Atzinums

Projekta ID
21-TA-1507
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Finanšu ministra vadītās vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam (izveidota ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62 “Par vadības grupu Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam”) 25.novembra sēdē, kurā tika prezentēts Ekonomikas ministrijas redzējums par atbalstiem turpmākajā periodā, nenotika plašāka diskusija un netika lemts par kritēriju maiņu attiecībā uz tirdzniecības centru definīciju, tādējādi iebilstam, ka tiek izslēgts kritērijs par tirdzniecības centra atsevišķās tirdzniecības vietās darbojošamies vismaz pieciem tirdzniecības dalībniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Finanšu ministrija var atbalstīt tikai tādus grozījumus (konceptuālos), ja ir bijis viennozīmīgs atbalsts apskatāmajam priekšlikumam norādītajā finanšu ministra vadītajā vadības grupā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka ši brīža piedāvātā 37.3.1.apakšpunkta redakcija ir pretrunā ar 37.3.2.apakšpunkta redakciju, kas nosaka, kādas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes tiek vērtētas uz atbalsta piešķiršanas brīdi. Ja mērķis ir noteikt stingrākas prasības, nekā tās ir šobrīd, aicinām dzēst 37.3.2.apakšpunktu. Lūdzam atbilstoši papildināt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Ievērojot to, ka par MK noteikumiem Nr.722 Eiropas Komisija nav vēl pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, šajā gadījumā par grozījumiem informācija nav jāiesniedz, izmantojot SANI2 sistēmu, līdz ar ko, lūdzam precizēt sniegto informāciju anotācijā, dzēšot sasaisti ar SANI2 sistēmu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 30.novembra sēdē atbalstītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (turpmāk – Noteikumu Nr.676), uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību NACE 2.red.klasifikācijas kodos 93.21 (Atrakciju un atpūtas parku darbība) un 93.29 (Cita izlaides un atpūtas darbība) ir tiesīgi pieteikties atbalstam par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim (tātad, atbalsta perioda mēneši ir – 2021.gada decembris un 2022.gada janvāris).
No noteikumu projekta 1.10.apakšpunktā ietvertās noteikumu 22.punkta jaunās redakcijas izriet, ka attiecībā uz nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība vai papilddarbība atbilst NACE 2. red. klasifikācijas kodam 93.21 (atrakciju un atpūtas parku darbība) un 93.29 (izklaides un atpūtas darbība) (skatīt noteikumu projekta 1.9.apakšpunktu), pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši Noteikumiem Nr.676 un tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide, ja attiecināms. Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021.gada oktobri, novembri un decembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676, tirdzniecības centra piešķirto atlaidi, ja attiecināms, un nodokļu maksātāja atbalsta perioda apgrozījums nepārsniedz 90 % no  triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēra 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī.
Tā kā uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību NACE 2.red.klasifikācijas kodos 93.21 (Atrakciju un atpūtas parku darbība) un 93.29 (Cita izlaides un atpūtas darbība), varēs kvalificēties arī atbalstam par 2022.gada janvāri, aicinām pārskatīt, vai noteikumu projekta 1.10.apakšpunktā (kā arī noteikumu projekta 1.11.apakšpunktā ietvertajā grozījumā) nebūtu norādāms arī minētais atbalsta periods, kuru ņemtu vērā, vērtējot piešķiramo atbalsta apmēru. Ja Ekonomikas ministrijas ieskatā, atbalsta periods - 2022.gada janvāris - normā nav ietverams, aicinām to skaidrot anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-