Atzinums

Projekta ID
21-TA-1574
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma sadaļā 1.2.2. “Kultūras un mākslas attīstības veicināšanai” precizēt informāciju par sadalīto finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos”, jo summējot uzrādīto finansējuma sadalījumu pa reģioniem un administrēšanas izmaksas, tiek iegūta kopsumma 343 600 euro, kas ir vairāk nekā šai mērķprogrammai uzrādītie pieejamie 340 000 euro.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma sadaļā 1.2.3. “Sporta attīstības veicināšanai” iekavās uzrādīto kopējo akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ziedojuma summu, jo tā neatbilst ne Latvijas Nacionālās sporta padomes 2020.gada 3.decembra sēdes protokolā iekļautajai kopējai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ziedojuma summai, ne tālāk šajā sadaļā uzrādītajam finansējuma sadalījumam pa ziedojuma saņēmējiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt, vai informatīvā ziņojuma sadaļā 2. “Priekšlikumi par 2021.gadā AS “LVM” ziedošanai paredzētā finansējuma kopējo finansējuma apmēru un finansējuma sadalījumu pa jomām un sadalīšanas kārtību” iekļautā informācija attiecībā uz sporta nozari atbilst 2021.gada 9.decembra Latvijas Nacionālajā sporta padomes sēdē diskutētajam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam koriģēt tekstā atsauces, kurās par Zemkopības ministrijas ziņojumiem 2018., 2019. un 2020.gados norādes ir uz vienu un to pašu informācijas avotu (ziņojuma 1.lpp.)
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Visā dokumenta tekstā, kur kā dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs ir norādīts Meža attīstības fonds, lūdzam norādīt faktisko dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju (juridisko personu).
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt akciju sabidrības "Latvijas valsts meži" (turpmāk - LVM) dāvinājumu (ziedojumu) izglītības projektu sasaisti ar LVM profesionālo darbību, proti, vai šie projekti atbilst dāvinājuma (ziedojuma) būtībai, ņemot vērā, ka LVM ziedojumi izglītības un kultūras projektiem ir galvenokārt vērsti tikai uz mežsaimniecību un tās attīstību. Lūdzam attiecīgo skaidrojumu iekļaut arī informatīvajā ziņojumā.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma sadaļā 1.2.1.1. nodibinājumam “Fonds “Ziedot.lv”” precizēt informāciju par ziedoto finanšu līdzekļu izlietojuma kopsummu, jo saskaņā ar norādīto sadalījumu atbilstoši mērķprogrammām to kopsumma veido 312 000 euro, kā arī precizēt informatīvā ziņojuma sadaļā 1.2.4. Meža attīstības fondam norādīto ziedoto finanšu līdzekļu izlietojuma kopsummu, jo saskaņā ar mērķprogrammās norādīto izpildi to kopsumma ir 758 900 euro.

 
Piedāvātā redakcija

 
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām sniegt papildus skaidrojumu par informatīvā ziņojuma sadaļā 1.2.4. norādīto summu 114 000 euro, kas tika novirzīta valsts atbalstam meža pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi, proti, norādot, kādā apmērā un no kura gada ziedojumu atlikumiem tā veidojas.
Piedāvātā redakcija
-