Atzinums

Projekta ID
21-TA-1178
Atzinuma sniedzējs
Aizsardzības ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma konsolidētā versija
Priekšlikums
Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastāvīgi monitorē situāciju uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas, lai nekavējoties varētu reaģēt un paredzēt efektīvāku Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva iesaisti atbalsta sniegšanā. Situācijas monitorings citastarp ietver arī atbalsta sniegšanā iesaistītajam Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam paredzēto piemaksu un koeficientu pārskatīšanu (vai ieviešanu) atbilstoši drošības situācijai uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Ņemot vērā pēdējā laika notikumus kaimiņvalstīs, kurās, analoģiski kā Latvijas Republikā, tiek realizēta  Baltkrievijas Republikas valsts iestāžu organizēta un atbalstīta ievērojama nelegālā migrācija, lai aizsargātu savas valsts robežu, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, ir pieņemts lēmums precizēt šobrīd spēkā esošo koeficientu zemessargiem un paredzēt piemaksu karavīriem par atbalsta sniegšanas pasākumu īstenošanu uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Nacionālie bruņotie spēki veic šādus nepieciešamos pasākumus:
1. sniedz palīdzību Valsts robežsardzei Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu;
2.   izmanto Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošos līdzekļus un procedūras, lai atturētu personas no Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas;
3. konstatējot, ka persona ir nelikumīgi šķērsojusi Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežu, dot rīkojumu minētajai personai atgriezties valstī, no kuras persona šķērsoja robežu, un veic nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka minētā persona izpilda šo rīkojumu;
4. sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi nodrošina vietu un infrastruktūru, kur izmitināt personas, kas nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežu, kā arī personas, kas ieradušās no Baltkrievijas Republikas un iesniegušas iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu
 
No Aizsardzības ministrijas puses tiek rosināts priekšlikums,  lai paredzētu atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei iesaistītā Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva – karavīru un zemessargu – motivēšanu ar konkrētajā situācijā bīstamības un uzdevumu izpildes specifikai atbilstošu piemaksu (karavīriem) ieviešanu un dienesta uzdevumu izpildes dienas (DUI) kompensāciju (zemessargiem) paaugstināšanu.
Atbilstoši minētajam zemessargiem par katru uzdevumu izpildes dienu, kad tas īstenojis šajā rīkojumā nepieciešamos pasākumus, paredzēts izmaksāt dienesta uzdevumu izpildes kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, to reizinot ar koeficientu 2.
Atbalsta sniegšanā uz robežas arvien vairāk tiek iesaistīti arī karavīri, attiecīgi arī šai Nacionālo bruņoto spēku personāla  grupai ir nepieciešams paredzēt finansiālu motivāciju un atbalstu par dienesta pienākumu izpildes laiku, piedaloties šā rīkojuma īstenošanai nepieciešamajos pasākumos.  Atbilstoši minētajam grozījumi rīkojumā paredz Nacionālo bruņoto spēku karavīram papildus mēnešalgai izmaksāt piemaksu 100 procentu apmērā no karavīram noteiktās mēnešalgas par laiku, kad karavīrs pildījis Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos pasākumus.
Atbalsta sniegšana Valsts robežsardzei ir papildu pienākums kā zemessargiem, tā karavīriem, jo šī atbalsta sniegšana neatceļ ikdienas dienesta pienākumu un mācību uzdevumu izpildi, tādejādi piemaksa (karavīram) un koeficienta paaugstināšana (zemessargiem) papildus motivētu Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvu iesaistīties valstiski svarīga uzdevuma izpildē izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, tādejādi veicinot efektīvu  atbalsta sniegšanu un izlīdzinot kopīga uzdevuma veikšanā iesaistīto personu sociālo garantiju īpatsvaru.

Lai sniegtu atbalstu Valsts robežsardzei izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, galvenokārt, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu, Nacionālie bruņotie spēki plāno 3 000 Nacionālo bruņoto spēku karavīru un zemessargu gatavību atbalsta sniegšanai. Faktiski iesaistītā Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva skaits ir atkarīgs no reālās drošības situācijas uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas republikas valsts robežas, ko pastāvīgi monitorē Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
 
Ir aprēķināts, ka nepieciešamais budžeta apjoms būtu EUR 4 310 850. Aprēķins veikts balstoties uz maksimālu Nacionālo bruņoto spēku iesaisti,  ar iespējamību, ka atbalsta sniegšanā varētu tikt  iesaistīts mazāks personālsastāva skaits:
mēnesī būs iesaistīti ap 1 000 karavīri un 2 000 zemessargi;
karavīriem aprēķinā izmantota NBS vidējā aprēķinātā mēnešalga EUR 915;
zemessargiem vidējā dienesta uzdevumu izpildes kompensācija mēnesī EUR 795.
 
1000 karavīriem mēnesī 100% piemaksas nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir EUR 1 130 850, t.i.
EUR 915 (EUR 915 – 100% piemaksa) + EUR 215,85 (darba devēja VSAOI 23,59% ) x 1 000 karavīri
2 000 zemessargiem mēnesī nepieciešamais finansējums dienesta uzdevumu kompensācijai ir EUR 3 180 000, t.i.
EUR 39,75  (5% dienā DUI kompensācija no EUR 795) x 2 koeficients x 2 000 zemessargi x mēnesī 20* dienas mēnesī.
* Ņemot vērā normatīvos aktus, kas nosaka zemessarga dienesta uzdevumu izpildes kompensācijas apmēru 5% dienā  - zemessarga mēnešalga  =5 % no karavīra mēnešalgas dienā x 20 dienas (NBS vidējā mēnešalgas likme zemessargiem = EUR 759, kas ir EUR 759 x 5% x 20dienas).
 
Maksimālie izdevumi, kas var rasties NBS sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei vienu mēnesi ir EUR 4 310 850.
 
NBS paredz, ka izdevumus EUR 1 000 000 apmērā (karavīru piemaksai 100% apmērā no mēnešalgas un DUI kompensācijai zemessargiem) NBS varēs segt no budžeta programmas 22.00.00 “Nacionālie bruņotie spēki” budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” un nepieciešamības gadījumā izdevumus  EUR 3 310 850 apmērā,  atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, NBS pieprasīs no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
 

Līdz ar to Aizsardzības ministrija rosina izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
9.1 Par dienesta pienākumu izpildes laiku, piedaloties šā rīkojuma īstenošanai nepieciešamajos pasākumos, Nacionālo bruņoto spēku karavīram papildus mēnešalgai izmaksā piemaksu 100 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas. Zemessargam par katru uzdevumu izpildes dienu, kad tas īstenojis šajā rīkojumā nepieciešamos pasākumus, izmaksā dienesta uzdevumu izpildes kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, to reizinot ar koeficientu 2