Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Finanšu ministrija informē, ka viedokli par precizēto likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (21-TA-34) un tā anotāciju sniegs Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji (informācija par pārstāvjiem nosūtīta 16.12.2021. no oficiālā e-pasta) Satiksmes ministrijas rīkotajā starpministriju sanāksmē 17.12.2021., kas notiks Microsoft Teams plkst. 13:30.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Sākotnējā likumprpjektā tika paredzēts Autopārvadājumu likuma 29.pantu papildināt ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
"(6.1)  Autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, Valsts ieņēmumu dienesta piemērotā lieguma veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili darbības laikā taksometra numura zīmes autotransporta līdzekļa īpašniekam atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm bez šā panta sestajā daļā minētās plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes  transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā." 
Saskaņā ar izziņā sniegtajiem LPS iebildumu Autopārvadājumu likuma  29. panta 6.1 daļas pēdējo teikumu piedāvāts izteikt šādā redakcijā:
“Lieguma darbības laikā autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, taksometra numura zīmes atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm transportlīdzekļa īpašniekam, pamatojoties uz plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības izdarītas atzīmes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.”
Proti, iebildums ir nevis par regulējumu pēc būtības, bet par taksomerta numura zīmes nomaiņu uz vispārējās izmantošanas numura zīmi ar vai bez plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Līdz ar to nav saskatāms pamatojums tiesību normas izslēgšanai no likumprojekta.
Ievērojot minēto, lūdzam virzīt grozījumu Aotopārvadājumu likuma 29.pantā (6.1daļa), kurā ir atrunāti nosacījumi, kādā  Valsts ieņēmumu dienesta piemērotā lieguma veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili darbības laikā taksometra numura zīmes autotransporta līdzekļa īpašniekam ir atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm, kā arī atbilstoši papildināt atnotāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta 16.pantā paredzēts papildināt Autopārvadājumu likuma 57.pantu ar ceturto un piekto daļu, bet redakcijas nav piedāvātas. Ievērojot minēto lūdzam atbilstoši precizēt likumprojektu.
Autopārvadājumu likumā ir nosakāms speciālais administratīvās atbildības regulējums, ņemot vērā lielu ēnu ekonomiku nozarē, kas rada nepieciešamību noteikt bargāku administratīvo atbildību nekā tā paredzēta Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3.panta otrajā daļā, turklāt speciālā administratīvā atbildība ir paredzēta arī likumā "Par nodokļiem un nodevām" saistībā ar deklarāciju (arī informatīvo deklārāciju) neiesniegšanu (141., 142.pants).

