Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai no MK noteikumu projekta un tā anotācijas būtu nepārprotami skaidrs, vai 3.1.1.5.i aktivitātes ietvaros radītā infrastruktūra tiks izmantota tikai ar saimniecisko darbību nesaistītam mērķim - valsts izglītības sistēmas ietvaros nodrošinātai valsts izglītībai, ko finansē un uzrauga valsts, vai arī ievērojot, Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) 207.punktā noteikto, 3.1.1.5.i aktivitātes ietvaros radītā infrastruktūrā tiks pieļauta papildinošas saimnieciskas darbības veikšana un papildpakalpojumu sniegšana, lūdzam to atbilstoši norādīt MK noteikumu projektā, kā arī skaidrot anotācijā. Gadījumā, ja 3.1.1.5.i aktivitātes ietvaros radītā infrastruktūrā plānots atļaut papildinošas saimnieciskas darbības veikšanu un papildpakalpojumu sniegšanu, lūdzam MK noteikumu projektu un anotāciju papildināt arī ar nosacījumiem, šo darbību uzraudzībai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Rosinām noteikumu projekta nosaukumā svītrot vārdus "3.komponentes "Nevienlīdzības mazināšana", kā arī veikt atbilstošus precizējumus anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar ANM plānu, 3.1. reformu un investīciju virziens ir “Reģionālā politika” un 3.1.1.r reforma ir “Administratīvi teritoriālā reforma”. Lūgums attiecīgi precizēt nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt atsauci uz Likumu par valsts budžetu un finanšu vadību. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts izstrādājams atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otrajā daļā ietvertajam pilnvarojumam.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu informācijas uztveramību un ietaisīto pušu funkcijas turpmākajā tekstā, rosinām papildināt ar jauniem punktiem, norādot, kas ir finansējuma saņēmējs un līgumslēdzējs.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Konceptuāls ierosinājums: ņemot vērā, ka IZM veiks priekšatlasi un būs predefinēti projekta iesniedzēji, organizēt ierobežotu projektu atlasi nav nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta 07.09.2021. noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība". Lūdzu izvērtēt ierosinājumu un attiecīgi precizēt noteikumu projekta IV nodaļu, kā arī pārējo noteikumu projekta tekstu, kur nepieciešams. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt punktu ar investīcijas ieviešanā un uzraudzības nodrošināšanā iesaistīto institūciju un to pienākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumus ar punktu par to, kādi dokumenti finansējuma saņēmējam ir jānodrošina, lai apliecinātu rādītāju sasniegšanu saskaņā ar Darbības kārtību (Operational Arrangments).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot rādītāja nosaukumu ar Darbības kārtības latvisko versiju: “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot terminoloģiju ar Darbības kārtības dokumenta latvisko versiju, aizstājot vārdus “uzraudzības rādītājs” ar “mērķis”.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 5.punktu, norādot visus investīcijai plānotos atskaites punktus, mērķus un rādītājus, tostarp kopējos rādītājus, kas noteikti Padomes īstenošanas lēmumā par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu un Darbības kārtība, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu. , t.sk. norādot tos attiecīgā redakcijā. Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot rādītāja nosaukumu ar Darbības kārtības latvisko versiju: “Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju”
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot terminoloģiju ar Darbības kārtības latvisko versiju, aizstājot vārdu “starprādītājs” ar “atskaites punkts”.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt.
Vēršu uzmanību, ka ANM ietvaros netiek lietots termins “ierobežota projektu iesniegumu atlase”. Piedāvājam, lietot, piemēram, “ierobežots pretendentu loks” vai citu terminu.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot, ka ar noteikumu projektu ir paredzēts, ka IZM būs atlasījusi projekta iesniedzējus un MK noteikumi neparedz komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tad faktiski CFLA nebūs atbalsta sniedzēja, bet veiks Ministru kabineta 07.09.2021. noteikumos Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" noteiktās funkcijas – veiks uzraudzību, veiks maksājumus, uc. Lūdzu pārformulēt, lai būtu skaidras Centrālās finanšu un līgumu aģentūras funkcijas.
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā komentāru pie MK noteikumu projekta 6.punkta, lūdzu precizēt vārdus “ierobežotā projekta iesniegumu atlasē” vai šajā punktā svītrot.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu skaidrot, vai pašvaldībai ir jāatbilst visiem kritērijiem?
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt, ņemot vērā, ka investīciju mērķi plānots sasniegt modernizējot pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums no samērīguma un MK kompetences viedokļa pārskatīt piedāvāto ieviešanas shēmu un izvērtējumu nodrošināt un veikt līdz šo MK noteikumu virzībai uz MK un attiecīgi pievienot jau skaidru projektu iesniedzēju sarakstu šiem noteikumiem pielikumā. Vēršam uzmanību, ka esošais piedāvājums ir administratīvi un laika ziņā nesamērīgs. Skaidrojam, ka pastāvot viennozīmīgiem un izsekojamiem atlases kritērijiem, nesaredzam nepieciešamību IZM izvērtējumu pārapstiprināt MK, vai arī lūdzam skaidrot, uz kādu izsvērtu un pamatotu kritēriju pamata MK var mainīt IZM iesniegto izvērtējumu.
Ņemot vērā, ka 13.punktā ir teikts - ne vairāk kā četras izglītības iestādes plānošanas reģionā, lūdzam izvērtēt vai te nebūtu jāsalāgo pieeja.
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt sadarbības mehānismu šādos gadījumos, t.sk. vai paredzēta sadarbības partnera piesaiste projekta īstenošanā.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt 17.punktu ar: “vai elektroniska dokumenta veidā, izmantojot nozares ministrijas tīmekļa vietnē norādīto elektronisko pastu un finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē norādīto elektronisko pastu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte.”
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt atsauci uz noteikumu punktu. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta lēmums par priekšatlases rezultātiem ir minēts noteikumu projekta 15.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka neattiecināmo izmaksu identificēšana rada papildus uzraudzību un administratīvo slogu, lūdzam izvērtēt nepieciešamību noteikt 23.2. un 23.3. apakšpunktos minētās neattiecināmās izmaksas, kā arī 22.2.3.apakšpunktā minēto procentuālo ierobežojumu (iekšējo inženiertīklu izbūves un pārbūves izmaksas nepārsniedz 50 procentus no kopējām projektā plānoto būvdarbu attiecināmajām izmaksām).
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu svītrot vai precizēt punktu. Skaidrojam, ka no ANM finansējuma netiek finansēts pievienotās vērtības nodoklis, bet attiecībā uz to ir noteikts specifisks un MK līmenī noteikts izņēmuma risinājums - pašvaldībām, t.sk. pašvaldību kapitālsabiedrībām nodrošināt iespēju finansējumu aizņemties Valsts kasē. Savukārt, gadījumā, ja ir paredzētas citas izmaksas, kas neatbilst ANM plānā noteiktajam, nav PVN vai pārsniedz noteiktos ierobežojumus, tad to segšanai nav paredzēts VB vai ANM finansējums. Gadījumā, ja šādas izmaksas tomēr tiks paredzētas, lūdzu skaidrot no kādiem līdzekļiem tās plānots finansēt.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Attiecībā uz PVN, norādām, ka, lai pašvaldības varētu saņemt aizņēmumus PVN izmaksām Atveseļošanas fonda ietvaros īstenotajiem projektiem, IZM izstrādāto noteikumu projektu un anotāciju ir jāprecizē atbilstoši 2022.gada 26.janvāra Eiropas Savienības fondu attīstības komitejas sanāksmes protokola 1.punktam, kas paredz, ka PVN nav attiecināms no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda projekta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt izvērstāku skaidrojumu šāda atbalsta paredzēšanai, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzēts, ka pasākuma īstenošana paredzēta ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem, kas izveidoti pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas, tādejādi veicinot nevienlīdzības un reģionālo atšķirību mazināšanu, nodrošinot arī reģionos dzīvojošajiem izglītojamiem mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura īstenošanai. Tāpat lūdzam skaidrot, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts, kurām izglītības iestādēm tiks piešķirts šāds finansējums, kā arī to, kā tiks noteikts piešķiramā finansējuma apmērs.
 
