Atzinums

Projekta ID
22-TA-3379
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 7.punkts noteic akreditētas izglītības iestādes tiesības  apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi pievienot pielikumu/sekmju izrakstu. Profesionālās izglītības likuma 27.panta desmitā daļā noteic, ka personai, ja tai ir atbilstoša kompetence, ir tiesības būt uzņemtai profesionālās izglītības programmas, izņemot studiju programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas, vēlākajos mācību posmos. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā uzsākamas mācības vēlākos posmos profesionālās izglītības programmās, izņemot studiju programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Ņemot vērā, ka šobrīd saskaņošanā nodotajā Ministru kabineta  noteikumu projektā "Prasības un kārtība personas kompetences atzīšanai uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos" (22-TA-3346) viena no prasībām ir arī iepriekšējās izglītības iestādes izsniegts izglītību un kvalifikāciju apliecinošs dokuments vai  izziņa, vai informācija par izglītojamā sniegumu, lūdzam svītrot Projekta 7.punktā vārdu "var", vienlaikus nosakot, ka sekmju izraksts vai sporta sasniegumu apraksts ir obligāti pievienojams apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Piedāvātā redakcija
Apliecībai par profesionālās pilnveides izglītības apguvi un apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi pievieno pielikumu – akreditētas izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) sagatavotu sekmju izrakstu vai sporta sasniegumu aprakstu.
 
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Projekta 11.punktā  palīgteikumu "ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu", jo ne vienmēr izglītības iestādes struktūrvienību nosaukumos saglabā identisku reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu, piemēram, reorganizējot Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, tās nosaukums kā profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienībai  ir "Rīgas Baleta skola". Vienlaikus lūdzam papildināt arī attiecināmos pielikumus ar iespēju norādīt struktūrvienību.
Piedāvātā redakcija
Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādes valsts atzītos dokumentos papildus var norādīt izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu.
 
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Projekta Anotācijas 1.3. punktā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" kā viens viens no profesionālās kvalifikācijas apliecības izsniegšanas pamatiem ir ir norādīts -  pilnībā apguvusi profesionālās vidējās izglītības programmu, bet nav saņēmusi pietiekamu vērtējumu valsts pārbaudījumos par profesionālās vidējās izglītības ieguvi. Ņemot vērā, ka valsts pārbaudījuma tvērumā iekļaujas arī profesionālas kvalifikācijas eksāmeni, lūdzam precizēt Anotāciju, nosakot, ka persona var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību, ja pilnībā apguvusi profesionālās vidējās izglītības programmu, bet nav saņēmusi pietiekamu vērtējumu centralizētajos eksāmenos par profesionālās vidējās izglītības ieguvi.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" 1. pielikuma 1.tabula tabula noteic profesionālās vidējās izglītības programmas, kuras īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves ar kodu "35b". No Projekta un anotācijas nav saprotams kādu izglītības dokumenta veidu pēc šīs programmas apguves izsniegs. Lai sabiedrībai un izglītības iestādēm sniegtu nepārprotamu kārtību par valsts atzītu dokumentu izsniegšanu visos attiecināmajos izglītības programmu veidos, lūdzam anotācijā skaidrot kāds izglītības dokumenta veids tiek izsniegts pēc šīs  (35b) programmas apguves.
Piedāvātā redakcija
-