Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka IZM veiks projektu priekšatlasi un būs apzināts projektu iesniedzēju loks, CFLA uztur iebildumu, ka organizēt ierobežotu projektu atlasi nav nepieciešams. Ja IZM tomēr vēlas saglabāt šādu atlases procesu, aicinām organizēt tikšanos un kopīgi pārrunāt šo jautājumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu ņemt vērā, ka projektu izdevumu veikšanas termiņš un investīciju ieviešanas termiņš ir līdz 2026.gada 31.augustam. Attiecīgi nepieciešams plānot pārbaužu un uzraudzības pasākumus, tā, lai līdz minētajam termiņam būtu iespējams gūt pārliecību par atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, to pamatojošās dokumentācijas pietiekamību.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot rādītāja sasniegšanas termiņu ar 42.punktā norādīto projektu īstenošanas termiņu. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot rādītāja nosaukumu ar Darbības kārtības dokumenta latvisko versiju. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot rādītāja nosaukumu ar Darbības kārtības latvisko versiju, aizstājos vārdus "pašvaldību" ar "vietējās".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka saskaņā ar AF plāna 991. un 992.punktu investīciju ietvaros paredzēts modernizēt tikai tādas pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu par Finansējuma saņēmēja pienākumu ievadīt datus vadības informācijas sistēmā pēc tam, kad tiks nodrošināta tās funkcionalitāte. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam neplānot neattiecināmās izmaksas, tas ir izmaksas, kas nav saskaņā ar reformas vai investīcijas īstenošanas nosacījumiem  vai pārsniedz pieejamo attiecināmo finansējumu.
Vēršam uzmanību, ka PVN nav attiecināms no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda projekta ietvaros, līdz ar to nevar uzskatīt PVN par projekta neattiecināmajām izmaksām.
Papildus paskaidrojam, ka pašvaldības ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai var saņemt aizņēmumus tikai  projektā iekļautajām un saskaņotājām izmaksām  ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka neattiecināmo izmaksu identificēšana rada papildus uzraudzību un administratīvo slogu, uzturam ierosinājumu izvērtēt nepieciešamību noteikt 23.2. un 23.3. apakšpunktos minētās neattiecināmās izmaksas, kā arī 22.2.3.apakšpunktā minēto procentuālo ierobežojumu (iekšējo inženiertīklu izbūves un pārbūves izmaksas nepārsniedz 50 procentus no kopējām projektā plānoto būvdarbu attiecināmajām izmaksām). Arī šo jautājumu aicinām izrunāt tikšanās laikā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt ar nosacījumu, ka Finanšu ministrijas lēmums nav pārsūdzams.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu, paredzot pienākumu uzkrāt datus par dalībniekiem un kopējo rādītāju “Jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes un izglītības iestāžu klašu telpu ietilpība”.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai neradītu nepamatotas interpretācijas risku, lūdzam MK noteikumu projektā sniegt papildinošas saimnieciskās darbības definīciju. 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai no MK projekta būtu skaidri papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzības nosacījumi, lūdzam MK noteikumu projektā ietvert nosacījumus, ar kādu regularitāti projekta īstenošanas laikā un projekta dzīves cikla laikā jānodrošina uzraudzību par investīciju atbilstību MK noteikumu projekta 37.punktā minētajam. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju. Vēršam uzmanību, ka rekomendējoši uzraudzība ir veicama ikgadēji, nosakot pienākumu attiecīgajai skolai sniegt nepieciešamo informāciju finansējuma saņēmējam. Programmas izstrādātājam (IZM) ir jāizstrādā arī metodika par to, kā finansējuma saņēmējam jānodrošina papildinošas saimnieciskas darbības uzraudzība. Par šo lūdzam arī sniegt skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt redakciju, norādot, ka “nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.”
Lūdzu precizēt redakciju, norādot, ka “nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.”