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt/papildināt, skaidri norādot, ka, lai arī izmaksas ir attiecināmas no 2020.gada 1.februāra, nav attiecināmas izmaksas par jau pabeigtām darbībām.
 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt, ietverot arī atbilstošus ieviešanas nosacījumus, lai nodrošinātu "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (NBK) novērtējumā noteikto darbību izpildi, kā arī anotācijā detalizētāk aprakstīt citus ar principa NBK ievērošanu saistītos aspektus, saskaņā ar AF plāna 1.pielikumu “Principa Nenodarīt būtisku kaitējumu novērtējums” ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt nodaļu ar jaunu punktu/punktiem, kas nosaka atbalsta piešķiršanas atteikuma apstrīdēšanas kārtību.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka IZM veiks priekšatlasi un būs predefinēti projekta iesniedzēji, organizēt ierobežotu projektu atlasi nav nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta 07.09.2021. noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība". Lūdzu izvērtēt ierosinājumu un attiecīgi precizēt (dzēst) noteikumu projekta IV nodaļu, kā arī pārējo noteikumu projekta tekstu, kur nepieciešams. 
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Finanšu ministriju no projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus atbilstoši vadlīnijām "Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu".
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību papildināt ar:
1)  vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumiem;
2) informācijas ievades nosacījumiem KPVIS (informācijas ievades apjoms, regularitāte, atbildības sadalījums starp CFLA, nozares ministriju un finansējuma saņēmēju datu ievadē, nepieciešamo pamatojošo dokumentu par noteikto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu augšupielādes apjomu un regularitāti KPVIS) vai skaidrot, kur šādi nosacījumi tiks atrunāti;
3) nosacījumu, ka maksājumu pieprasījumu un izdevumus, un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniedz KPVIS divas reizes gadā.
Papildus, attiecībā uz datu uzkrāšanu, vēršam uzmanību, ka investīcijas ietvaros ir plānots uzkrāt datus par dalībniekiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt ar apakšpunktu, norādot Finansējuma saņēmēja pienākumu ievadīt datus Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā un datu ievades regularitāti.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt ar korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta risku.
 
