Atzinums

Projekta ID
24-TA-173
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām no anotācijas un paskaidrojošiem dokumentiem izdzēst Bauskas novada 2023.gada 24.aprīļa atzinumu Nr.BNP/2023/4.7/757/N (TAP paskaidrojošie dokumenti I pielikums 66.-70.lapa), jo minētais atzinums nesatur informāciju par atsavināmo īpašumu. Turklāt šajā atzinumā norādīts, ka zemes vienībām, par kurām sniegts atzinums Bauskas novada pašvaldības 2023.gada 12.janvāra vēstulē Nr.BNP/2023/4.7/63/N, iepriekš sniegtie atzinumi nav grozāmi.

Gadījumā, ja bez Bauskas novada pašvaldības 2023.gada 12.janvāra atzinuma Nr.BNP/2023/4.7/63/N, ir vēl viens pašvaldības atzinums vai dokuments, kas bija paredzēts Bauskas novada 2023.gada 24.aprīļa atzinuma vietā, tad lūdzam pievienot un papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā Civillikuma 2174.panta interpretāciju, jo anotācijā daļēji ir norādītas tiesiskās sekas, kādas iestājas atsavinot nekustamo īpašumu uz likuma pamata, proti, nekustamais īpašums pāries valsts īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras nekustamajam īpašumam uzliktas saistību rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas. Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ja īpašums tiek atsavināts, noslēdzot ar nekustamā īpašuma īpašnieku līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, tad piemērojami Civillikuma 2174.panta noteikumi, par to, ka ieguvējam (valstij) ir tiesības uzteikt tādu nomas līgumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā. Nomas līguma uzteikšanas gadījumā, iznomātājam jāatlīdzina nomniekam visi zaudējumi, kādi viņam nodarīti ar līguma priekšlaicīgu izbeigšanu. Savukārt valstij jādod nomniekam piemērots laiks nomas priekšmeta atdošanai. 

Lūdzam konkretizēt, vai šobrīd nomas līgums ir pagarināts. Gadījumā, ja nomas līgums nav pagarināts, aicinām dzēst anotācijā sadaļu par nomas līgumu izbeigšanu, jo pievienotajam nomas līgumam beigu termiņš norādīts - 2023.gada 31.decembris (TAP paskaidrojošie dokumenti I pielikums 62.lapa).

 
Piedāvātā redakcija
-