Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
"Latvijas Slimnīcu biedrība"
Atzinums iesniegts
16.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atbilstoši TAP portālā pieejamajai informācijai ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību (22-TA-2097) ir atsaukts. Tādejādi nav pamata uzskatīt, ka slimnīcu sadarbības teritoriju ietvaros paveiktais pēc būtības ir izvērtēts.

 
Piedāvātā redakcija
Svītrot at sauci uz ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstību (22-TA-2097) un visu informāciju, kur norādīts, ka sadarbības tīklu izvērtējums ir veikts.
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iebilstam pret finanšu līdzekļu sadali proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam naudas izteiksmē. Atkārtoti rosinām līdzekļu sadali veikt proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam pacientu skaita ziņā.
LSB ieskatā datu apjoms, un to savākšanai, apkopošanai un nodošanai paredzētie resursi, nav saistīts ar ārstnieciskā  pakalpojuma un tajā izmantojamo tehnoloģiju dārdzību, bet visciešāk ir saistīts ar pacientu skaitu, kā šo datu primāro avotu.
 
Piedāvātā redakcija
Katrai slimnīcai gan vienreizējais digitalizācijas maksājums, gan ikgadējais digitalizācijas maksājums aprēķināts atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam, digitalizācijas izmaksas paredzot proporcionāli pacientu skaitam
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
LSB iebilst pret NMPUN nodarbināto personu skaita un pieejamības samazināšanu. Savlaicīgi nepieejamā veselības aprūpe ambulatorās aprūpes līmenī rada papildus slodzi un spiedienu uz NMPUN. Šīs izmaiņas ir pretrunā ar ziņojumā minēto – veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidē: nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību katrā slimnīcā.

 
Piedāvātā redakcija
Svītrot punktu: I līmeņa slimnīcās ķirurgs pakalpojumu uzņemšanas nodaļā sniedz tikai dienas laikā no 8.00 līdz 20.00.

 
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
LSB iebilst pret NMPUN nodarbināto ārstniecības personu pieejamības samazināšanu, nosakot, ka daļa no anesteziologa, reanimatologa pakalpojumiem tiek apmaksāti ar manipulāciju tarifu.
Ziņojumā noteikts, ka grūtniecības un dzemdību aprūpes profila, traumatoloģijas, ortopēdijas profila, pediatrijas profila nodrošināšanai ir jābūt nodrošinātam anesteziologam slimnīcā 24/7.
Tāpat ziņojumā nav pamatots kā tieši anesteziologu darba apmaksa ar manipulāciju tarifu stiprina slimnīcu neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas.

 
Piedāvātā redakcija
Svītrot punktu: izvērtējot anesteziologu, reanimatologu pakalpojumu nodrošināšanas specifiku, paredzēts, ka daļa no šo ārstniecības personu sniegtajiem pakalpojumiem tiek apmaksāti ar manipulāciju tarifu, fiksētā maksājumā iekļaujot samaksu tikai par darbu vakara un nakts stundās, izņemot V un IV līmeņa slimnīcās nodarbinātus anesteziologus;

 
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam atkārtoti izvērtēt vai 1.pielikumā Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti ir korekti savadīta informācija, piemēram  SIA “Rēzeknes slimnīca” ir jānodrošina 9 speciālisti ar 8 māsām, vecmāti, radiologa asistentu/radiogrāferu un 7 māsu palīgiem, tādejādi nepieciešams attiecīgi labot 15.kolonnā uz 8, 17. kolonnā – uz 8.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Observācijas maksājums noteikts katrai iestādei individuāli, balstoties uz 2023.gadā iestādē observēto pacientu skaitu, bet nepārsniedzot 10% slieksni no vidējā observācijas gadījumu īpatsvara katra līmeņa ārstniecības iestādēs.
 
Piedāvātā redakcija
Aicinām kopā ar observācijas procentuālā maksājuma pārskatīšanu veikt atbilstošas korekcijas noteiktajā pacientu skaitā, tādejādi tās saskaņojot ar finansējuma piešķīrumu.