Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt, norādot visus Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā norādītos atskaites punktus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt atskaites punkta sasniegšanas termiņu atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzētajam termiņam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt termiņu, kādā pašvaldība pieņem un saskaņošanai nozares ministrijā iesniedz pašvaldības domes pieņemtus lēmumus par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzētajam termiņam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 22.marta sēdes protokollēmuma  Nr.17 34.§ “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)”” norādot, ka  Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) nav attiecināms no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda projekta ietvaros. Paskaidrojam, ka lai pašvaldības varētu saņemt aizņēmumus PVN segšanai, PVN izmaksām ir jābūt iekļautām projekta ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka no šī brīža redakcijas ir svītrots nosacījums, ka projekta iesniedzējs tiek vērtēts atbilstoši Finanšu regulā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un izziņā nav sniegts skaidrojums nosacījuma svītrošanai, lūdzu papildināt noteikumu projektu, un minēto nosacījumu ietvert atkārtoti.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
CFLA nevar piekrist noteiktajam pienākumam veikt papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumu uzraudzību reizi gadā visā projekta dzīves cikla laikā (10 gadi), kā tas ir noteikts noteikumu projekta 34.punktā. Ierosinām, ka finansējuma saņēmējam būtu jāparedz pienākums vienu reizi gadā iesniegt datus atbildīgajai nozares ministrijai un atbildīgajai nozares ministrijai būtu pienākums uzkrāt datus par papildinošas saimnieciskas darbības veikšanu projektā atbalstītajā infrastruktūrā un ziņot CFLA, ja gadījumā atbildīgā nozares ministrija konstatē, ka ir pārkāpti papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumi. Lūdzu precizēt papildinošas saimnieciskas darbības uzraudzības mehānismu arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šobrīd MK noteikumi neparedz, ka izglītības iestādēs ir pieļaujams sniegt parastos papildpakalpojumus, piemēram, tādus kā audzēkņu un pedagogu ēdināšanu. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, ka vispārizglītojošās skolās tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, kurus sniedz skolas darbinieki vai ārpakalpojumu sniedzējs, aicinām noteikumu projektā paredzēt, ka ir pieļaujams sniegt parastos papildpakalpojumus, t.i., ēdināšanas pakalpojumus. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt minēto punktu, nosakot, ka MK lēmuma pieņemšanai tiek virzīts ne vien pašvaldību iestāžu saraksts, bet arī plānotais Atveseļošanas fonda finansējums projekta īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
 Lūdzu aizstāt vārdu “Atveseļošanās” ar vārdu “Atveseļošanas”
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām atrunāt vienošanās grozījumu nosacījumus (ja Nozares ministrija specifiskus nosacījumus neizvirza, aicinām vispārīgi atrunāt, ka grozījumu veikšana ir pieļaujama saskaņā ar  CFLA un finansējuma saņēmēja vienošanās nosacījumiem)
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vispārīgs priekšlikums: lūgums salāgot terminus visā noteikumu projekta tekstā, konsekventi lietojot “projekta iesniedzējs” vai “finansējuma saņēmējs”.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums anotācijā iekļaut atsauci uz Darbības kārtību, kurā norādīta mērķa rādītāja pamatojošā dokumentācija.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā to, ka dokumentācijas glabāšana jānodrošina, piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas dalībvalstij, nevis finansējuma saņēmējam, lūgums papildināt apakšpunktu norādot “pēc pēdējā maksājuma veikšanas dalībvalstij”.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka tiks ievērotas arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās noteiktās prasības.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt, kāda starprādītāja pārbaudes veiks Nozares ministrija. 
Piedāvātā redakcija
-