Atzinums

Projekta ID
22-TA-3081
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
16.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām visus lietotos saīsinājumus, rakstot pirmo reizi, atšifrē, iekavās norādot to turpmāko lietojumu. Kā arī, ja konkrētais apzīmējums tiek saīsināts, tad šis saīsinājums lietojams arī turpmāk tekstā. Anotācijā tiek lietots saīsinājums "PVD", kas tekstā nav izveidots, tāpat, atkārtoti vēršam uzmanību to, ka anotācijā ir izveidots saīsinājums "institūts BIOR", kas tiek lietots arī kā "zinātniskais institūts BIOR". Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr.108) 124. punkta prasībām. Vienlaicīgi, atkārtoti vēršam uzmanību arī uz to, ka Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk - Regula 2017/1182) saīsinājums ir izveidots anotācijas 5.1. daļā un nav nepieciešams to atkārtoti darīt 5.4. daļas 1.tabulā. Tāpat, papildinot 5.4. daļas 1. tabulu ar informāciju par projekta atbilstību Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas lēmumam (ES) 2015/2100, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Latvijā un atceļ Lēmumu 2005/307/EK arī tam tiek pieteikts saīsinājums, kas nav nepieciešams, jo tas tiek darīts jau anotācijas 6. lapā.  Attiecīgi, lūdzam veikt labojumus anotācijas 5.4. daļas 1. tabulā.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
5.1. Saistības pret Eiropas Savienību
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt vai 5.1.daļas aprakstā norādīto Regulas 2017/1182 9. pantu ir nepieciešams pieminēt, jo grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi" neskar pantus ar kuriem tiek ieviestas Regulas 2017/1182 9. panta prasības. Tāpat, ja šajā dadaļā tiek norādīts Regulas 2017/1182 11. panta 3. punkts, iesakām aprakstā konsekventi norādīt arī 5.4. daļas 1. tabulā minēto Regulas 2017/1182 7. panta 2. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 1. tabulas tekstu no "Īstenošanas lēmums 215/2100" uz "Īstenošanas lēmums 2015/2100", tādējādi norādot korektu tiesību akta numuru, bet daļu "(noteikumu Nr. 416 19.1 punkts)" precizēt uz "(noteikumu Nr. 416 19.1 punkts)".
Piedāvātā redakcija
-