Atzinums

Projekta ID
22-TA-2359
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
08.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav sniegta informācija, kāpēc noteikumu projekta autori 30.13.1.apakšpunktā izcēluši audžuģimenes, bet nav ietvēruši aizbildņu ģimenes. Jo ārpusģimenes aprūpe bērnam var tikt nodrošināta ne tikai audžuģimenē, bet arī aizbildņa ģimenē. Vienlaikus norādāms, ka atbilstoši Latvijas izglītības sistēmai agrāk par 18 gadiem nav iespējams absolvēt vidusskolu. Attiecīgi 18 gados tiek izbeigta ārpusģimenes aprūpe (gan ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, gan ārpusģimenes aprūpe aizbildņa ģimenē).
Piedāvātā redakcija
Lūdzam anotācijā sniegt informāciju, kāpēc noteikumu projekta autori 30.13.1.apakšpunktā izcēluši audžuģimenes, bet nav ietvēruši aizbildņu ģimenes.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ierosinām 30.13.1. apakšpunktā svītrot vārdu “audžuģimenē”, jo šis apakšpunktus attiecas uz daudzbērnu ģimenēm, tālāk paskaidrojot, ka, ja bērns ir nācis no ģimenes, kur vecākiem ir audžuģimenes statuss vai aizbildnis, tad šos bērnus ieskaita daudzbērnu ģimenes skaitā.

Savukārt ar 30.13.2. apakšpunktu ir paplašināts stipendijas saņēmēju skaits, proti, stipendijas var saņemt, ja Fizisko personu reģistrā  studējošais līdz 18 gadu sasniegšanai bija reģistrēts  kā bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns. Tādējādi vairs nav būtiski kādā aprūpes formā šis studējošais ir bijis iepriekš (līdz 18 gadu sasniegšanai). Ja tiek konstatēts statuss "bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērn", tad studējošais stipendijai var pieteikties.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Termina “bez vecāku gādības palikušie” vietā lietot terminu “bez vecāku gādības palikušie bērni”, lai nodrošinātu vienveiudīgu terminu lietojumu. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam lietot kopā jēdzienus “bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns” (proti, nesadalīt šo terminu divās daļām "bārenis", "bez vecāku gādības palidis bērns", jo tas var radīt maldīgu priekšstatu par atbalstāmo mērķa grupu).

Tādējādi tiktu nepārprotami norādīts, ka sociālā stipendija "Studētgods" tiek paplašināta, aptverot gan bāreņus, gan bez vecāku gādības palikušos bērnus. 
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Latvija, ratificējot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, apņēmusies veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī ņemot vērā 2022. gada 14. jūlija Demogrāfijas atbalsta programmu Konsultatīvi stratēģiskās padomes sēdi, kurā tika pārrunātas iespējas par mērķa grupas paplašināšanu stipendijas Studētgods saņemšanai, lūdzam izvērtēt iespēju paplašināt mērķa grupu stipendijas Studētgods saņemšanai arī ar personām ar I un II invaliditātes grupu, lai veicinātu šīs mērķa grupas iespējas iegūt augstāko izglītību, iekļauties sabiedrībā  un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū.
Piedāvātā redakcija
-