Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka grozījumi "Vadlīnijās informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu" paredz Nozares ministrija papildus noteiktos rādītājus (papildus AF plānā noteiktajiem atskaites punktiem, mērķiem un uzraudzības rādītājiem), definēt kā "nacionālos rādītājus". Ņemot to vērā, lūgums koriģēt noteikumu projekta 8.punktā noteikto rādītāju nosaukumus "specifiskie monitoringa rādītāji, uzraudzības specifiskie monitoringa rādītāji un investīcijas projekta mērķu ilgtspējas nosacījumi" uz "nacionālie rādītāji". Lūgums to koriģēt visā noteikumu projekta tekstā. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka studiju moduļu izstrādes darbībai ir vienveidīgas izmaksas, atkārtoti lūdzam tās paredzēt kā vienkāršotās izmaksas, piemēram, drafta budget ietvarā, lai mazinātu investīcijas projekta īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto pušu administratīvo slogu (ierosinājums izmantot vienkāršotās izmaksas tika iekļauts jau 10.01.2022. atzinumā par informatīvo ziņojumu).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu, kas iekļauts izziņas 25.punktā, un ņemot vērā anotācijā skaidroto, vēršam uzmanību, ka  no skaidrojuma nevar secināt, ka institūcijā noteiktā iekšējās darba samaksas kārtības/personāla atlīdzības politika viennozīmīgi nodrošina, ka atlīdzība nepārsniedz tirgus cenu un tādējādi nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts sadarbības partnerim. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka ekspertam/sadarbības partnerim, piemēram, 16.2.5. apakšpunktā minētajam, netiktu piešķirta ekonomiskā priekšrocība, lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka atlīdzības izmaksas ekspertiem/sadarbības partneriem nepārsniedz tirgus cenu un ierosinām anotācijā precizēt skaidrojumu, norādot, ka institūcijas iekšējās darba samaksas kārtības/personāla atlīdzības politikā tiks paredzēts, ka atlīdzība nepārsniedz tirgus cenu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu izvērtēt nepieciešamību paredzēt publiskos līdzekļus darbībām, kas nav saistītas ar rezultātu sasniegšanu
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas 2022.gada 3.maija atzinuma 25.iebildumu (izziņās 37.punkts) un lūdzam papildināt noteikumu projektu, ka projekta iesniedzēju izvērtēs atbilstoši Finanšu regulā noteiktiem izslēgšanas kritērijiem, kā arī, ka projekta iesniegums tiks izvērtēts atbilstoši Atveseļošanas plānā noteiktajiem nosacījumiem.
Papildus vēršam uzmanību, ka Finanšu ministrijas 2021.gada 26.novembra vadlīniju Nr.1 “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu” 25.punktā ir noteikts, ka minētie izslēgšanas kritēriji ir obligāti iekļaujami noteikumu projektā. Izvēles iespēja pastāv tikai attiecība uz vērtēšanas metodoloģijas izstrādi.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas 2022.gada 3.maija atzinuma 35.punktu (izziņas 47.punkts) un lūdzam noteikumu projektā noteikt finansējuma saņēmēja pienākumu, tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt iepirkumu plānu Vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu.
Vēršam uzmanību, ka līdz šim veiktie precizējumi noteikumu projektā ir atbalstāmi, taču minētais iebildums netika ņemts pilnā apmērā. Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt ar minēto normu noteikumu projekta 34.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt ar vārdiem “šo noteikumu” pirms skaitļa un vārdiem “8. punktā”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt noteikumu projektu ar interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas, dubultā finansējuma un datu ticamības pārbaudēm un iestādēm, kas to veiks.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka šo noteikumu 23.punktā plānots atbalsts izglītības darbībām, un ievērojot Komisijas paziņojuma Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai (2014/C 198/01) 19. a) punktā noteikto, lūdzam noteikumus papildināt ar nosacījumu, ka projekta ietvaros izveidotās izglītības programmas tiks nodrošinātas mērķa grupai bez maksas, vai arī ieņēmumi no maksas par pakalpojumu nepārsniegs 50% no kopējiem izdevumiem (papildus Komisijas paziņojuma Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai (2014/C 198/01) 19. a) punktā judikatūrai lūdzam skatīt arī Finanšu ministrijas mājas lapā ievietoto skaidrojošo materiālu Skaidrojumi atbalstam sporta, kultūras un izglītības jomā (26.01.2022.)), kā arī lūdzam skatīt Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (C/2016/2946) 2.5.sadaļu.
