Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija
Atzinums iesniegts
25.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
24.3.1. plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, iesniedzot maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā;
Iebildums
Iebilstam pret 24.3.1.punktu un ierosinām noteikt maksājuma pieprasījuma iesniegšanu vismaz reizi ceturksnī. Maksājumu pieprasījumu iesniegšana reizi sešos mēnešos negatīvi ietekmēs gala labuma guvēju apgrozāmo līdzekļu plūsmu, kā arī noteikti atturēs mazos un vidējos uzņēmumus no aktīvas un regulāras dalības projektā. Ierosinām izteikt noteikumu 24.3.1.punktu šādā redakcijā “24.3.1. plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, iesniedzot maksājuma pieprasījumu vismaz reizi ceturksnī”.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
24.10. iesniegt ministrijai pēc tās pieprasījuma šo noteikumu 22.5. apakšpunktā minēto ziņojumu, iekļaujot tajā informāciju par:
Iebildums
Iebilstam pret 40.punkta apakšpunktiem un 24.10.punktu, kas uzliek lielu administratīvo slogu finansējuma saņēmējam.
Ņemot vērā, ka informācija par komersantu un apmācītajiem komersanta darbiniekiem tiks ievadīta KP VIS, ierosinām, ka Ekonomikas ministrija nepieciešamo informāciju iegūst no sistēmas, nevis finansējuma saņēmējs gatavo ziņojumu kā to šobrīd paredz 24.10.punkta redakcija. Tādā veidā būtiski tiks atbrīvota projekta vadības kapacitāte un vērsta uz efektīvāku projekta īstenošanu un projekta rezultatīvo rādītāju un līdz ar to arī programmas mērķi sasniegšanu.
Kā arī lūdzam izvērtēt 40.punkta apakšpunktos norādīto informācijas apjomu – vai ir pamatota nepieciešamība norādīt šo info: viedās specializācijas stratēģijā noteikto jomu, īsu aprakstu par mācībām, apmācību ilgumu, apmācību vietu, apmācību klasifikatoru.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
35.2.2. informatīvo pasākumu izmaksas, lai motivētu komersantus attīstīt prasmes;
Iebildums
Iebilstam pret 35.2.2.punkta redakciju. Nav skaidrs, vai  35.2.2.punktā minētās izmaksas ir finansējuma saņēmēja, gala labuma guvēja vai apmācību sniedzēja izmaksas. Ja minētās izmaksas ir uzskatāmas kā projekta administratīvās izmaksas nav saprotams, vai tās ir iekļaujamas noteikumu 35.3. noteiktajos administratīvo izmaksu ierobežojumos.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
35.3. pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nepārsniedz 25 % no kopējām projekta izmaksām:
Iebildums
Iebilstam pret 35.3.punkta redakciju un ierosinām iekļaut noteikumos skaidrojumu, kas ir “projekta vadības personāls” un kas ir “projekta īstenošanas personāls”, lai varētu gūt pilnīgu skaidrību par šo personālu lomu un iesaisti.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
35.3.1. ja projekta vadība tiek veikta uz darba līguma pamata un saskaņā ar vienot izmaksu likmi, kas nepārsniedz 15 % no projekta vadības izmaksām, tiek attiecinātas darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas;
Iebildums
Iebilstam pret 35.3.1.punkta redakciju, kas nesniedz izpratni par projekta vadības izmaksu apmēru, jo nav saprotams, kas ir “vienota izmaksu likme”, kā arī tas nav saskaņā ar noteikumu anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
72.4. apmācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti, izņemot tiešsaistes kursus, kas tiek rīkoti tikai tiešsaistē.
Iebildums
Iebilstam pret 72.4.punktu, kura esošā redakcija nedod skaidru priekšstatu kādas attālinātas mācības nevar tikt veiktas un vai šis izņēmums attiecas uz apmācībām pirmās vai otrās kārtas ietvaros.   
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
2.7. otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc atbalsta saņemšanas komersants veic patstāvīgi vai sadarbībā ar EDIC un EDIC eksperta atzinums par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajam. Otrreizējā un sākotnējā novērtējuma rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti, un rezultātā ir jābūt vērojamam uzlabojumam digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo novērtējumu;
Priekšlikums
Ierosinām iekļaut noteikumos definīciju terminam “atbalsta saņemšanas brīdis”, kas ļaus viennozīmīgi interpretēt noteikumu punktus, kur šis termins tiek iekļauts. Lūdzam arī ņemt vērā faktu, ka pēc apmācībām iegūtās zināšanas un prasmes var nest uzlabojumu uzņēmuma digitalizācijas kopējam līmenim ne tūlītēji pēc mācību noslēguma, bet ilgtermiņā.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
24.5.2. sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošo dokumentāciju, t.sk. datu ticamību.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt minēto finansējuma saņēmēja pienākumu, tai skaitā iekļaut skaidrojumu kas ir gala labuma guvēja “sasniegtais atskaites punkts” un “mērķus pamatojošā dokumentācija”.
Piedāvātā redakcija
-