Atzinums

Projekta ID
21-TA-799
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
03.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Veselības ministrija ir izskatījusi Informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” (turpmāk - ziņojums) īstenošanu un izsaka šādu iebildumu par informatīvā ziņojuma 38.punkta redakciju.
Ja projekta finansējuma saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, tad Eiropas Savienības fondu finansējumu plāno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras budžetā. Savukārt, ja projektu plāno uzsākt pirms Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanas, tad attiecīgi projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (pamatojoties uz Ministru kabineta protokollēmumu) plāno atbildīgās iestādes (jeb Labklājības ministrijas) budžetā, noslēdzot sadarbības līgumu ar finansējuma saņēmēju – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Tādējādi, ņemot vērā, ka tas ir labklājības nozares svarīgs projekts un Labklājības ministrija ir atbildīgā iestāde, lūdzam svītrot no ziņojuma 38.punkta tekstu un pievienota protokollēmuma 6.punktu, ka “Veselības ministrija sagatavo valsts budžeta pieprasījumu pārdalei no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Veselības ministrija ir izskatījusi Informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu un izsaka šādu iebildumu par protokollēmuma 6.punktu. 
Ja projektu plāno uzsākt pirms Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanas, Ministru kabineta protokollēmumu jāpapildina ar jaunu punktu par plānotā projekta izmaksu brīža līdz līguma noslēgšanai ar sadarbības iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par projekta īstenošanas priekšfinansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, norādot summu un atbildīgo institūciju, kura priekšfinansējumu plāno savā budžetā.  
Tuklāt, ja projekta finansējuma saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, tad Eiropas Savienības fondu finansējumu plāno Centrālās finanšu un līgumu aģentūras budžetā. Savukārt, ja projektu plāno uzsākt pirms Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanas, tad attiecīgi projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (pamatojoties uz Ministru kabineta protokollēmumu) plāno atbildīgās iestādes (jeb Labklājības ministrijas) budžetā, noslēdzot sadarbības līgumu ar finansējuma saņēmēju – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Tādējādi, ņemot vērā, ka tas ir labklājības nozares svarīgs projekts un Labklājības ministrija ir atbildīgā iestāde, lūdzam svītrot no Ministru kabineta protokollēmuma 6.punktu, ka “Veselības ministrija sagatavo valsts budžeta pieprasījumu pārdalei no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-