Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
17.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt arī informāciju noteikumu projekta anotācijā (atbilstoši sniegtajam ZM iebildumam attiecībā uz MK protokollēmuma projekta 3.punktu).
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas sadaļas pēdējās divas rindkopas attiecībā uz pašreizējo situāciju pārtikas produktu vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu jomā, lai nodrošinātu saskaņotību ar veiktajiem grozījumiem noteikumu pielikumos (9.punkts). 
Noteikumu projekta 9.punkta redakcija saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tostarp, ņemot vērā IUB priekšlikumu " iesniedzēja vietā labāk lietot vārdu pretendents (no PIL 1.panta 24.punkts - pretendents- piegādātājs, kurš iesniedz piedāvājumu) ".
 
Piedāvātā redakcija
"Ņemot vērā iepriekš minēto, vēršam uzmanību, ka veicot mazos pārtikas produktu vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus, piemēram, mazā lauku skolā, augstāk minētā likuma un noteikumu prasības nav obligāti piemērojamas. Tomēr neatkarīgi no iepirkuma lieluma, arī turpmāk būtu nozīmīgi noteikt, ka piedāvājumā būtu iekļaujami pārtikas produkti, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, kā arī ir ar iespējami mazāku piegādes attālumu. Minētajām shēmām atbilstoši produkti atbilst ne tikai vides kritērijiem, bet arī kvalitātes kritērijiem, kuri ir nozīmīgi veselības veicināšanā.
Tamdēļ sadarbībā ar VARAM un IUB, tika izstrādāta jauna 1.pielikuma 9.punkta, 2.pielikuma 9.punkta un 3.pielikuma 9.punkta redakcija, kas paredz, ka lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma pretendentam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst  bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību. Papildus skaidrojam, ka tāpat kā līdz šim, valsts un pašvaldību lielajos pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos tiks piemērotas PIL vai noteikumu Nr.353 vai abu normatīvo aktu  prasības. Savukārt mazajos iepirkumos būtu nepieciešams iekļaut vismaz bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošus produktus. Tādējādi tiktu veicināts, ka arī mazos iepirkumos tiek pievērsta uzmanība paaugstinātai pārtikas produktu kvalitātei."
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Zemkopības ministrija iebilst pret MK protokollēmuma projekta tālāku virzību esošā redakcijā. 
Lūdzam precizēt MK protokollēmuma projekta 3.punktu atbilstoši Izziņas par saņemto sabiedrības viedokli pēc sabiedriskās apspriedes 1.punktā (Latvijas Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas iebildums/priekšlikums) norādītajam, saskaņā ar kuru Veselības ministrija norādīja, ka noteikumu projekta Ministru kabineta protokollēmuma projekts tiks papildināts ar punktu, kas paredzētu, ka izmaiņas, kuras izraisītu ēdināšanas izmaksu sadārdzinājumu, piemēram attiecībā uz nedēļas ēdienkartē iekļaujamo produktu daudzuma izmaiņām, normatīvajā aktā ieviešamas tad, kad tiks palielināts finansējuma apmērs viena izglītojamā 1.-4.klasē ēdināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam papildināt Ministru kabineta protokollēmuma projektu ar šādu punktu.
Attiecīgi lūdzam precizēt arī informāciju noteikumu projekta anotācijā (atbilstoši Izziņā norādītajam).
Papildus plānotajam finansējuma palielinājumam, Zemkopības ministrija aicina izvērtēt iespēju veikt precizējumus protokollēmuma projektā, lai noteiktu, ka ir jāturpina darbs pie pakāpeniskas finansējuma palielināšanas turpmākajos gados atbilstoši faktiskajai tirgus situācijai. 

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt MK protokollēmuma projekta 3.punkta pirmo teikumu, lai tas būtu korekts, ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēs ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju iesniegto aktualizēto  ēdināšanas pakalpojumu izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā un tā pamatotību, pamatojoties uz pašreiz spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 172 noteiktajām uztura normām un citām prasībām, kā arī plānotajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.172.
Piedāvātā redakcija
Pamatojoties uz izstrādāto noteikumu projektu, Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt izglītības iestāžu ēdinātāju iesniegto faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā un tā pamatotību. 
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 1.pielikuma 9.punktu piedāvātā redakcijā, lai nodrošinātu saskaņotību ar jau spēkā esošo normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā. Punkta redakcija saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tostarp, iestrādājot IUB priekšlikumu " iesniedzēja vietā labāk lietot vārdu pretendents (no PIL 1.panta 24.punkts - pretendents- piegādātājs, kurš iesniedz piedāvājumu) ".
Piedāvātā redakcija

9. Lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma pretendentam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti  Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību.

6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 2.pielikuma 9.punktu piedāvātā redakcijā, lai nodrošinātu saskaņotību ar jau spēkā esošo normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā. Punkta redakcija saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tostarp, iestrādājot IUB priekšlikumu " iesniedzēja vietā labāk lietot vārdu pretendents (no PIL 1.panta 24.punkts - pretendents- piegādātājs, kurš iesniedz piedāvājumu) ".
 
Piedāvātā redakcija

9. Lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma pretendentam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti  Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību.

7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.pielikuma 9.punktu piedāvātā redakcijā, lai nodrošinātu saskaņotību ar jau spēkā esošo normatīvo regulējumu publisko iepirkumu jomā. Punkta redakcija saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju, tostarp, iestrādājot IUB priekšlikumu " iesniedzēja vietā labāk lietot vārdu pretendents (no PIL 1.panta 24.punkts - pretendents- piegādātājs, kurš iesniedz piedāvājumu) ".
 
Piedāvātā redakcija

9. Lai salīdzinātu, novērtētu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, paredz piešķirt vērtēšanas kritēriju punktus produktiem vai produktu grupai, kurā iekļauti produkti ar mazāku ietekmi uz vidi. Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma pretendentam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu ar pazeminātu ietekmi uz vidi, t.sk. produkti, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām un izmantojot iespējami mazāku piegādes attālumu. Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas produktu piegādēm un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikti  Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtību.