Atzinums

Projekta ID
21-TA-1733
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Likuma 28.panta trešo un ceturto daļu, ja kapitālsabiedrības valdes priekšlikums par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu atšķiras no vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktā, valsts kapitāla daļu turētājs iesniedz Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai priekšlikumu ar dividendēs izmaksājamās peļņas daļas pamatojumu, savukārt, ja koordinācijas institūcija ar Finanšu ministriju un valsts kapitāla daļu turētāju nevienojas par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, valsts kapitāla daļu turētājs sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Ministru kabinetam, kas pieņem valsts kapitāla daļu turētājam saistošu lēmumu. Attiecīgi secināms, ka noteikumu projekta 9.punktā noteiktā kārtība atšķiras no likumā noteiktās kārtības. Lūdzam precizēt 9.punktu. Vienlaikus aicinām izvērtēt, vai nebūtu lietderīgi virzīt uzreiz Ministru kabineta rīkojuma projektu ar priekšlikumu ievietošanai TAP tālākai  saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru, tādējādi mazinot laika un resursu patēriņu, jo, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi priekšlikumu iesniegšanā un saskaņošanā, Finanšu ministrija neatbalsta priekšlikumus par atšķirīgo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, norādot uz negatīvo ietekmi uz valsts budžetu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 9.2.apakšpunkts pašreizējā redakcijā, paredzot, ka valsts kapitāla daļu turētājam ir jāsagatavo pamatojumu un attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un jāiesniedz Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, ja ir nepieciešams palielināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu,  ir pretrunā ar noteikumu projekta 12.punkta pašreizējo redakciju, kurā noteikts, ka nav jāsaņem Ministru kabineta rīkojums par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas palielināšanu, ja  kapitālsabiedrības rīcībā atstājamās pārskata gada peļņas apjoms nav pamatots ar ieguldījumiem, investīcijām un kapitāla struktūru vai stratēģijā paredzētais investīciju plāns ir realizēts īsākā termiņā un ar mazākām izmaksām. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 9.2.apakšpunktu un 12.punktu, lai nerastos domstarpības regulējuma piemērošanā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vai regulējums būs attiecināms arī uz gadījumiem, kad dividenžu apmērs ir noteikts kārtējā budžeta likumā, bet kapitālsabiedrība iepriekš neparedzētu būtisku iemeslu dēļ nespēj izmaksāt dividendēs kārtējā budžeta likumā noteiktajā apmērā. Lūgums izvērtēt un attiecīgi precizēt noteikumu projektu un attiecīgi papildināt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt, vai noteikumu projekta  9. 10. un 11.punkts nav apvienojami un redakcionāli precizējami, jo pašlaik pēc būtības tiek dublēts Likuma 28. pantā ietvertais regulējums.
Piedāvātā redakcija
-