Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Veselības aprūpes darba devēju asociācija
Atzinums iesniegts
15.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
VADDA konceptuāli atbalsta Ziņojumu, taču iebilst par iezīmētu vienreizēju un ikgadēju maksājumu slimnīcām par digitalizācijas izdevumu kompensēšanu.

Prasības par izmeklējumu un ārsta slēdzienu nodošanu uz e-veselību visām ārstniecības iestādēm ir identiskas, bez atlaidēm. Līdz ar to ir nekorekti vienai daļai ārstniecības iestāžu (slimnīcām) segt papildus, ārpus tarifu pārskatīšanas , izmaksas digitalizācijas izdevumu kompensēšanai.

Ziņojumā tas pamatots ar sekojošo:
"​2023.gada 12.decembrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"[1], kas nosaka ārstniecības iestādēm no 2024.gada 1.janvāra sniegt laboratorisko izmeklējumu rezultātu datus E-veselībai. Tādejādi slimnīcām ir jānodrošina risinājumi E-veselības datu integrācijai ar savām informācijas sistēmām, lai no 2024.gada 1.janvāra nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi. Tomēr nākas secināt, ka šo prasību izpilde slimnīcām ir saistīta ar papildu un iepriekš neparedzētiem finansiāliem ieguldījumiem no ārstniecības iestāžu puses.
Lai segtu slimnīcām izmaksas, kas saistītas ar datu integrācijas pilnveidošanu un nodošanu E-veselībai, ir plānots:
1) vienreizējs digitalizācijas maksājums;
2) ikgadējs digitalizācijas maksājums.
Katrai slimnīcai gan vienreizējais digitalizācijas maksājums, gan ikgadējais digitalizācijas maksājums aprēķināts atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam, digitalizācijas izmaksas paredzot proporcionāli finansējumam, kas tiek maksāts par sniegtajiem pakalpojumiem."

Jāatzīmē, ka laboratoriskos izmeklējumus apmēram 80% no visiem izmeklējumiem tieši nodrošina privātās ambulatorās ārstniecības iestādes, turklāt tās  daļai arī no slimnīcām to nodrošina kā ārpakalpojumu. Minētais ne tikai norāda uz nevienlīdzīgu attieksmi no valsts puses pret pakalpojumu sniedzējiem, bet arī nepieņemamu attieksmi tajā, ka izdevumus kompensēs arī tai iestādei, kura to nodrošina ar ārpakalpojuma palīdzību- rezultātu nodošanu uz eveselību nodrošna ārpakalpojuma sniedzējs. Turklāt digitalizācijas risinājumi tslimnīcās iks izmantoti ne tikai stacionārajiem pakalpojumiem, bet visiem, t.sk. arī ambulatorajiem pakalpojumiem. Daudzas slimnīcas, līdzīgi kā ambulatorās iestādes digitālos pakalpojumus nomā ārpakalpojumā, kā rezultātā slimnīcām to apmaksās valsts, taču ambulatorajām pašām to vajadzēs segt, neraugoties, ka abas sniedz valsts apmaksātos veselīobas aprūpes pakalopjumus pa valsts noteiktām cenām, kurās ir iekļauta arī digitalizācijas komponente.
Piedāvātā redakcija
-