Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Svītrot no pamatnostādņu projekta 1.5. Politikas rezultāta "Samazināta bērnu noziedzība un bērnu skaits, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, novēršot noziedzīgu uzvedību veicinošo faktoru ietekmi bērnu izaugsmes ceļā" sadaļas rezultatīvo rādfītāju 5.8. "Preventīvo pasākumu skaits nepilngadīgo noziedzības novēršanai".

Pamatojums:
1) visi rezulttaīvie rādītāji, kuri balstās un ir pamatojami ar konkrētām plānotām aktivitātēm noteiktos darba virzienos ir paredzēti Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāna 2022.-2024. gadam proejktā.   Šobrīd saskaņošanā  esošajās Pamatnostādnēs iekļautais rezultatīvais rādītājs ir formāls un nav pamatojams ar faktiskām aktivitātēm.
2) Iebildums ir arī par plānošanas pieeju, ka īstenoto pasākumu skaits ar katru gadu pieaug. Šāda pieeja nav pamatota ne ar faktisko nepieciešamību, ne pieejamajiem resursiem.
3) Strukturālo reformu ietvaros Valsts policija būtiski maina preventīvo darbu un tā organizāciju, kurš kļūs vairāk problēmorientēts, savukārt, vispārēja rakstura pasākumu ieviešana būs kā viena no darbībām, kuras nebūs prioritāras. Līdz ar to, nosakot formālu īstenojamo aktivitāšu skaitu, kas nav saistāms ar problēmjomu virzieniem, nav lietderīgi un korekti.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu Rīcības virziena 1.3. Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana paredzētā uzdevuma 1.3.2. īstenošanai Pamatnostāņu  2022.-2025. gada īstenošanas plānā nav Iekšlietu ministrijas pasākumu, kas būtu vērsti tā izpildes nodrošināšanai.  Savukārt  1.3.5 uzdevuma, kas ir Iekšlietu ministrijas atbildībā īstenošana ir paredzēta Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam ietvaros, kurās jau ir iekļauts attiecīgs finansējums.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Pamatnostādņu īstenošanas plānā 2022.-2025. gadam nav  1.3. rīcības virziena un tam pakārtoto  pasākumu, attiecīgi arī finansējuma plānošana nebūtu korekta. Arī atsauces pie 1.3. rīcības virziena uzdevumiem norāda, ka uzdevumi ir iekļauti un tiks īstenoti citos politikas plānošanas dokumentos.
Ņemot vērā minēto, kā arī, lai novērstu uzdevuma īstenošanai paredzētā finansējuma dublēšanos, lūdzam svītrot no Pamatnostādņu projekta 5. pielikuma Iekšlietu ministrijai paredzēto finansējumu - 44 000 euro 2024.gadā un 2025. gadā, 12 200 euro 2025. gadā un 2027. gadā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu 1.6. politikas rezultāta (PR): "Nodrošinātas bērnu pilnvērtīgas attīstības vajadzības un uzlabota bērnu aizsardzība no veselības un dzīvības apdraudējuma"  rezultatīvā rādītāja 6.9. datu avots ir norādīts NPAIS. Lūdzam precizēt datu avotu, norādot konkrētu iestādi, kas šos datus sniegs. Vienlaikus izsakām priekšlikumu izteikt rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
"NPAIS reģistrēto bērnu skaits, kuru vecāki, aizbildņi vai audžuvecāki ir saukti pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par rīcību, kas izraisījusi vai varētu izraisīt kaitējumu bērnu dzīvībai, veselībai vai attīstībai". 
4.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu 19.lpp  politikas rezultāta (PR): "Samazināta bērnu noziedzība un bērnu skaits, kas cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem, novēršot noziedzīgu uzvedību veicinošo faktoru ietekmi bērnu izaugsmes ceļā"  5.6. rezultatīvā rādītāja datu avots ir norādīts NPAIS. Lūdzam precizēt datu avotu, norādot konkrētu iestādi, kas šos datus sniegs, ņemot vērā diezgan plašo iestāžu loku, kurām ir piekļuves tiesības NPAIS.  Vienlaikus izsakām priekšlikumu izteikt rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
"NPAIS reģistrēto nepilngadīgo darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu, par kuriem paredzēta administratīvā vai kriminālatbildība, skaits."