Atzinums

Projekta ID
21-TA-1578
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
1. Ņemot vērā to, ka 2021.gada 31.decembrī Latvijas valsts simtgades programma oficiāli noslēdzas, darbu beigs Latvijas valsts simtgades birojs, attiecīgi arī ir izbeidzamas darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem terminētajās amata vietās, kas izveidotas uz simtgades programmas īstenošanas laiku. Tādējādi terminētās amata vietas, ir likvidējamas un nav pamata to pārcelšanai un pārveidošanai par programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai paredzētām pastāvīgām amata vietām, turklāt ņemot vērā, ka finansējums šai programmai valsts budžetā ir paredzēts tikai turpmākajiem trim gadiem.
Vienlaikus informējam, ka neatbalstām anotācijā norādīto amatu klasifikācijas saglabāšanu četrām terminētajām amata vietām, kuras plānots pārdalītas no Latvijas valsts simtgades biroja uz Nacionālo kultūras centru. Vēršam uzmanību, ka mainoties amatā veicamajām funkcijām amati ir atkārtoti jāskaņo ar Valsts kanceleju un jāklasificē atbilstoši aktuālajā amata aprakstā turpmāk veicamajām funkcijām. Tādējādi lūdzam precizēt anotācijā minēto informāciju.
2. Neatbalstām trīs jaunu amata vietu izveidi Nacionālajā kultūras centrā Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta funkciju nodrošināšanai.
Atzīmējam, ka informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadam un ietvaram 2022.–2024.gadam” 1.pielikumā kā II sadaļas “Valdības prioritātes” pasākums Nr. 40   (par ko MK lēma 24.09.2021. ar protokolu Nr. 63 §1 2.punktu) ir iekļauts finansējums Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai 97 096 euro un nav norādes par 3 papildu amata vietām, bet finansējums ir iekļauts uzturēšanas izdevumu sadaļā.  Ņemot vērā minēto nav tiesiska pamata atsaukties, ka par jaunu amata vietu (sekretariāta vadītāja, jurista un sabiedrisko attiecību speciālista) izveidi jau ir lemts 2022.gada budžeta projekta veidošanas procesā. Turklāt cik pamatota ir vēl vienas pilna laika sabiedrisko attiecību speciālista amata vietas izveide iestādē ar 29 darbiniekiem.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas š.g. 1.decembra sēdē lemtajam (protokols Nr. 192) Valsts kancelejai līdz 2022.gada 5.janvārim ir jāiesniedz grafiks turpmākajiem trim gadiem kā tiks nodrošināts publiskajā sektorā nodarbināto skaits, sasniedzot OECD vidējo rādītāju. Līdz ar ko nodarbināto skaita samazināšana publiskajā sektorā ir aktuāla, īpaši ņemot vērā, ka kopumā mazinās nodarbināto skaits valstī. Tas nozīmē, ka ir vēl nepieciešamas papildus diskusijas ar ministrijām kā nodrošināt nodarbināto skaita samazinājumu, optimizējot esošos resursus (iespējams arī funkcijas). Pie minētās situācijas, nemazinot nodarbināto skaitu publiskajā sektorā tā īpatsvars no kopējiem valstī nodarbinātajiem tikai pieaugs. Jau šobrīd LV minētais rādītājs ir lielāks nekā vidēji OECD.
Atzīmējam, ka Kultūras ministrijas resorā uz š.g. 31.oktobri bija 131 vakants amats. Līdz ar ko uzskatām, ka iepriekš minētās funkcijas gan programmas „Latvijas skolas soma”, gan Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšana ir realizējamasv resora vakanto amata vietu ietvaros, veicot vakanto amata vietu pārdali resora ietvaros un nepalielinot nodarbināto skaitu valsts pārvaldē.
 
Piedāvātā redakcija
-