Atzinums

Projekta ID
23-TA-2167
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām anotācijas 1.3.sadaļas risinājuma aprakstu, kas skaidro finansējuma izmaiņas un tā sadalījumu, norādīt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka papildus ERAF finansējums 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai tiek pārdalīts no 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas, lūdzam papildināt anotāciju, norādot arī noteikto finansējumu otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Vienlaikus lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par ierosināto grozījumu ietekmi uz 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlasi, ņemot vērā anotācijā minēto, ka finansējums tiek pārdalīts no projektu iesniegumu atlases otrās kārtas, kur joprojām norit priekšatlase.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām papildināt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija” ar informāciju, ka pasākuma īstenošanai ERAF finansējuma daļa tiks pieprasīta no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2023. gada 25. aprīļa noteikumu Nr. 205 "Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.–2027. gada plānošanas periodā" 16. punkts paredz, ka sadarbības iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas paredzēts projektā, valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, izņemot šo noteikumu 17. un 18. punktā minēto gadījumu.
Savukārt minēto noteikumu 10. punktā minēts avansa apjoma aprēķins, to aprēķinot no projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts projektā, valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.
Ievērojot minēto, lūdzam saglabāt 27. punktu šobrīd spēkā esošajā redakcijā, t.i., nenorādot uz pašvaldības līdzfinansējumu kā daļu no finansējuma kopsummas, no kuras tiek aprēķināts maksimālais avansa apmērs un maksimālais avansa un starpposma maksājumu kopsummas apmērs.
Piedāvātā redakcija
-