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā MK noteikumu Nr.621 noteikto, lūgums papildināt, ka informācija tiek sniegta arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt 43.punktu ar nosacījumu, ka avansa maksājums ir jāizlieto 6 mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka saskaņā ar AF plāna 991. un 992.punktu investīciju ietvaros paredzēts modernizēt pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas tikai ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem. Papildus lūdzam skaidrot izvēlēto investīciju ierobežojumu 30% apmērā. 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot MK noteikumu projekta 20.punktā uzskaitītās projekta ietvaros attiecināmās darbības, kā arī MK noteikumu 37.punktā paredzēto iespēju projekta īstenošanas rezultātā attīstītajā infrastruktūrā projekta īstenošanas laikā un projekta dzīves cikla laikā (10 gadi) veikt papildinošu saimniecisko darbību ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgās infrastruktūras gada jaudas platības vai laika, vai finanšu izteiksmē, lai nodrošinātu nepārprotamu izpratni par iespējamājām papildinošajām saimnieciskajām darbībām, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kādas varētu būt papildinošās saimnieciskās darbības, kuras tiks īstenotas, izmantojot projekta ietvaros radītās investīcijas. Sniedzot skaidrojumu, lūdzam ņemt vērā, ka papildinošai saimnieciskai darbībai ir jābūt tieši saistītai ar infrastruktūras ekspluatāciju un tās galveno nesaimniecisko izmantojumu attiecīgi šis nosacījums būtu uzskatāms par izpildītu, ja papildinošai saimnieciskajai darbībai patērē tos pašus resursus kā pamata nesaimnieciskajai darbībai.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu svītrot vārdus “Izdoti saskaņā ar”, kas norādīti dubultā.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu pārcelt zīmes un vārdus “(turpmāk – Atveseļošanas fonds)” aiz vārda “mehānisma”.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu svītrot MK noteikumu projekta 1.1.apakšpunktu, kas dublē 1.punkta prambulu.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu pārskatīt redakciju, aizstājot vārdu “slēdzēju” ar vārdu “noslēgšanas” vai kādu citu atbilstošu vārdu.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu svītrot vārdus “atlasē, ar ierobežotu projektu iesniegumu loku”. Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu projekta 6.punkta jau izriet, ka tā ir ierobežota atlase.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt redakciju un to precizēt, lai tā būtu saprotama normas piemērotājam. Piemērām, aicinu vārdus “par priekšatlases rezultātiem pieņemšanai šo noteikumu 13. punktā un šo noteikumu 14. punktā (ja attiecināms) noteiktajā kārtībā sarindotus pašvaldības” aizstāt ar vārdiem “pieņemšanai par priekšsatlasē atlasītām pašvaldībām, kas sarindotas šo noteikumu 13.puntā un ja attiecināms šo noteikumu 14.punktā noteiktās kārtībā”.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu pārcelt aiz 17.punkta, kur noteikta kārtība kā CFLA uzaicina iesniegt projekta iesniegumu.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdu “fondu” aiz vārda “politikas”.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt punkta nepieciešamību. Vēršam uzmanību, ka minētajam punktam nav juridiskā sloga. Ja nepieciešams, aicinām to apvienot ar MK noteikumu projekta 20.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot vai darbības un izmaksas atbildīs šo noteikumu 20. un 22.punktā noteiktajām?
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu norādīt regulas Nr. 2021/241 pilno nosaukumu, pieņemšanas datumu un izdevējiestādi.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu vārdus "projekta iesniedzējs" aizstāt ar vārdiem “finansējuma saņēmējs”.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem “un starpposmu” aiz vārda “avansa”.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Sadaļā "Risinājuma apraksts"  -  Plānojot 3.1.1.5. investīcijas pašvaldībām ir jāņem vērām, ka pievienotās vērtības nodoklis nav attiecināms no Atveseļošanas fonda, un ir sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai atbilstoši MK 2022. gada 22. marta lēmumam (protokols Nr. 17; 34. § 9.4. apakšpunkts) attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) finansēšanu pašvaldības, tostarp pašvaldību kapitālsabiedrības, finansējumu projekta ieviešanai, arī PVN segšanai, var aizņemties Valsts kasē,  lūdzu izvērtēt iespēju papildināt ar attiecīgo nosacījumu arī noteikumu projektu.

Piedāvātā redakcija
-
33.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas apakšsadaļu “Cita informācija” ar informāciju, kura resora budžetā tiks plānots/iestrādāts investīciju projektu finansējums.
Piedāvātā redakcija
-