Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
28.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
26.1. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšana, iekraušana, izkraušana un uzglabāšana, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas);
Iebildums
Lai nediskriminētu personas ar dzirdes traucējumiem, lūdzam papidināt punkta redakciju, iekavās norādot, ka attiecībā uz  tulkošanas pakalpojumiem tiek attiecināta arī tulkošana zīmju valodā. 
Piedāvātā redakcija
26.1. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tai skaitā tulkošana zīmju valodā, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšana, iekraušana, izkraušana un uzglabāšana, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas);
 
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā ir pieminēts, ka tajā skaitā ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem – lūdzam iekļaut aprakstu, kā tas tika veikts.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā norādīt, kāda finansējuma daļa tiek atvēlēta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstāmo darbību veikšanai un kāda daļa tiks atvēlēta gala labuma guvēju atbalstam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā kā viens no izaicinājumiem ir norādīts, ka Latvijas uzņēmumiem ir nepietiekami attīstīta nozaru un starpnozaru savstarpējā sadarbība, īpaši sadarbība ar pētniecības, eksperimentālās izstrādes, pilotēšanas un demonstrācijas institūcijām un izglītības iestādēm, piesaistot studējošos un mācībspēkus inovāciju attīstīšanai Latvijā un ārvalstīs, tomēr atbalstāmo darbību sarakstā netiek iekļautas darbības, kas veicinātu tieši šīs problēmas risināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas sadaļā “Problēmas apraksts” attiecībā uz šo rādītāju “2020. gadā kopējie ieguldījumi P&A bija vien 0,7 % no IKP” lūdzam iekļaut salīdzinājumu ar ES vidējo rādītāju. Tāpat lūdzam iekļaut uzņēmumu produktivitātes rādītājus, jo tālāk kā viens no izaicinājumiem ir pieminēti zemi produktivitātes rādītāji.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas sadaļu “Pašreizējā situācija” ar esošās uzņēmējdarbības vides aprakstu, piemēram, kādās nozarēs un kādi uzņēmumi varētu būt labuma guvēji, kāds ir to skaits, īpatsvars kopējā uzņēmumu skaitā, cik uzņēmumi darbojas vidēji augsto un augsto tehnoloģiju jomā, to raksturojums, kā mainījās situācija, sniedzot iepriekšējo atbalstu (kādās nozarēs u.c.).
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
8.2. Cita informācija
Iebildums
Atbilstoši Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas vadlīnijām par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ieviešanu un uzraudzību [1] , lūdzam papildināt sadaļu ar aprakstu par pasākuma ietekmi uz horizontālo principu.

[1] Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027), https://www.lm.gov.lv/lv/media/19610/download?attachment 
Piedāvātā redakcija
Pasākumam nav ietekmes uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”.  
Vienlaikus  pasākuma īstenošanā tiks ievēroti vispārīgi nosacījumi, kas netieši veicina nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu.

Piemēram, projekta personāla atlasē netiks pieļauta diskriminācija rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. Vienlaikus visiem darbiniekiem ar invaliditāti ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas, tostarp nodrošinot piekļūstamību, pielāgojot darba vietu un tehnoloģijas

Publiskie iepirkumi, kur tas ir attiecināms un atbilst ieguldījumu saturam,  tiks veikti sociāli atbildīgā veidā - pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.  

Savukārt informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanā tiks ievēroti nediskriminācijas principi, nepieļaujot stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana ir saskaņā ar saistošo normatīvo aktu un citu dokumentu noteiktajām prasībām, tostarp nodrošinot, ka informācijas saturs ir piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus.