Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
02.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Papildināt MK noteikumus ar punktu (MK nepieciešams atrunāt, ka kredītiestādei ir pienākums nodot datus Altum, lai datu apstrādes process notiktu korekti), priekšlikums punkta redakcijai: “Kredītiestādei ir jānodod sabiedrībai ”Altum” tās pieprasītā informācija un dokumenti, tajā skaitā informācija un dokumenti, ko kredītiestāde ir saņēmusi no atbalsta saņēmēja, kas sabiedrībai ”Altum” nepieciešama pārbaužu veikšanai, garantijas gadījuma izvērtēšanai vai citiem sabiedrības “Altum” noteiktiem mērķiem.”
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt "piesaistīt kredītiestādes finansējumu".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka apliecinājums ir paša Aizņēmēja izdots un parakstīts apliecinājums. Šis precizējums nepieciešams, lai teksts netiktu interpretēts tā, ka kredītiestādei nepieciešams pieprasīt izziņas no valsts institūcijām par šo faktu vai pašām pārbaudīt šo faktu. Būtu vēlams arī precizēt, ka tikai juridiskā adreses reģistrācija nav uzskatāma par saimnieciskās darbības veikšanu.
Izvērtēt nepieciešamību papildināt MK 7. punktu par prasību iesniegt garantijas saņēmējam kredītiestādei šādus dokumentus garantijas saņemšanai (analogas prasības ir iekļautas banku un Altum līgumā par portfeļgarantijām, paredzot, ka šie dokumenti aizņēmējam ir jāiesniedz kredītiestādē):
a. Kopīpašnieka piekrišana (var būt izteikta arī spēkā esošā un zemesgrāmatā reģistrētā īpašuma lietošanas kārtības līgumā par īpašuma atsevišķu lietošanu) par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu nekustamajā īpašumā, kuras sastāvā ir dzīvojamā māja.
b. Biedrības vai nodibinājuma statūtu kopija, ja dzīvojamā mājā reģistrēta biedrība/nodibinājums.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Saprotam, ka ar šiem grozījumiem paredzēta iespēja saņemt Altum grantu, neveicot ēkas siltināšanu, bet tikai uzstādot mikroģeneratorus (šādā gadījumā atbalsts būs mazāks) – bet vienlaikus redzam, ka administratīvais mehānisms arī šī samazinātā granta gadījumā ir pietiekoši smagnējs. T.i., šobrīd paredzēts, ka arī ‘mazā granta’ saņemšanai nepieciešams sākotnējais ēkas energoefektivitātes novērtējums, kā arī ēkas pagaidu energosertifikāts pēc projekta pabeigšanas. Mums nav saprotams, vai šāda veida birokrātiskais slogs ir attaisnojošs ‘mazā granta’ gadījumā (ja ministrija redz attaisnojumu šādu atskaišu nepieciešamībai, tad lūgums to papildus norādīt anotācijā).
No banku viedokļa esam ieinteresēti procesa vienkāršai un efektīvai īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka šis punkts nav attiecināms uz garantijām.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, vai 16.4. (jābūt 16.2. punktā) un 16.3. punktā minētie granti ir savstarpēji izslēdzoši un nesummējas.
Lūdzam labot 16.pukta apakšpunktu numerāciju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka šis punkts nav attiecināms uz garantijām.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt, kas ir pārskats - vai ar to ir domāts pieņemšanas-nodošanas akts vai kas cits.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka šis punkts nav attiecināms uz garantijām. 
Piedāvātā redakcija
-