Atzinums

Projekta ID
22-TA-246
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Saskaņā ar ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.pantā paredzēto deleģējumu Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka tās piešķiršanu. Lai precīzāk atspoguļotu Ministru kabineta noteikumu uzdevumu, lūdzam 2.punkta ievada daļā vārdus "Kompensāciju ir tiesības saņemt pacientam" aizstāt ar vārdiem "Kompensāciju piešķir".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Tieslietu ministrija par projektu izteica iebildumu, ka noteikumu projektā paredzētā vienkāršā kompensācijas apmēra noteikšana ietver risku, ka tajā noteiktie kritēriji var neaptvert visus veselībai nodarītā kaitējuma apstākļus vai arī, neiestājoties tikai vienam no kritērijiem, kompensācijas apmērs var būtiski atšķirties līdzīgās un salīdzināmās situācijās. Kaut arī noteiktumu projekta 1.pielikumā ietvertie kritēriji ir precizēti, tomēr minētais risks Tieslietu ministrijas vērtējumā joprojām saglabājas.  Tādējādi, ievērojot Veselības ministrijas kompetenci, tiek uzturēts priekšlikums izvērtēt iespēju precizēt noteikumu projektā paredzēto kompensācijas apmēra noteikšanas kārtību pēc līdzības ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" paredzēto vai arī citu kārtību, kas spēj nodrošināt objektīvi precīzāku un veselībai nodarītajam kaitējumam proporcionālu kompensācijas apmēru. 
Piedāvātā redakcija
-