iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.–2027. gadam, aicinot sniegt  informāciju par veiktajiem papildinājumiem saistībā ar ieguldījumu teritoriālo pieeju, atbalsta sinerģiju un plānošanas reģioniem, kā atbalsta saņēmējiem AKIS sistēmas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
VARAM rosina atbalsta pasākumos iekļaut atbalstu nektāraugu audzēšanai, lai nodrošinātu ganības savvaļas apputeksnētājiem, kā arī medus bitēm. 
Piedāvātā redakcija
-
10.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Tekstā "un attiecīgo nacionālo normatīvo aktu spēkā stāšanās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijā" divas reizes minēts "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā". Lūdzam izvērtēt, vai teksts ir korekts. 
Piedāvātā redakcija
-