Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Plāna 4.rīcības virziena pasākuma  Nr.4.4.1.”Vienotas IT lietvedības sistēmas ieviešana bāriņtiesām (BARIS)” ailē "Finansējums, euro un tā avoti" norādīts arī pašvaldību budžets.  Lūdzam papildināt ar informāciju, vai pasākums īstenojams eošo pašvaldību budžetu līdzekļu ietvaros un, ja nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, norādīt līdzekļu apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 41., 45. atsauci.
Lūdzam precizēt Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” rīcības virziena “Atkarības profilakses, preventīvie, problemātiskā spēlētāja atbalsts un sabiedrības izglītojoši pasākumi” numuru. Korekti būtu 1. rīcības virziens.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Attiecībā par pamatnostādņu projekta 4.pielikuma 5.1.1.pasākuma “Nodrošināt aizbildņu mācības no valsts budžeta līdzekļiem” rezultatīvo rādītāju “Grozījums normatīvajos aktos, kas nosaka aizbildņu obligātu pienākumu apgūt aizbildņu mācību programmu, kā arī aizbildņu mācību kārtību”, vēršam uzmanību, ka izmaiņas normatīvajos aktos var tikt veiktas tikai pēc tam, kad pasākuma īstenošanai tiks piešķirti papildu nepieciešamie līdzekļi. Vienlaikus uzskatām, ka 5.1.1.pasākuma rezultatīvais rādītājs “Piešķirts finansējums Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem” ir svītrojams, jo tas neraksturo pasākuma būtību.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 4.pielikumā precizēt 3.2.2.pasākuma “Nodrošināta sistemātiska, vajadzībās pamatota sociālo darbinieku atbalsta sistēma (profesionālā pilnveide, supervīzijas)” izpildes termiņu “No 2023. gada 2.pusg. līdz 2024.g. 2.pusg. regulāri”, ņemot vērā, ka atbilstoši ailē “Finansējums, euro un tā avoti” norādītajam finansējums pasākuma īstenošanai plānots no 2023.gada līdz pasākuma pabeigšanai 2027.gadā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 4.pielikumā precizēt 2.5.3.pasākuma “Vardarbības pret bērniem un jauniešiem izplatības monitorēšanai izstrādātas un ieviestas regulāri veicamās aptaujas” finansējuma avotu “NAP [87]”, ņemot vērā, ka nav skaidrs, kādas ministrijas programmai/apakšprogrammai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros (apmērā) tiks īstenots minētais pasākums.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta atsauci nr.70, nr.86 (44., 50.lpp.), ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 30.marta (prot. Nr.18 36.§) rīkojumam Nr.231 apstiprināts Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāns 2022.–2024.gadam (turpmāk – plāns).
Vienlaikus lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 48.lpp. minēto, ka tāpat politikas plānošanas dokumentā “Plāns sociālo pakalpojumu attīstībai 2021.-2023.gadam”  tiks ietverti vairāki pasākumi, kas tostarp ir vērsti uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamības attīstību jaunajā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā, tehnisko palīglīdzekļu pieejamības pilnveidošana u.c. būtiskus pasākumus, ņemot vērā, ka plāns jau ir apstiprināts MK.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Norādām, ka pamatnostādņu projekts noformējams atbilstoši MK 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (turpmāk – MKN Nr.737) 1.pielikumam, tai skaitā, norādot papildu nepieciešamā finansējuma apmēru, savukārt plāna projekts noformējams atbilstoši MKN Nr.737 25.punktam, tai skaitā, iekļaujot papildu nepieciešamā finansējuma apmēru un tā detalizētus aprēķinus, un 2.pielikumam.
