Atzinums

Projekta ID
22-TA-3541
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
22.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.-2025. gadam 1. virziena 1.13. pasākumā paredzēts, ka līdz 2024. gada 1. martam ir jāsagatavo un Ministru kabinetā jāiesniedz informatīvais ziņojums par aktuālās situācijas izvērtējumu saistībā ar "atdzišanas" periodu valsts pārvaldē, tā īstenošanu un kompensējošajiem mehānismiem. Savukārt līdz 2024. gada 31. decembrim ir paredzēts izstrādāt grozījumus normatīvajā regulējumā valsts pārvaldē nodarbināto "atdzišanas" perioda ieviešanai un uzraudzībai. Valsts kancelejas ieskatā būtu nepieciešams noteikt garāku termiņu grozījumu izstrādei normarīvajā regulējumā, ņemot vērā, ka starp informatīvā ziņojuma izstrādi un grozījumi izstrādes gala termiņiem ir noteikts salīdzinoši īss laika posms. 

Lūdzam papildināt 1.13. pasākumā darbības rezultātu ar norādi, ka tiks definēts, kādās situācijās attiecināma "atdzišana", lai nerastos priekšstats, ka "atdzišana" skars ikvienu valsts pārvaldē nodarbināto, jo tas var negatīvi atsaukties uz interese strādāt valsts pārvaldē. 
 
Piedāvātā redakcija
Noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.-2025. gadam 1. virziena 1.13. pasākuma, paredzēto grozījumu izstrādei normatīvajā regulējumā valsts pārvaldē nodarbināto "atdzišanas" perioda ieviešanai un uzraudzībai, termiņu - 2025. gada 1. jūlijs. 
2.
Plāna projekts
Iebildums
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.-2025. gadam 8. rīcības virziena 8.1. pasākuma rezultatīais rādītājs ir izstrādāts un iesniegts Ministru kabinetā informatīvais ziņojums. Tā kā par darbības rezultātiem 8.1.1. un 8.1.2. paredzēts izstrādāt vienu informatīvo ziņojumu, tad tiem nepieciešams paredzēt vienu izpildes termiņu - 31.12.2023. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt 8.1.2. darbības rezultāta izpildes termiņu, nosakot to tādu pašu kā darbības rezultātam 8.1.1., proti, 31.12.2023.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Priekšlikums
Aicinām plānā atspoguļot OECD Public Integrity Indicators izstrādes procesu, kā arī to, kā Latvija šos jaunos indikatorus izmantos korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanā. Šie indikatori dos jaunu skatījumu uz  Latvijas pozīciju starptautiski, kā arī ietver plašus datus, kuru publikācija jau uzsākta https://oecd-public-integrity-indicators.org un kurus var izmantot tādu korupcijas novēršanas pasākumu īstenošanā, kur nepieciešama citu valstu prakse.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Aicinām vārdu "ekspektācijas" aizvietot ar citu vārdu latviešu valodā šajā teikumā (16.lapā): "Celt jauno valsts amatpersonu informētību, kā arī uzturēt pieredzējušo valsts amatpersonu zināšanas par to darba devēju īstenotajiem korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem, kā arī ētiskas uzvedības ekspektācijām". 
Piedāvātā redakcija
-