Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
12.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Valsts kanceleja konceptuāli iebilst jaunu amata vietu izveidei, kas ir pretrunā virzībai uz mazu un efektīvu valsts pārvaldi. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma I nodaļas 5.daļā ir norāde par jaunu 2 amata vietu izveidi Nacionālajā veselības dienestā, savukārt detalizēti aprēķini ir 7.pielikumā. 
Lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu vai amata vietas šiem mērķiem tiek pārdalītas no citas Veselības ministrijas resora iestādes un minētajā gadījumā norādīt iestādes nosaukumu no kurienes amata vietas tiek pārdalītas, kā arī struktūrvienību un amata nosaukumu (t.sk. slodzes apmēru), kā arī amata klasifikāciju (amata saime (apakšsaime) un līmenis vai arī kategoriju (ja tā ir ārstniecības persona). 
Vienlaikus par amata vietu izveidi lūdzam papildināt arī MK protokollēmuma projektu ar atsevišķu punktu.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt aprēķinus izdevumiem atlīdzībai, jo izdevumi veselības apdrošināšanas polises iegādei nav obligāti un tie ir ietverti sociālo garantiju izdevumos. Attiecīgi ir precizējams izdevumu aprēķins, kā to nosaka Vadlīnijas tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai TAP. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā Veselības ministrijas izstrādāto un iepriekš Valsts kancelejai iesniegto konceptuālā ziņojuma "Veselības aprūpes pakalpojumu tīkla attīstība un pilnveide" projektu, kurā izklāstīts indikatīvs redzējums par plānoto valsts veselības aprūpes sistēmas reformu, kas paredzēta, lai efektīvāku valsts finansējuma pārvaldi veselības aprūpē un kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā, kas konceptuāli tika atbalstīts Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas 2024.gada 13.februāra sanāksmē, nepieciešams apsvērt vai kapitālsabiedrību strukturālās reformas nav plānojamas un īstenojamas vienlaikus ar slimnīcu tīkla attīstības pasākumiem.
Līdz ar minēto, lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju par plānotās veselības aprūpes kapitālsabiedrību pārvaldības reformas pasākumiem un ietekmi uz slimnīcu tīkla attīstību.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka slimnīcu tīkla attīstības plānoto pasākumu ietvarā paredzēts Metodiskā vadības centra darbības nodrošināšanai pieprasīt papildu finansējumu no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” rezervētajiem 275 000 000 euro 2024.-2026.gadam, tomēr ziņojumā iztrūkst informācija par Metodiskā vadības centra statusu, struktūru, plānotajām izmaksām un finansēšanas principiem, kā arī paredzamo ietekmi uz slimnīcu tīkla attīstību.
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar attiecīgu informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-