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar jaunu punktu, nosakot projekta dokumentācijas glabāšanas nosacījumus un ilgumu, ņemot vērā, ka tiem jābūt pieejamiem piecu gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas.
 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
AF regulējums neparedz ilgtspējas pienākumu un pēcuzraudzības periodu, AF kontekstā galvenais fokuss ir uz rādītāju izpildīšanu. Līdz ar to aicinām izvērtēt, vai ir nepieciešams finansējuma saņēmējam uzlikt par pienākumu nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz 5 gadus.
 
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Balstoties uz iepriekš izteikto komentāru, vai ir nepieciešams finansējuma saņēmējam uzlikt par pienākumu nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz 5 gadus, lūdzu izvērtēt un nepieciešamības gadījumā dzēst norādi par piecu gadu termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu un/vai anotāciju ar skaidrojumu, vai investīcijas ietvaros plānots piemērots sociāli atbildīgā publiskā iepirkuma nosacījumus.
 
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt termiņu, līdz kuram tiek īstenots projekts, ņemot vērā to, ka Finanšu ministrijas izstrādātajās vadlīnijās par MK noteikumu un informatīvo ziņojumu sagatavošanu ir norādīts, ka projekta noslēguma dokumentācijas pārbaude un noslēguma maksājumu veikšana jānodrošina līdz 31.08.2026. Lūgums izvērtēt iespēju paredzēt, ka finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījumu iesniedz līdz 2026.gada 31.maijam.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka līdz 2026.gada 31.augustam nepieciešams nodrošināt noteikto rādītāju sasniegšanu, investīcijas darbību veikšanu, maksājumu veikšanu, kā arī nodrošināt visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos par rādītāju sasniegšanu un izdevumu attiecināmību.
 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt 32. punktu, nosakot, ka viena avansa apmērs nepārsniedz 30 procentus no kopējā projekta finansējuma un tas ir jāapgūst sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt avansa piešķiršanas nosacījumus. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Vadlīnijās informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu noteiktajam ir ieteikts MK noteikumos noteikt, ka avansa maksājumu var plānot ne lielāku kā 30% no kopējām projekta AF finansējuma, nosakot avansa maksājuma saņemšanas nosacījumus, t.i. sasaistot ar projekta sasniedzamajiem mērķiem un atskaites punktiem. Vienlaikus MK noteikumos var noteikt, ka finansējuma saņēmējs var saņemt vairākus avansus, paredzot nosacījumu, ka nākamo avansu var saņemt pēc tam, kad iepriekšējais ir izmantots pilnā apmērā. Papildus vēršam uzmanību, ka, lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmu, investīcijas ieviešanas nosacījumos var norādīt konkrētu termiņu, kādā jāsasniedz attiecīgais atskaites punkts, izmantojot saņemto avansu, un kārtība, kādā tas atmaksājams, ja attiecīgais atskaites punkts konkrētajā termiņā netiek sasniegts.
 
