Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Atkārtoti norādām, ka būtisks projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas solis ir identificēt un izvērtēt visus iespējamos risinājumus mērķa sasniegšanai, tostarp izvērtējot alternatīvas. Tomēr no anotācijas joprojām ir redzams, ka citi iespējamie risinājumi mērķa sasniegšanai pat nav vērtēti. Liela daļa regulējuma kvalitātes problēmu rodas tādēļ, ka praksē regulējuma izstrādes procesā niecīga nozīme tiek piešķirta dažādu iespējamo risinājumu (alternatīvu) identificēšanai par to, kā būtu iespējams sasniegt izvirzīto mērķi. Tieši šo soļu ietvaros būtu iespējams koncentrēties uz tādu risinājumu apsvēršanu, kas nemaz neietver nepieciešamību izstrādāt vai grozīt tiesību aktu (Vadlīnijas tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā. Rīga: Valsts kanceleja, 2021, 11. lpp.). Tāpat, izvēloties personas ierobežojošus pasākumus, izvērtējamas iespējamās alternatīvas. Piemēram, izslēgšanas no reģistra un aizlieguma iekļaut reģistrā ne ātrāk kā vienu gadu no izslēgšanas brīža vietā ir vērtējama reģistrācijas apturēšana, iekļaušana reģistrā uzreiz pēc attiecīgu pienākumu izpildes u. tml. Projekta anotācijā alternatīvi risinājumi nav vērtēti. Līdz ar to, joprojām nav saprotams, vai konkrēto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem, ņemot vērā, ka administratīvais sods ir galējais līdzeklis.

 Norādām, ka sods nav vienīgais līdzeklis, kā panākt tiesību normu ievērošanu un, ja tiesību normu ievērošanu ir iespējams panākt ar citiem līdzekļiem, administratīvā atbildība pamatā nav piemērojama.

Ņemot vērā minēto, atkārtoti lūdzam papildināt projekta anotāciju ar attiecīgu izvērtējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-