Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
4. Atbalstīt finansējuma palielināšanu Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam), lai sekmētu par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanu, 2023. gadam 297 950 euro, 2024.gadam 297 950 euro un 2025.gadam 297 950 euro, attiecīgi palielinot Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam budžeta apakšprogrammā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana". Tieslietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šā protokollēmuma punktā noteiktajam.
 
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu skatāms Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā. Tieslietu ministrija ir iesniegusi prioritārā pasākuma pieteikumu 19_06_ P “Par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas nodrošināšana”, lai sekmētu par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanu ar nepieciešamo finansējumu 2023. gadam 297 950 euro, 2024.gadam 297 950 euro un 2025.gadam 297 950 euro apmērā. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma IV sadaļā “Turpmākās rīcības plāns” tabulā pie 4. pasākuma norādīto informāciju par ietekmi uz budžetu, jo kopējais nepieciešamais finansējums norādīts 1,5 milj. euro, taču Tieslietu ministrija iesniegusi prioritārā pasākuma pieteikumu 2023.-2025.gadam ar papildus nepieciešamo finansējumu 0,9 milj. euro apmērā, kā arī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. punktu izteikt šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2023. gadam 297 950 euro, 2024.gadam 297 950 euro un 2025.gadam 297 950 euro apmērā, lai sekmētu par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanu, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.