Atzinums

Projekta ID
21-TA-1029
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabinte noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" 1.3.apakšpunktu Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, to papildinot ar jauniem Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumiem un svītrojot neaktuālus maksas pakalpojumus.
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.pantam pakalpojumu sniegšana par atlīdzību ir ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekams darījums. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta pirmā daļa paredz, ka PVN maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Savukārt saskaņā ar šā likuma 3.panta astoto daļu publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par PVN maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Lūdzam papildināt anotācijas I sadaļu ar skaidrojumu par PVN piemērošanu Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumiem.
Piedāvātā redakcija
-