Papildus lūdzam ar skaidrojumu papildināt arī anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar papildinošas saimnieciskās darbības definīciju, atbilstoši  Komisijas Paziņojuma “Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” (2014/C 198/01) 20.punkta noteiktajam. 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas 2022.gada 3.maija atzinumā izteikto iebildumu, (sk. izziņas 52.punktu), CFLA nepiekrīt noteikumu projekta 44.punktā uzliktajam pienākumam uzraudzīt papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumu visā investīciju projekta infrastruktūras amortizācijas periodā. Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta 4.punktā ietverto atbalsta sniedzēja definīciju, atbalsta sniedzējs ir valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kura pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kura ir atbildīga par atbalsta programmas izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu, tādējādi par atbalsta sniedzēju var uzskatīt CFLA vai Izglītības un zinātnes ministriju. Papildus norādāms, ka tā kā noteikumu projekts neparedz komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tad Komercdarbības atbalsta kontroles likums nav piemērojams konkrētajā situācijā (skat.minētā likuma 3.panta otro daļu).
Lūdzu precizēt noteikumu projekta 44.apakšpunktu, nosakot papildinošas saimnieciskas darbības uzraudzības mehānismu. Ierosinām, ka finansējuma saņēmējam būtu jāparedz pienākums vienu reizi gadā iesniegt datus atbildīgajai nozares ministrijai un atbildīgajai nozares ministrijai būtu pienākums uzkrāt datus par papildinošas saimnieciskas darbības veikšanu projektā atbalstītajā infrastruktūrā un ziņot CFLA, ja gadījumā atbildīgā nozares ministrija konstatē, ka ir pārkāpti papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumi Lūdzu precizēt papildinošas saimnieciskas darbības uzraudzības mehānismu arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu, kas iekļauts izziņas 56.punktā un lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļu, nodrošinot, ka minētajai papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodikai jābūt pieejamai atbalsta pretendentiem, pirms tie sagatavo projekta pieteikumus (proti, visiem nosacījumiem projektu iesniedzējiem ir jābūt zināmiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas), lai nodrošinātu, ka atbalsta pretendentiem ir skaidrība par to, kā būs jāuzskaita papildinošā saimnieciskā darbība un kāda darbība var tikt kvalificēta kā papildinoša saimnieciskā darbība. 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu pirms vārda "pieejamo" papildināt ar vārdu "investīcijas", lai vienota pieeja kā šo MK noteikumu projekta 1.1. apakšpunktā un 1.2. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu norādīt pilno Regulas nosaukumu un pieņemšanas datumu
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu pārcelt zīmes un vārdus “(turpmāk – Nozares ministrija) ” aiz vārdiem “Izglītības un zinātnes ministrija”.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt vai skaidrot terminu "sociālo saimniecības darbību"
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pilno nosaukumu saīsinājumam "IKT" ar norādi "turpmāk", ņemot vērā, ka saīsinājums tiek izmantos arī šo MK noteikumu projekta 26.7. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot kā tiks vērtēta "iekšējā loģika" ?
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot kā var novērtēt "demonstrē augstu motivāciju".
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 34.8.apakšpunktā noteikt uzkrājamo dalībnieku datu apjomu, definējot kāda informācija ir jāuzkrāj finansējuma saņēmējam.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu ņemt vērā, ka ministrijām iekšējai kontroles sistēmai jābūt atbilstoši nacionālajam regulējumam, kā arī lūdzu precizēt vai skaidrot kāda uzraudzība plānota.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pirms vārda “publicitātes” papildināt ar vārdiem “informācijas un”.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt, ka piekļuve tiks nodrošināta arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm
Piedāvātā redakcija
-
24.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzu anotācijas sadaļā 1.1. "Pamatojums"  aizstāt skaitļus “19.3” ar skaitļiem “19.3”.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūgums anotācijā investīcijas rādītāju pamatojošās dokumentācijas aprakstā norādīt rādītāju nosaukumus atbilstoši to redakcijai noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem personas netiek iedalītas nebinārās personas. Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīcībā esoši informāciju, tuvākajā laikā nav plānots veikt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot personas iedalīt arī nebinārās personās. 
Attiecīgi lūdzam papildināt anotācijā esošo skaidrojumu ar informāciju šādā redakcijā: "Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem personas netiek iedalītas nebinārās personās. Saskaņā ar šobrīd rīcībā esošo informāciju, tuvākajā laikā nav plānots arī veikt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot personas iedalīt arī nebinārās personās. Ievērojot minēto, informācija tiks apkopota un sniegta Eiropas Komisijai".
Piedāvātā redakcija
-
27.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam novērst matemātiskās neprecizitātes anotācijas 3.sadaļas 6.1. un 6.2.apakšpunktā, korekti aprēķinot procentuālos apmērus no kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem.
Piedāvātā redakcija
-