Atzinums

Projekta ID
22-TA-173
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Svītrot 3.pielikuma atsauci “*Pēc uzkrāšanas principa”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Precizēt 3.pielikuma 1.ailes nosaukumu, aizstājot vārdu "Summa" ar vārdiem “Izpilde pēc uzkrāšanas principa”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Papildināt 3.pielikuma veidlapas numuru, beigās norādot rīkojuma numuru “Nr. 15_Fin_izl_piem_rīkojuma numurs”, lai vairākiem pārskatiem ePārskatos nebūtu vienādi veidlapu numuri.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Izteikt 3.pielikuma pārskata nosaukumu šādā redakcijā: “Pārskats par finansējuma izlietojumu epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai”, jo ePārskatos iesniedzamo pārskatu apjoms Izglītības un zinātnes ministrijai ir liels un bieži vien lietotājiem grūti orientēties un atrast aizpildīšanai nepieciešamo veidlapu, ja no tās nosaukuma nav saprotama pārskata būtība.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Rīkojuma projektam pievienotajā informatīvajā ziņojumā par piemaksas piešķiršanu izglītības iestāžu darbiniekiem, kas tieši iesaistīti Covid-19 infekcijas saslimstības testēšanā 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī iekļauta informācija, ka “…Ievērojot piemaksas finansiālo ietekmi uz vidējo izpeļņu un attiecīgi arī uz atvaļinājuma naudu 2022. gada vasaras mēnešos, to ir paredzēts kompensēt no dibinātāja līdzekļiem. Pašvaldību gadījumā atvaļinājuma naudas starpība kompensējama no paaugstināta iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem no piemaksu izmaksas.” Tomēr ne no informatīvā ziņojuma, ne rīkojuma projektā iekļautās informācijas nav skaidrs, no kādiem līdzekļiem šie izdevumi tiks kompensēti budžeta iestādēm. Līdz ar to projekts ir precizējams.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 1.6.sadaļā minēto: “Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – KAKL) kontekstā, ministrija ir veikusi privāto vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestāžu finansiālā atbalsta izvērtējumu, secinot, ka neizpildās viena no četrām KAKL 5. pantā minētajām pazīmēm, atbalsts privātajām vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts”, lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni, kura no Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām pazīmēm tieši neizpildās, lūdzam attiecīgi precizēt un papildināt anotāciju, tādējādi izslēdzot valsts atbalsta klātbūtni plānotajā pasākumā.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka piemaksas par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēm plānots piešķirt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lūdzam korekti aizpildīt anotācijas 3.sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”, 4.punktā norādot finansiālo vērtību “2 962 984” un attiecīgi svītrojot 5.punktā norādīto finansiālo vērtību.
Tāpat lūdzam papildināt apakšsadaļu "Cita informācija" ar teikumu šādā redakcijā: "Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"."
Piedāvātā redakcija
-
8.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Izteikt rīkojuma projekta 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes līdz 2022. gada 20. septembrim sagatavo pārskatu (3. pielikums) par apstiprinātā finansējuma izlietojumu un iesniedz to, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumā “ePārskati” pieejamo veidlapu.”
 
Piedāvātā redakcija
6. Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes līdz 2022. gada 20. septembrim sagatavo pārskatu (3. pielikums) par apstiprinātā finansējuma izlietojumu un iesniedz to, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumā “ePārskati” pieejamo veidlapu.
9.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.1.sadaļas punktu “Apraksts” ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantu.
Piedāvātā redakcija
-