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt, norādot, kāds ir minimālais avansa apmērs.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu izvērtēt lietderību organizēt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi un attiecīgi dzēst 34.1.apakšpunktu. 
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka dubultfinansējuma riska novēršanas pārbaudes jau minētas 34.3.apakšpunktā, lūgums dzēst 34.5.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 621 nenosaka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai šādu funkciju, lūgums dzēst 34.6.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Iebildums
Komercdarbības atbalsta piešķiršanu šie noteikumi neparedz un no noteikumu projekta šobrīd nav saprotams, kādu komercdarbības atbalsta nosacījumu pārbaudes būtu jāveic CFLA. 
Gadījumā, ja noteikumu projekts tiks papildināts, ka ēkā, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, būs pieļaujams visā projekta dzīves ciklā veikt papildinošu saimniecisku darbību ne vairāk kā 20% gadā platības, finanšu vai laika izteiksmē un sniegt parastos papildpakalpojumus, aicinām izvērtēt turpmāk minēto pieeju. Ievērojot līdzšinējo pieredzi, iespējamība, ka 20% slieksnis papildinošai saimnieciskai darbībai varētu tikt pārkāpts, ir ļoti zems vispārējo izglītības iestāžu projektos, aicinām definēt finansējuma saņēmēja pienākumu ievērot papildinošas saimnieciskas darbības un parasto papildpakalpojumu nosacījumus un noteikt finansējuma saņēmēja atbildību šo nosacījumu pārkāpumu gadījumā, kā arī noteikt, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums informēt CFLA, ja projekta dzīves ciklā tiek pārkāpti papildinošas saimnieciskas darbības un parasto papildpakalpojumu ierobežojumi. 
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt, ka nozares ministrija veic pienākumus atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtībā noteiktajam, t.sk. uzskaitītās darbības.
 
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šobrīd noteikumu projekts paredz, ka interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas pārbaudes veic gan CFLA (skat.34.3.p.), gan nozares ministrija (skat.35.2.p.). Lūdzu precizēt noteikumu projektu, lai iestāžu funkcijas nedublētos.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzu papildināt ar atsauci Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu.
Lūdzu precizēt uz Atveseļošanas fonds vai AF.
Lūdzu svītrot atsauci uz informatīvo ziņojumu, jo tas attiecas tikai uz administratīvo resursu piešķiršanu VKS nodrošināšanai.

Piedāvātā redakcija
-
52.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (NBK) ievērošanu, t.sk. norādot vai NBK piemērošanas nosacījumi paredz ievērot nacionālo normatīvo regulējumu, vai arī paredz papildus specifiskus nosacījumus.Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" (NBK) ievērošanu, t.sk. norādot vai NBK piemērošanas nosacījumi paredz ievērot nacionālo normatīvo regulējumu, vai arī paredz papildus specifiskus nosacījumus.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija nav iesaistīta noteikumu projekta īstenošanā, lūdzam precizēt sadaļā "Cita informācija" uzrādīto ministriju, kuras budžetā tiks plānots finansējums projektu īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt 6.2.punktā uzrādītos finansējuma aprēķinus, jo 20% no 30 690 000 euro ir 6 138 000 euro un 30% no 30 690 000 euro ir 9 207 000 euro, nevis kā uzrādīts šajā punktā šobrīd.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sagatavot dokumentu versiju angļu valodā nosūtīšanai Eiropas Komisijai saskaņojuma sniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Priekšlikums turpmāk lietot - Atveseļošanas fonds vai AF un salāgot visā tekstā.
 
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka līdz 2026.gada 31.augustam nepieciešams nodrošināt noteikto rādītāju sasniegšanu, investīcijas darbību veikšanu, maksājumu veikšanu, kā arī nodrošināt visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos par rādītāju sasniegšanu un izdevumu attiecināmību.
 
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām iekļaut sadaļā nosacījumus par anotācijā un šo noteikumu IV sadaļā paredzētajiem kritērijiem. 
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un aizstāt vārdus “projekta iesniedzēja” ar vārdu “pašvaldību”, jo izvērtējot MK noteikumu projekta 10.punktā noteikto, projekta iesniedzējs ir tāds, kas atbilst priekšatlases kritērijiem un ir saņēmis CFLA aicinājumu iesniegt projekta iesniegumu. Lūdzu izvērtēt attiecīgā termina lietojumu arī tālāk tekstā.
 
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt, kurš var nozīmēt citas izglītības iestādes.
 
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar veicamajām darbībām, ja vēl nav gatava vadības informācijas sistēma.
 
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdu “fondu” aiz vārda “politikas”.
 
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt uz  27. punktā minēto nolikumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
64.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt - informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda  komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
 
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums dzēst vārdus "rakstisku".
Piedāvātā redakcija
-