Jāatzīmē, ka no šobrīd sniegtās informācijas pamatnostādņu projektā un tā  4.pielikumā nav saprotama pamatnostādņu projekta un plāna projekta ietekme uz valsts budžetu, jo vairākiem pasākumiem netiek norādīts finansējuma avots (esošie valsts budžeta līdzekļi vai papildu nepieciešamā finansējuma apmērs), kā arī nav aizpildīta pamatnostādņu projekta 4.pielikuma sadaļa “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu”. Līdz ar to nepieciešams papildināt pamatnostādņu projektu un plāna projektu, norādot katra uzdevuma/pasākuma īstenošanai papildu nepieciešamā finansējuma apmēru un ministriju, kuras budžetā plānoti līdzekļi, kā arī, ja pasākums tiks īstenots esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, norādot ministriju, kuras budžetā plānoti minētie līdzekļi un to apmēru, vienlaikus visiem pasākumiem norādāma arī atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 73.lpp. sadaļā  4.Mērķa politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji, 4.2. Politikas rezultāts (PR): Sabiedrībā dominē pozitīva attieksme pret ģimeni un bērniem, 15.5. Ģimenēm ar bērniem piešķirto garantiju skaits hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei papildināt ar kvantitatīvām vērtībām, kā arī, ja nepieciešams, ar pamatotu papildus informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK rīkojuma projekta 1.punkts paredz apstiprināt Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam (turpmāk – pamatnostādņu projekts) un Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2025.gadam īstenošanas plānu, kas noformēts kā pamatnostādņu projekta 4.pielikums (turpmāk – plāna projekts), savukārt MK rīkojuma projekta nosaukums ir par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.-2027.gadam, aicinām salāgot MK rīkojuma projekta nosaukumu ar MK rīkojuma projekta 1.punktā paredzēto.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz redakcionālu kļūdu teksta daļā - “Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (Ministru kabineta 2021.gada 14.jūlija rīkojums Nr. 509), kuru mērķis ir mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
1.3. Rīcības virziens. Tabula "Īstenojamie uzdevumi" 8. un 9. uzdevums.

Aicinām svītrot no pamatnostādņu projekta 1.3. Rīcības virziena 8. un 9. uzdevumu, jo tie dublē Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam iekļautos uzdevumus. Finanšu ministrijai ir noteikts pienākums sniegt Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam iekļauto uzdevumu izpildes progresu un uzskatām par slogu, sniedzot identisku informāciju gan par Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam iekļauto uzdevumu izpildi un par identisku Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.–2027. gadam uzdevumu izpildes progresu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
1.3. Politikas rezultāts.
3.6. Mazināta atkarība no azartspēlēm un izlozēm esošajiem problemātiskajiem spēlētājiem (%), Bāzes vērtība 10 (2021), 2024 - 20, 2027 - 25, Datu avots - SPKC.

Aicinām pārdomāt par šāda rādītāja iekļaušanu pamatnostādņu projektā, jo tas dublē Ministru kabinetā apstiprinātajās Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam iekļauto rezultātīvo rādītāju. Turklāt Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam paredz kompleksu pasākumu kopu, kas aptver ne tikai preventīvus pasākumus, bet arī tiešu sabiedrības ietekmi. Savukārt Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.–2027. gadam (4. pielikums) neparedz uzdevumus azartspēļu un izložu problēmātisko spēlētāju mazināšanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta (t.sk. 4. pielikumā) sadaļā “Izmantotie saīsinājumi” saīsinājuma “ESF” atšifrējumu no “Eiropas Savienības fondi” uz “Eiropas Sociālais fonds”, vienlaikus lūdzam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumiem lietot apzīmējumu “Eiropas Sociālais fonds plus” un attiecīgi arī tā saīsinājumu "ESF+".
Piedāvātā redakcija
-
14.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 2.2.nodaļas “Rīcības virziens: Bērnu un jauniešu ar invaliditāti, kā arī bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgu iespēju stiprināšana” 2.2.1.apakšsadaļas “Bērni un jaunieši, kuriem noteikta invaliditāte” 4.punktā “Atbalsta pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana” programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodam nosaukumu uz "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam".