Kā iepriekš atzinumā bija norādīts, analizējot nodokļu maksātāju tiešsaistes režīmā iesniegtos datus, ir konstatēts, ka daļa no nodokļu maksātājiem sniedz nekorektus un neatbilstošus datus (nav ievadīti korekti personas kodi, vadītāju vārdi/uzvārdi, nobraukums, summa utt.), kas nav izmantojami analīzei, lai noteiktu patiesos ienākumus un nodokļu nomaksas apmēru. Turklāt pēc VID Nodokļu pārvaldes vairākkārtīgi nosūtītās informācijas par kļūdu konstatēšanu daļa nodokļu maksātāju turpina sniegt nekorektus datus. Tātad formāli tiek izpildītas prasības datus iesniegt tiešsaistē, bet tie sniegti nepilnīgi, vai arī tiek sniegta nepatiesa informācija, kas neatspoguļo patieso situāciju, un netiek ņemti vērā VID norādījumi, tādējādi nelietderīgi tērējot VID resursus un nesasniedzot datu iesniegšanas tiešsaistē ieviešanas mērķi.
Izvērtējot iesniegtos datus par pasažieru pārvadājumu, kur brauciena ilgums norādīts kā “0” vērtība, netika konstatēta likumsakarība, kas liecinātu, ka kļūdas cēlonis būtu izraisīts tehnisku problēmu dēļ un tas būtu sistemātiskas, kļūdas būtu identiskas, atkārtojas un tiek ģenerētas pēc viena un tā paša algoritma, piemēram, visos gadījumos nobraukuma vērtība būtu 0 km, bet km vērtība mēdz būt dažāda no 0,1 km līdz vairākiem km, kā arī brauciena ilgumam nav vienotas pazīmes jeb parametra, līdzīgi par brauciena uzsākšanas gadu un datumu, kļūdas ir no 4.gadiem līdz 0 minūtēm, kas pirmšķietami liecina, ka dati iespējams pirms nosūtīšanas VID tiek mainīti vai laboti (šobrīd visticamāk manuāli). Šādas darbības būtu kvalificējamas kā nepatiesas informācijas sniegšana. Ievērojot minēto, nepieciešams papildus precizēt Autopārvadājumu likuma 57.panta ceturto daļu un 57.1 panta ceturto daļu ar vārdiem "vai nepatiesas informācijas nosūtīšanu". Vienlaikus lūdzam atbilstoši precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
(4) Par pārvadātājam noteiktā pienākuma nekavējoties pēc komercpārvadājuma ar taksometru beigām nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par veikto pārvadājumu tiešsaistes režīmā nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai nepatiesas informācijas nosūtīšanu piemēro naudas sodu  pārvadātājam no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Autopārvadājumu likumā ir nosakāms speciālais administratīvās atbildības regulējums, ņemot vērā lielu ēnu ekonomiku nozarē, kas rada nepieciešamību noteikt bargāku administratīvo atbildību nekā tā paredzēta Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3.panta otrajā daļā, turklāt speciālā administratīvā atbildība ir paredzēta arī likumā "Par nodokļiem un nodevām" saistībā ar deklarāciju (arī informatīvo deklārāciju) neiesniegšanu (141., 142.pants).
Kā iepriekš atzinumā bija norādīts, analizējot nodokļu maksātāju tiešsaistes režīmā iesniegtos datus, ir konstatēts, ka daļa no nodokļu maksātājiem sniedz nekorektus un neatbilstošus datus (nav ievadīti korekti personas kodi, vadītāju vārdi/uzvārdi, nobraukums, summa utt.), kas nav izmantojami analīzei, lai noteiktu patiesos ienākumus un nodokļu nomaksas apmēru. Turklāt pēc VID Nodokļu pārvaldes vairākkārtīgi nosūtītās informācijas par kļūdu konstatēšanu daļa nodokļu maksātāju turpina sniegt nekorektus datus. Tātad formāli tiek izpildītas prasības datus iesniegt tiešsaistē, bet tie sniegti nepilnīgi, vai arī tiek sniegta nepatiesa informācija, kas neatspoguļo patieso situāciju, un netiek ņemti vērā VID norādījumi, tādējādi nelietderīgi tērējot VID resursus un nesasniedzot datu iesniegšanas tiešsaistē ieviešanas mērķi.
Izvērtējot iesniegtos datus par pasažieru pārvadājumu, kur brauciena ilgums norādīts kā “0” vērtība, netika konstatēta likumsakarība, kas liecinātu, ka kļūdas cēlonis būtu izraisīts tehnisku problēmu dēļ un tas būtu sistemātiskas, kļūdas būtu identiskas, atkārtojas un tiek ģenerētas pēc viena un tā paša algoritma, piemēram, visos gadījumos nobraukuma vērtība būtu 0 km, bet km vērtība mēdz būt dažāda no 0,1 km līdz vairākiem km, kā arī brauciena ilgumam nav vienotas pazīmes jeb parametra, līdzīgi par brauciena uzsākšanas gadu un datumu, kļūdas ir no 4.gadiem līdz 0 minūtēm, kas pirmšķietami liecina, ka dati iespējams pirms nosūtīšanas VID tiek mainīti vai laboti (šobrīd visticamāk manuāli). Šādas darbības būtu kvalificējamas kā nepatiesas informācijas sniegšana. Ievērojot minēto, nepieciešams papildus precizēt Autopārvadājumu likuma 57.panta ceturto daļu un 57.1 panta ceturto daļu ar vārdiem "vai nepatiesas informācijas nosūtīšanu". Vienlaikus lūdzam atbilstoši precizēt anotāciju.

 
Piedāvātā redakcija
(4) Par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējam noteiktā pienākuma pēc komercpārvadājuma beigām nekavējoties nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par veikto pārvadājumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai nepatiesas informācijas nosūtīšanu piemēro naudas sodu tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējam no divtūkstoš līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.
 
5.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ievērojot, ka grozījumiem Autopārvadājumu likuma 29.panta otrajā, ceturtajā un 6.1 daļā jāstājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", lūdzam precizēt pārejas noteikumu 48.punkta redakciju.

 
Piedāvātā redakcija
48. Grozījumi šā likuma 29.panta otrajā, ceturtajā un 6.1 daļā  stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām". “