Piedāvātā redakcija
-
15.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 2.1.sadaļā ”Rīcības virziens: Ģimeniska vide bērniem un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē” plānošanas dokumenta nosaukumu (“Plāns sociālo pakalpojumu attīstībai  2022.-2024.gadam”), kā arī norādīt, ka ar Ministru kabineta 2022.gada 30.marta rīkojumu Nr. 231 (prot. Nr. 18 36. §) “Par Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plānu 2022.–2024.gadam” šis dokuments ir pieņemts un jau stājies spēkā.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.4.sadaļas “Rīcības virziens: Ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana krīzes situācijā” 14.rindkopu ar informāciju, ka pilotprojektu/izmēģinājuma projektu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" projekta Nr. 9.2.1.3./16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.4.sadaļas “Rīcības virziens: Ģimenes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana krīzes situācijā” 13.rindkopu, norādot zemsvītras atsaucē precīzāku informāciju par pilotprojektu, kurā šobrīd tiek nodrošināta bezmaksas ģimenes psihoterapija, norādot gan finansējuma avotu, gan projekta Nr. un nosaukumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt pamatnostādņu 4. pielikuma 43. zemsvītras atsauci ar konkrētu "Plāna sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2021.-2024. gadam" pasākuma numuru, kura ietvaros ir plānots pamatnostādņu 5.2.3. pasākumu pēc 2023. gada.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pamatnostādņu projekta 4. pielikuma 4.4.1. pasākumā no kāda ESF+ pasākuma tiek plānots finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pamatnostādņu projekta 4. pielikuma 2.5.3. pasākuma finansējumā atsauci arī uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam projekta (turpmāk - Programma) 4.3.6.9. pasākumu "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai", ņemot vērā, ka tas ir plānots zem NAP2027 [87] uzdevuma.
Vienlaikus lūdzam skaidrot vai pamatnostādņu projekts paredz īstenot arī darbības, kas paredzētas zem NAP2027 [89] uzdevuma 573.1. pasākuma (Programmas 4.3.6.7. pasākums "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai") un [316] uzdevuma 575. pasākuma (Programmas 4.3.6.8. pasākums "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai").
Piedāvātā redakcija
-
21.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt pamatnostādņu projekta 4. pielikumā 2.4.5. pasākuma un 4.3.1. pasākuma finansējumu, svītrojot liekās nulles, vai ieliekot punktu pirms centu apzīmējuma.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu 2.1. Rīcības virzienā precizēt minēto no "pašvaldības, kuras ir iesaistījušās DI projektā" uz "pašvaldības, kuras ir iesaistījušās DI processā" vai norādīt konkrētu DI projektu, ņemot vērā, ka deinstitucionalizācijas processa īstenošanā ir iesaistīti vairāki projekti (gan ESF, gan ERAF): https://www.lm.gov.lv/lv/media/19318/download.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu 2. mērķa preambulas 4. rindkopā precizēt minēto no "deinstitucionalizācijas (DI) projekts" uz "deinstitucionalizācijas (DI) process" vai norādīt konkrētu DI projektu, ņemot vērā, ka deinstitucionalizācijas processa īstenošanā ir iesaistīti vairāki projekti (gan ESF, gan ERAF): https://www.lm.gov.lv/lv/media/19318/download.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot un izvērtēt iespēju papildināt pamatnostādņu projektu ar norādi par tā saisti ar Bērnu Garantijas ieviešanas plānu.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt pamatnostādņu projekta 3.3.rīcības virziena aprakstā norādīto informāciju par 7.2.1.SAM 7.2.1.2.pasākumu, ņemot vērā, ka šobrīd ir iesniegti līguma grozījumi, lai turpinātu 7.2.1.2.pasākuma ietvaros īstenoto projektu, mainot finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 47.lp. ir uzskaitīti atbalsta pasākumi bērniem ar invaliditāti. Kā viens no tiem ir uzskatīts
"iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) atvieglojums par apgādībā esošiem bērniem vai nestrādājošo laulāto, kura apgādībā  ir bērns ar invaliditāti;". 
Ņemot vērā to, ka nodokļa saīsinājums (IIN) turmāk projektā nav lietots, lūgums to svītrot. 
Piedāvātā redakcija
"iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošiem bērniem vai nestrādājošo laulāto, kura apgādībā  ir bērns ar invaliditāti;"